Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Zespół Kierujący Oddziałem

 • Kierownik oddziału:  lek. Hanna Olszewska-Bądarczuk
 • Pielęgniarka oddziałowa: mgr Bożena Staneta

Pokój lekarski: 227633101

Dyżurka pielęgniarek: 227633224

Rejestracja/Fax: 227633215

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYBYŁYCH DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. W szczególności w razie wypadku, urazu, czy też zatrucia.

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) nie zastępuje lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej ani lekarza Przychodni Specjalistycznej. Oznacza to, iż w SOR pacjent:
• nie uzyska recepty, („bo lek mi się kończy, a nie miałem czasu iść do lekarza”),
• zwolnienia lekarskiego, („bo w mojej przychodni są kolejki”),
• porady lekarskiej w przypadku stanów niezagrażających życiu i zdrowiu.

2. Bezpośrednio przy wejściu i wjeździe do SOR, lokalizuje się obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć w celu zapewnienia:

a) przeprowadzenia wstępnej oceny osób (TRIAGE), które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz bezkolizyjnego transportu tych osób do innych obszarów oddziału SOR lub innych oddziałów szpitala.

b) warunków niezbędnych dla przeprowadzenia wywiadu od:

 • Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM),
 • Pacjenta, znajdującego się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • Rodziny pacjenta.

3. Priorytetowa rejestracja pacjentów przekazywanych przez ZRM.
Mając na celu skrócenie czasu oczekiwania ZRM na przekazanie pacjenta w SOR, zgodnie z wymaganiami wprowadzony jest priorytet rejestracji pacjentów przewiezionych przez ZRM. Pozwala to na uniknięcie kumulacji ZRM oczekujących na przekazanie pacjenta do SOR. Personel medyczny SOR po wykonaniu segregacji medycznej i zakwalifikowaniu pacjenta do odpowiedniej kategorii w systemie TRIAGE, informuje o przydzielonej kategorii, według której nastąpi pilność przyjęcia pacjenta i przejmuje opiekę nad chorym od zespołu ratownictwa medycznego (ZRM)

4. Rejestracji pacjenta przybyłego do SOR bez interwencji ZRM. Po rejestracji pielęgniarka/ratownik medyczny przeprowadzają TRIAGE. Oceniają stan pacjenta i określają stopień pilności badania lekarskiego na podstawie: wywiadu, wstępnej oceny stanu pacjenta, wykonanych pomiarów parametrów życiowych, w zależności od stwierdzonego problemu medycznego.

Wstępna ocena stanu pacjenta m. in. obejmuje:

 • pomiar temperatury ciała, ciśnienia tętniczego, tętna, saturacji, liczby oddechów, glikemii,
  wagi ciała,
 • ocenę świadomości wg skali Glasgow lub AVPU,
 • ocenę stopnia nasilenia bólu,
 • wykonanie zapisu EKG,
 • Pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta

i/lub jego rodziców/opiekunów prawnych o przydzielonej kategorii (kolor)
i maksymalnym planowanym czasie oczekiwania na badanie lekarskie. Dla pacjentów w stanie nie zagrażającym życiu i zdrowiu czas ten może być w szczególnych sytuacjach dłuższy.

5. W przypadku braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego pielęgniarka/ ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta o możliwości uzyskania pomocy medycznej w innym podmiocie leczniczym, w szczególności w podmiocie udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska NPL).

6. Pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE przekazują bezpośrednio lekarzowi SOR informację o pacjencie i ustalonym stopniu pilności badania. W czasie oczekiwania pacjenta na badanie lekarskie, pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE pełnią nadzór nad stanem zdrowia poszczególnych pacjentów i ewentualnie korygują przydzieloną kategorię (kolor) w systemie TRIAGE.

7. Kolejność udzielania świadczenia zdrowotnego w SOR zależy wyłącznie od stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i potrzeby podejmowania medycznych czynności ratunkowych, a nie od kolejności zgłoszenia się pacjenta do Szpitala. O kolejności udzielania świadczeń decyduje lekarz dyżurny SOR.

8. Na podstawie otrzymanych wyników badań, przeprowadzonych konsultacji lekarz dyżurny SOR podejmuje decyzję o wypisie pacjenta “do domu” ewentualnie zaleca dalszą opiekę w ramach poradni lekarza POZ lub ambulatorium specjalistycznego, bądź orzeka o konieczności hospitalizacji (przyjęcie na “ostro”) , lub podejmuje leczenie w SOR u chorych których stan wymaga leczenia aby mogli być wypisani do domu.

9. Czas pobytu pacjenta w SOR może wynosić nawet kilkanaście godzin. Czas potrzebny do podjęcia decyzji przez lekarza zależy od wielu czynników i może też ulegać zmianie w zależności od sytuacji panującej w SOR i stanu zdrowia poszczególnych pacjentów będących w tym czasie na oddziale jak i nowo przybywających. Lekarz dyżurny SOR na podstawie przeprowadzonego badania orzeka o stanie zdrowia pacjenta i dokonuje bieżącej kwalifikacji i oceny zasadności przyjęcia do szpitala. Nie każdy zgłaszający się pacjent zostaje zakwalifikowany do przyjęcia do szpitala, mimo dostarczonego skierowania.

 lek. Hanna Olszewska-Bądarczuk

Kierownik SOR

Biuletyn informacyjny