Praca
Ogłoszenie 12/2017 PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 07 Sierpień 2017 00:00

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarz okulista w Poradni Przyszpitalnej dla dzieci
Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia,
lub rozpoczęta specjalizacja w dziedzinie okulistyki (min. 2 lata),
mile widziane doświadczenie w pracy w Poradni Okulistycznej dla dzieci
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz okulista”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).”

 
Ogłoszenie 11/2017 PDF Drukuj Email
Piątek, 28 Lipiec 2017 12:53


Dyrektor / Nieaktualne
Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej, 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego
w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
plik do pobrania pdf

1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r; poz. 182,
z późn.zm.).
2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896).
3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez samego kandydata (na prośbę podmiotu leczniczego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić do wglądu oryginały dokumentów),
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

4. Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego  są udostępnione kandydatom do wglądu w Biurze Dyrektora Szpitala, Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3,  tel. (22) 76 33 259.
5. Dokumenty do konkursu należy składać w terminie do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30  bezpośrednio w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ lub korespondencyjnie na adres podany na wstępie w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją o treści:
„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ”

Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres w tym e-mail i numer telefonu kontaktowego. O dotrzymaniu terminu przesądza data wpływu dokumentów do Kancelarii Szpitala.
6. Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 60 dni po upływie terminu do składania dokumentów. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
7. Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu 22 76 33 259.

Zmieniony: Wtorek, 03 Październik 2017 11:57
 
ogłoszenie 10/2017 PDF Drukuj Email
Czwartek, 27 Lipiec 2017 11:10

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarz do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Wymagania:
Tytuł specjalisty z medycyny ratunkowej
lub
specjalizacja lub tytuł specjalisty, albo ukończony co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, albo
3000 godzin w wykonaniu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie
- dobre warunki pracy i płacy
- forma zatrudnienia oraz warunki wynagrodzenia do indywidualnego uzgodnienia
- ciekawe wyzwania oraz możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz w SOR”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”

 
ogłoszenie 09/2017 PDF Drukuj Email
Czwartek, 27 Lipiec 2017 11:05


Szpital Powiatowy w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
poszukuje kandydatkę/ta na stanowisko
Główny Specjalista w Sekcji Technicznej

Podstawowe zadania i obowiązki:
uczestniczenie w pracach zespołu technicznego w zakresie utrzymania i eksploatacji infrastruktury budowlanej instalacyjnej, w tym elektroenergetyki, klimatyzacji i wentylacji, instalacji medycznych, sprzętu medycznego i technicznego oraz w prowadzonych procesach inwestycyjnych Szpitala Powiatowego w Wołominie,
uczestniczenie w utrzymaniu w ciągłości ruchu Szpitala, w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym systemów zasilania rezerwowego,
Wymagania:
min. 5 lat doświadczenia w utrzymaniu ciągłości ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych, min. 5 lat pracy w elektromechatronice w zakresie utrzymania infrastruktury i instalacji budynkowej,
wykształcenie wyższe inżynierskie: elektryk, energetyk, elektronik, mechatronik;
znajomość obsługi komputera w zakresie: MS Office, AutoCad,
uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne w zakresie Grupy 1 (do 1 kV)  i Grupy 2 - cieplne powyżej 50 kW oraz sprężarki powyżej 20kW;
Mile widziane:
specjalizacja związana z funkcjonowaniem aparatury medycznej: inżynieria kliniczna, elektromechatronika lub elektryka;
doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia;
znajomość obsługi oprogramowania sterującego instalacjami infrastruktury budynkowej, oprogramowania do serwisowania przeznaczonych do zarządzania aparaturą medyczną, programów kosztorysowych
Oferujemy:
stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
ciekawe wyzwania oraz możliwość rozwoju zawodowego i awansu;

Osoby zainteresowane zapraszamy do pilnego przesyłania aplikacji z dopiskiem „Główny specjalista ST” na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożenie osobiście w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Wołominie pod adresem: 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3,
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą  z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”

Zmieniony: Czwartek, 27 Lipiec 2017 11:07
 
ogłoszenie 08/2017 PDF Drukuj Email
Czwartek, 27 Lipiec 2017 11:04


Szpital Powiatowy w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
poszukuje kandydatkę/ta na stanowisko
Elektryk  w Sekcji Technicznej / NIEAKTUALNE

Podstawowe zadania i obowiązki:
uczestniczenie w pracach zespołu technicznego w zakresie eksploatacji i konserwacji infrastruktury budowlanej instalacyjnej, w tym elektroenergetyki, klimatyzacji i wentylacji, instalacji medycznych, sprzętu medycznego i technicznego Szpitala,
bieżąca konserwacja instalacji, urządzeń elektrycznych i mechanicznych znajdujących  się na terenie Szpitala oraz czuwanie nad ich prawidłowym funkcjonowaniem,  

Wymagania:
min. 3 lata doświadczenia w konserwacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych,
wykształcenie zasadnicze zawodowe: elektryk, energetyk,
uprawnienia eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie grupy 1 (do 1 kV).

Mile widziane:
wykształcenie średnie techniczne: elektryk, energetyk,
uprawnienia  dozoru urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie grupy 1 (do 1 kV).  
uprawnienia eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie grupy 1 (do 15 kV).
Oferujemy:
stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
ciekawe wyzwania oraz możliwość rozwoju zawodowego;

Osoby zainteresowane zapraszamy do pilnego przesyłania aplikacji z dopiskiem „Elektryk ST” na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożenie osobiście w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Wołominie pod adresem: 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3,
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”

Zmieniony: Czwartek, 14 Wrzesień 2017 10:30
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 11

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać