Praca
Specjalista ds. budowlanych PDF Drukuj Email
Środa, 07 Styczeń 2015 13:10

Nieaktualne

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. budowlanych

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku,
 • znajomość obowiązującego prawa, przepisów i norm budowlanych, mile widziana znajomość przepisów stosowanych w placówkach opieki medycznej,
 • uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej bez ograniczeń,
 • aktualna przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z posiadaniem ubezpieczenia OC,
 • doświadczenie w prowadzeniu/nadzorowaniu inwestycji budowlanych jako kierownik robót lub inspektor nadzoru,
 • dyspozycyjność  w wymiarze min. 30 godz./ tyg.,
 • gotowość do rozpoczęcia współpracy od kwietnia 2015,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • niekaralność.

Główne zadania:

 • nadzór nad realizowanymi zadaniami remontowo-modernizacyjnymi i inwestycyjnymi oraz rozliczanie finansowo-rzeczowe prowadzonych robót budowlanych przez Szpital,
 • przygotowywanie przedmiaru robót, w tym uczestniczenie w organizacji i przeprowadzaniu przetargów na roboty remontowe i inwestycyjne oraz w negocjacjach, dotyczących wyboru oferenta przez Szpital,
 • zabezpieczenie terminowej i poprawnej realizacji robót remontowych, modernizacyjnych oraz inwestycyjnych w zakresie budowlanym realizowanych przez Szpital,
 • odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie mieniem i materiałami wykorzystywanymi przez Szpital w nadzorowanej przez siebie działalności,
 • weryfikowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych na wytypowane roboty realizowane przez Szpital,
 • uczestniczenie w wyborze wg przyjętych kryteriów wykonawców robót remontowych i inwestycyjnych, dokumentacji projektowej i ekspertyz budowlanych zlecanych przez Szpital,
 • uczestniczenie w komisjach technicznych, naradach i koordynacjach powoływanych do oceny lub rozstrzygania spraw technicznych realizowanego zadania budowlanego,
 • kierowanie i nadzorowanie prac realizowanych we własnym zakresie przez Szpital,
 • nadzorowanie i monitorowanie jakości oraz bezpieczeństwa wykonywania prac budowlanych  Szpitala z wykorzystaniem systemu jakości,
 • rozpoznawanie opóźnień i kontrola postępu prac w stosunku do założeń prowadzonych robót,
 • przygotowanie raportów, dokumentacji, korespondencji dotyczących powierzonego zakresu obowiązków,
 • nadzór nad realizacją przeglądów gwarancyjnych i usuwaniem usterek i wad stanu wykończeniowego robót wykonanych,
 • nadzór nad realizacją przeglądów okresowych obiektów budowlanych administrowanych przez Szpital Powiatowy w Wołominie.

Oferujemy:

 • współpracę na podstawie umowy o pracę lub długoterminowej umowy cywilno-prawnej,
 • dużą samodzielność w przygotowywaniu i realizacji  zadań,
 • możliwość brania udziału w realizacji ciekawych i różnorodnych projektach.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 15.02.2015 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Specjalista ds. budowlanych”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.


Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 
Analityk Finansowy PDF Drukuj Email
Środa, 17 Grudzień 2014 23:00

 Nieaktualne

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydata na stanowisko:

Analityk Finansowy

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • umiejętność obsługi MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków,
 • wiedza z zakresu analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
 • umiejętność sporządzania i rozliczania budżetów,
 • umiejętność sporządzania prognoz ekonomicznych, finansowych, statystycznych i raportów,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w branży medycznej,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • błyskotliwość, komunikatywność, zaangażowanie.
Główne zadania:
 • bieżące raportowanie finansowe na potrzeby zarządcze i zewnętrzne
 • uczestniczenie w ciągłym procesie dostosowywania zakresu i sposobu raportowania finansowego do zmieniającego się zapotrzebowania jednostki
 • sporządzaniu planu budżetu, przygotowywanie danych finansowych na podstawie których sporządzany  jest budżet,
 • planowanie i analiza kosztów i przychodów,
 • terminowe sporządzanie i przekazywanie wymaganych sprawozdań statystycznych odpowiednim instytucjom i urzędom,
 • opracowywanie zestawień analitycznych i statystycznych

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia  09.01.2015 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wiadomość prosimy zatytułować: „Analityk finansowy”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami. Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Zmieniony: Czwartek, 12 Marzec 2015 15:10
 
Konkurs na stanowisko Ordynatora Odziału Pediatrycznego PDF Drukuj Email
Czwartek, 27 Listopad 2014 23:00

 Rozstrzygnięto

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 Dyrektor

Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych  Zakładów Opieki Zdrowotnej,

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3,

 

Ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrycznego

 

 1. Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są udostępnione kandydatom do wglądu w Biurze Dyrektora Szpitala, tel. (22) 76 33 259.
2. Kwalifikacje wymagane od kandydatów określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896)
3. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z  przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r; poz. 182).
4. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska w tym prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata i dwie opinie merytoryczne na temat kwalifikacji zawodowych,
 • kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez samego kandydata (na prośbę podmiotu leczniczego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

5. Dokumenty do konkursu należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia bezpośrednio w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ lub korespondencyjnie na adres podany na wstępie w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją o treści:

„Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Wołominie”

 Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. O dotrzymaniu terminu przesądza data wpływu dokumentów do Kancelarii Szpitala.

6. Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 30 dni po upływie terminu do składania dokumentów.O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
7. Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu 22 76 33 160.

 
                                                           Andrzej Gruza
                                                          Dyrektor

Zmieniony: Czwartek, 12 Marzec 2015 15:10
 
Konkurs na stanowisko Ordynatora Chirurgii Urazowo–Ortopedyczne PDF Drukuj Email
Środa, 17 Wrzesień 2014 07:00

 Rozstrzygnięto

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 Dyrektor

Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych  Zakładów Opieki Zdrowotnej,

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3,

 

Ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Chirurgii Urazowo–Ortopedyczne

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 12.12.2014 r.

 

 1. Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są udostępnione kandydatom do wglądu w Biurze Dyrektora Szpitala, tel. (22) 76 33 259.
2. Kwalifikacje wymagane od kandydatów określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896)
3. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z  przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r; poz. 182).
4. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska w tym prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata i dwie opinie merytoryczne na temat kwalifikacji zawodowych,
 • kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez samego kandydata (na prośbę podmiotu leczniczego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

5. Dokumenty do konkursu należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia bezpośrednio w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ lub korespondencyjnie na adres podany na wstępie w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją o treści:

„Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie”

 Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. O dotrzymaniu terminu przesądza data wpływu dokumentów do Kancelarii Szpitala.

6. Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 30 dni po upływie terminu do składania dokumentów.O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
7. Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu 22 76 33 160.

 
                                                           Andrzej Gruza
                                                          Dyrektor

 
Konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych PDF Drukuj Email
Piątek, 01 Sierpień 2014 11:36

Rozstrzygnięto w dniu 10.09.2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 KOMUNIKAT O TERMINIE KONKURSU NA STANOWISKA PIELĘGNIAREK ODZIAŁOWYCH

 

Dyrektor

Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych  Zakładów Opieki Zdrowotnej,

05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3,

ogłasza konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych:
oddziału pediatrycznego, oddziału neurologicznego, oddziału okulistycznego,

oddziału chorób wewnętrznych I, oddziału chorób wewnętrznych II, oddziału neonatologii,

oddziału chirurgii urazowo–ortopedycznej.

1. Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są udostępnione kandydatom do wglądu w Biurze Dyrektora Szpitala, tel. (22) 76 33 259.
2. Kwalifikacje wymagane od kandydatów określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896)
3. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z  przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r; poz. 182).
4. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska w tym prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez samego kandydata (na prośbę podmiotu leczniczego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

5. Dokumenty do konkursu należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia bezpośrednio w Kancelarii Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ lub korespondencyjnie na adres podany na wstępie w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału................. ( wpisać właściwą nazwę) Szpitala Powiatowego w Wołominie” Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. O dotrzymaniu terminu przesądza data wpływu dokumentów do Kancelarii Szpitala.
6. Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 30 dni po upływie terminu do składania dokumentów.O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
7. Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu 22 76 33 160.

 
                                                           Andrzej Gruza
                                                          Dyrektor

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 Następna > Ostatnie >>

Strona 14 z 15

Ładowanie systemu rejestracji internetowej
loading
Proszę czekać