Praca
Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych II PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 14 Grudzień 2015 12:35

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej, 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3,
ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych II / Zakończono

1. Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są udostępnione kandydatom do wglądu w Biurze Dyrektora Szpitala, tel. (22) 76 33 259.

2. Kwalifikacje wymagane od kandydatów określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz.896).

3. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r; poz. 182).

4. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez samego kandydata (na prośbę podmiotu leczniczego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
6) zaświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.
       
 5.  Dokumenty do konkursu należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia bezpośrednio w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ lub korespondencyjnie na adres podany na  wstępie w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją o treści:

„Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych II Szpitala Powiatowego w Wołominie”


Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.
O dotrzymaniu terminu przesądza data wpływu dokumentów do Kancelarii Szpitala.

6 Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 30 dni po upływie terminu do składania dokumentów. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
7 Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu 22 76 33 160 lub 22 76 33 350.

Zmieniony: Czwartek, 14 Kwiecień 2016 12:42
 
Referent ds. sprzętu medycznego – Sekcja Techniczna PDF Drukuj Email
Czwartek, 10 Grudzień 2015 15:23

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent ds. sprzętu medycznego – Sekcja Techniczna / Rozstrzygnięto
Zakres obowiązków
-    Prowadzenie rejestru aparatury medycznej będącej na  stanie Szpitala, odnotowując w paszportach technicznych : nazwę, typ, producenta, lokalizację aparatury, termin uruchomienia oraz wszystkie przeglądy i naprawy.
-    Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji  technicznej do aparatury medycznej.
-    Opracowywanie rocznego planu  przeprowadzania przeglądów  technicznych  sprzętu i aparatury medycznej,
-    Koordynowanie wszystkich prace związanych z przygotowaniem pomieszczeń, montażem nowo zakupionej aparatury, dopuszczeniem aparatury do eksploatacji w zakresie określonym kompetencjami.
-    Przyjmowanie, pakowanie, wysyłanie, odbieranie i wydawanie po naprawie, sprzętu medycznego na oddziały.
-    Gromadzenie prospektów, katalogów i cenników sprzętu medycznego,
-    Przygotowywanie orzeczeń technicznych na sprzęt wyeksploatowany i uczestniczenie w jego likwidacji.
-    Zamawianie, materiałów niezbędnych do konserwacji i napraw sprzętu medycznego we własnym zakresie
-    Dokonywanie określonych analiz gospodarki aparaturą medyczną przez użytkowników, inspirując procesy usprawniające eksploatację i wykorzystanie aparatury.
-    Bezpośrednio współpracowanie z serwisami sprzętu medycznego i producentami.
-    Aktualizowanie harmonogramów kwartalnych  przeglądów aparatury medycznej.
-    Przygotowywanie zleceń przeglądów i remontów aparatury medycznej.
-    Prowadzenie ksiąg rewizyjnych urządzeń i ich aktualizacja w Urzędzie Dozoru Technicznego.
-    Obsługa komputera, faksu i kserokopiarki.
-    Wykonywanie innych spraw organizacyjnych wynikających z potrzeb bieżących
-    Prowadzenie rejestru kosztów i przeglądów sprzętu medycznego oraz opisywanie faktur pod względem wykonanej usługi.


Wymagania:
-    doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w branży medycznej
-    wykształcenie średnie, średnie techniczne, wyższe
-    umiejętność  obsługi komputera ( MS Word, Excel )
-    komunikatywność, zaangażowanie, sumienność, dokładność
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia  18.12.2015 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Referent ds. sprzętu medycznego”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).

Zmieniony: Środa, 23 Grudzień 2015 15:02
 
Lekarz do pracy w Poradni Neurologicznej PDF Drukuj Email
Piątek, 04 Grudzień 2015 15:00

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarz do pracy w Poradni Neurologicznej

     WYMAGANIA:
specjalizacja lub tytuł specjalisty, albo ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie neurologii,
mile widziane doświadczenie w pracy w Poradni Neurologicznej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz neurolog”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy  w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).

 
Elektryk PDF Drukuj Email
Niedziela, 09 Sierpień 2015 23:00

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:
Elektryka w Sekcji Technicznej / Zakończono
Wymagania:
- wykształcenie  min. średnie techniczne – technik elektryk,
- posiadanie uprawnień w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych przesyłających i zużywających energię elektryczną do 15kV,
- doświadczenie i znajomość konserwacji stacji transformatorowej SN-15kV oraz rozdzielni głównej NN-0,4kV
- znajomość obsługi i konserwacji rozdzielni budynkowych NN,
- znajomość obsługi agregatu prądotwórczego o mocy czynnej 160 kW,
- min. 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
- praca w systemie równoważnego czasu pracy,
- nadzorowanie prawidłowej pracy,  w tym obsługa rozdzielni głównej  i  agregatu prądotwórczego,
- obsługa rozdzielni NN, w tym rozdzielni budynkowych: klimatyzacyjnych, administracyjnych i technicznych,
- obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji instalacji elektroenergetycznych,
- wykonywanie drobnych prac naprawczych instalacji elektroenergetycznych,
- montaż armatury i wyposażenia elektroenergetycznego,
- dobra organizacja w pracy i samodzielność oraz umiejętność podejmowania decyzji.

Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę zlecenie,
- możliwość  zatrudnienia na umowę  o pracę,
- pracę na stanowisku dającym możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz rozwinięcia  posiadanych umiejętności,
- przyjazną atmosferę pracy w zespole oraz stabilne zatrudnienie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 15.09.2015 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Elektryk”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 
Lekarz do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych PDF Drukuj Email
Piątek, 31 Lipiec 2015 13:50

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarz do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych / Zakończono

     WYMAGANIA:
- tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej,
- mile widziane doświadczenie w pracy w oddziale chorób wewnętrznych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 31.08.2015 r.
Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz internista”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 13

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać