Rys historyczny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wołominie został utworzony 1.02.1973 roku uchwałą Nr 95-583/73.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wołominie z dnia 31.01.1973 roku. Zespół ten obejmował swoim zasięgiem teren Powiatu Wołomińskiego, a w skład Zespołu wchodziło: 3 Szpitale o 157 łóżkach, 7 Przychodni Rejonowych, 11 Wiejskich Ośrodków Zdrowia, 2 Żłobki, oraz Pogotowie Ratunkowe.

Od 01.08.1975 r, po nowym podziale administracyjnym kraju, w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wołominie pozostały dwa szpitale o 107 łóżkach i sześć Przychodni Rejonowych oraz dwa żłobki.
W dniu 1.12.1975 r., został uruchomiony w Wołominie nowy szpital z 453 łóżkami wraz z Oddziałem Doraźnej Pomocy i Przyjęć oraz Przychodnią Specjalistyczną.

fot. PIERWSZE CZYNY SPOŁECZNE NA RZECZ SZPITALA 1975 rok

W nowo uruchomionym Szpitalu powstały: Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgiczny, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Chorób Dzieci, Oddział Okulistyczny, Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Noworodkowy, oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej.
Stary Szpital w Wołominie po remoncie przeznaczony został na 60 łóżkowy Oddział Neurologiczny.

fot. PIERWSZE LATA SZPITALA

W grudniu 1987 roku powstała Stacja Dializ, a w 1989 roku nowy Blok Operacyjny.

W dniu 28.04.1993 roku Wojewoda Warszawski Zarządzeniem Nr 34 dokonał zmiany nazwy
na Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Zarządzeniem Nr 83 Wojewody Warszawskiego z dn. 14.08.1998 roku, Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie został przekształcony w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Dnia 27.11.1998 roku Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy Wydział XVI Gospodarczy dokonał wpisu SZPZOZ w Wołominie do rejestru ZOZ i z tą datą Zespół uzyskał osobowość prawną.

Do dnia 31.12.1999 r organem założycielskim i jednocześnie płatnikiem był Wojewoda Warszawski.

Od dnia 1.01.2000 roku organem założycielskim dla Zakładu jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego, a świadczenia finansuje wyodrębniony płatnik początkowo Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych, a obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia.

fot. OBCHODY 25-LECIA SZPITALA

4 października 2006 roku Szpital otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z Normą EN-PN-ISO 9001:2018.

Celem dla podejmowanych działań przez kierownictwo i pracowników Szpitala zapisanym w Polityce Jakości stało się i jest do dnia dzisiejszego udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu i przywracaniu zdrowia, zapobieganiu powstawania chorób, promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej na możliwie najwyższym poziomie z poszanowaniem godności i praw naszych pacjentów.

Szpital zapewnia całodobową opiekę medyczną osobom z obszaru 12 gmin powiatu.

Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2008 roku został zatwierdzony nowy statut Szpitala, w którym otrzymał on nazwę Szpital Powiatowy w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i logo szpitala. W 12 oddziałach szpitalnych i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym rozmieszczonych jest 307 łóżek i 37 stanowisk dializacyjnych. Prowadzona jest także Przychodnia Specjalistyczna z 16 poradniami, pracowniami i zakładami.

Od 2010 roku pozyskano nową siedzibę przy ul. Sasina 15, w której udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu: Podstawowa Opieka Zdrowotna – Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska.

Podjętą 27.07.2017 roku przez Rade Powiatu Wołomińskiego uchwałą z dnia 15 sierpnia 2017 roku zmianie uległa nazwa Szpitala. Nowa nazwa to Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.