Gdy Twoje prawa zostały naruszone, możesz zwrócić się do:

 • Rzecznika Praw Pacjenta (Serwis Rzecznika Praw Pacjenta)
 • kierownika podmiotu leczniczego;
 • w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej albo podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej – do rady społecznej lub do podmiotu tworzącego;
 • samorządów zawodów medycznych:
  • okręgowej izby lekarskiej,
  • okręgowej izby pielęgniarek i położnych,
  • okręgowej izby aptekarskiej,
  • Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
 • sądu powszechnego (cywilnego) w celu wynagrodzenia poniesionej szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak również do zakładu ubezpieczeń, z którym dana placówka lub osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego ma podpisaną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 • organów ścigania – w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa;
 • Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu postępowania przed polskimi organami wymiaru sprawiedliwości możesz wnieść skargę do Komitetu Praw Człowieka działającego we współpracy z ONZ lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.