Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), która udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. W szczególności w razie wypadku, urazu czy też zatrucia.
Świadczenia opieki zdrowotnej, których udziela SOR, polegają na:
• wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta,
• leczeniu niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYBYŁYCH DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. W szczególności w razie wypadku, urazu, czy też zatrucia.

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) nie zastępuje lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej ani lekarza Przychodni Specjalistycznej. Oznacza to, iż w SOR pacjent:
• nie uzyska recepty, („bo lek mi się kończy, a nie miałem czasu iść do lekarza”),
• zwolnienia lekarskiego, („bo w mojej przychodni są kolejki”),
• porady lekarskiej w przypadku stanów niezagrażających życiu i zdrowiu.

ZASADY PRZYJĘCIA PACJENTA NA SOR
Zasady przyjęcia i oczekiwania określone zostały w §15 (ustęp 5-10) Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

 1. O przyjęciu do Szpitala decyduje lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody pacjenta lub przedstawiciela ustawowego albo inny podmiot określony w odrębnych przepisach, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody.
 2. Uwzględniając dobro pacjenta oraz możliwości Szpitala lekarz, o którym mowa w ust. 5, podejmuje decyzję o natychmiastowym przyjęciu, o odmowie przyjęcia lub wyznacza termin przyjęcia, dokonując jednocześnie odpowiednich wpisów w dokumentacji medycznej (Księga przyjęć i wypisów; Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych; Księga oczekujących na przyjęcie do Szpitala).
 3. Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego SOR decyzji w zakresie skierowania pacjenta na leczenie do oddziałów Szpitala wynosi 24 godziny, przy czym czas ten może ulec wydłużeniu tylko w szczególnych przypadkach lub kumulacji pacjentów ze stanami bezpośredniego zagrożenia życia.
 4. Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza oddziału o przyjęciu na oddział pacjenta skierowanego przez lekarza dyżurnego SOR wynosi 12 godzin.
 5. Jeżeli lekarz, o którym mowa w ust. 5, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w Szpitalu, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez Szpital lub względy epidemiczne nie pozwalają na jego przyjęcie, po udzieleniu niezbędnej pomocy, obowiązkiem Szpitala jest zapewnienie – w razie wystąpienia takiej potrzeby – przewiezienie pacjenta do innej placówki posiadającej zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  po uprzednim porozumieniu się z placówką. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu w dokumentacji medycznej.
 6. Osoby, którym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przyznano kategorię pilności oznaczoną kolorem zielonym lub niebieskim mogą być skierowane do Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) według ustalonych zasad, tj. po:
 • przeprowadzeniu badania lekarskiego,
 • przeprowadzeniu niezbędnych badań diagnostycznych,
 • sporządzeniu karty informacyjnej o dalszym leczeniu w POZ.

Kategorie pilności według nadanych kolorów określa TRIAGE

1. Bezpośrednio przy wejściu i wjeździe do SOR, lokalizuje się obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć w celu zapewnienia:
a) przeprowadzenia wstępnej oceny osób (TRIAGE), które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz bezkolizyjnego transportu tych osób do innych obszarów oddziału SOR lub innych oddziałów szpitala.
b) warunków niezbędnych dla przeprowadzenia wywiadu od:

 • Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM),
 • Pacjenta, znajdującego się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • Rodziny pacjenta.

2. Priorytetowa rejestracja pacjentów przekazywanych przez ZRM.
Mając na celu skrócenie czasu oczekiwania ZRM na przekazanie pacjenta w SOR, zgodnie z wymaganiami wprowadzony jest priorytet rejestracji pacjentów przewiezionych przez ZRM. Pozwala to na uniknięcie kumulacji ZRM oczekujących na przekazanie pacjenta do SOR. Personel medyczny SOR po wykonaniu segregacji medycznej i zakwalifikowaniu pacjenta do odpowiedniej kategorii w systemie TRIAGE, informuje o przydzielonej kategorii, według której nastąpi pilność przyjęcia pacjenta i przejmuje opiekę nad chorym od zespołu ratownictwa medycznego (ZRM)

3. Rejestracji pacjenta przybyłego do SOR bez interwencji ZRM. Po rejestracji pielęgniarka/ratownik medyczny przeprowadzają TRIAGE. Oceniają stan pacjenta i określają stopień pilności badania lekarskiego na podstawie: wywiadu, wstępnej oceny stanu pacjenta, wykonanych pomiarów parametrów życiowych, w zależności od stwierdzonego problemu medycznego.

Wstępna ocena stanu pacjenta m. in. obejmuje:

 • pomiar temperatury ciała, ciśnienia tętniczego, tętna, saturacji, liczby oddechów, glikemii,
  wagi ciała,
 • ocenę świadomości wg skali Glasgow lub AVPU,
 • ocenę stopnia nasilenia bólu,
 • wykonanie zapisu EKG,
 • Pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta i/lub jego rodziców/opiekunów prawnych o przydzielonej kategorii (kolor) i maksymalnym planowanym czasie oczekiwania na badanie lekarskie. Dla pacjentów w stanie nie zagrażającym życiu i zdrowiu czas ten może być być w szczególnych sytuacjach dłuższy.

4. W przypadku braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego pielęgniarka/ ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta o możliwości uzyskania pomocy medycznej w innym podmiocie leczniczym, w szczególności w podmiocie udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska NPL).

5. Pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE przekazują bezpośrednio lekarzowi SOR informację o pacjencie i ustalonym stopniu pilności badania. W czasie oczekiwania pacjenta na badanie lekarskie, pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE pełnią nadzór nad stanem zdrowia poszczególnych pacjentów i ewentualnie korygują przydzieloną kategorię (kolor) w systemie TRIAGE.

6. Kolejność udzielania świadczenia zdrowotnego w SOR zależy wyłącznie od stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i potrzeby podejmowania medycznych czynności ratunkowych, a nie od kolejności zgłoszenia się pacjenta do Szpitala. O kolejności udzielania świadczeń decyduje lekarz dyżurny SOR.

7. Na podstawie otrzymanych wyników badań, przeprowadzonych konsultacji lekarz dyżurny SOR podejmuje decyzję o wypisie pacjenta “do domu” ewentualnie zaleca dalszą opiekę w ramach poradni lekarza POZ lub ambulatorium specjalistycznego, bądź orzeka o konieczności hospitalizacji (przyjęcie na “ostro”) , lub podejmuje leczenie w SOR u chorych których stan wymaga leczenia aby mogli być wypisani do domu.

8. Czas pobytu pacjenta w SOR może wynosić nawet kilkanaście godzin. Czas potrzebny do podjęcia decyzji przez lekarza zależy od wielu czynników i może też ulegać zmianie w zależności od sytuacji panującej w SOR i stanu zdrowia poszczególnych pacjentów będących w tym czasie na oddziale jak i nowo przybywających. Lekarz dyżurny SOR na podstawie przeprowadzonego badania orzeka o stanie zdrowia pacjenta i dokonuje bieżącej kwalifikacji i oceny zasadności przyjęcia do szpitala. Nie każdy zgłaszający się pacjent zostaje zakwalifikowany do przyjęcia do szpitala, mimo dostarczonego skierowania.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR poprzedzone jest segregacją medyczną TRIAGE/TRIAŻ

Pacjenci przydzielani są do jednej z pięciu kategorii pilności:
-Kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem
-Kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut
-Kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut
-Kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarze, do 120 minut
-Kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Pomoc natychmiastowa – 0 minut/od razu
Pomoc bardzo pilna – do 10 minut
Pomoc pilna – do 60 minut
Pomoc odroczona – do 120 minut
Wyczekujący – do 240 minut

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • W dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta.
 • Na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18:00, a 8:00 rano dnia następnego; natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

Kiedy możesz skorzystać z SOR?
Jeśli znalazłeś się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. miałeś wypadek, uraz, zatrucie lub pojawiło się nagłe zachorowanie z nasilającymi się objawami, które według Ciebie mogą sugerować poważną chorobę.

Czy potrzebujesz skierowania?
Nie. Do SOR możesz zgłosić się bez skierowania.

Czy musisz zgłosić się do placówki według miejsca zamieszkania?
Pomoc uzyskasz w każdym SOR. Nie obowiązuje rejonizacja.

Co jeśli dany SOR nie będzie mógł udzielić Ci pomocy?
Jeśli zachodzi taka potrzeba, SOR zapewni transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego, który wykonuje świadczenia opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

Kiedy nie powinieneś korzystać z SOR
Szpitalny oddział ratunkowy to nie przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, ani przychodnia specjalistyczna. Dlatego nie korzystaj z niego, aby uzyskać:
• receptę na stosowane przewlekle leki;
• skierowanie na konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe;
• zwolnienie lekarskie, skierowanie do sanatorium oraz inne zaświadczenia i dokumenty
medyczne nie związane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego;
• porady lekarskiej w przypadku stanów niezagrażających życiu lub zdrowiu.

Szpitalny oddział ratunkowy to nie przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej ani przychodnia specjalistyczna. Jeżeli Twój stan zdrowia drastycznie się nie pogorszył (nagle) i nie jest to stan zagrażający bezpośrednio zdrowiu i życiu, Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinien być miejscem docelowym, do którego się udajesz.

Jeżeli pojawimy się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z premedytacją w celu uzyskania szybkiej diagnostyki czy zrobienia badań, ponieważ do specjalisty musimy czekać miesiąc, do tego wyolbrzymiając nasze objawy – na wstępną ocenę i kompleksową diagnostykę zostanie poświęcony czas … bądźmy świadomi, że czas jaki zostanie poświęcony na diagnostykę osoby, która w ogóle nie powinna się znaleźć na SORze … odbieramy osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone! Być może ten czas, odbierzemy dziecku, które tak bardzo go potrzebuje, dziecku, którego życie i zdrowie jest zagrożone.

Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych najbardziej obciążonym dużą liczbą pacjentów jest obszar konsultacyjno – obserwacyjny. Z tego powodu czas oczekiwania pacjenta, zarówno na badanie lekarskie, wykonanie niezbędnej diagnostyki i podjęcie końcowych decyzji jest w tym obszarze najdłuższy. Może to być czas kilku lub nawet kilkunastu godzin. Duży wpływ na wydłużenie tego czasu mają te osoby, które zgłaszają się do Oddziału Ratunkowego bez istotnie ważnej potrzeby – zwiększając niepotrzebnie tłum oczekujących.

Jeżeli nie na SOR to gdzie?
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
. Jeśli nagle zachorujesz albo Twój stan zdrowia się pogorszy, ale nie jest to stan zagrażający Twojemu życiu lub zdrowiu, skorzystaj z pomocy w poradni nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Możesz tam uzyskać pomoc od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

tekst pochodzi ze strony www.gotowidoratowania.pl

Zespół Kierujący Oddziałem

Kierownik Oddziału:
lek. Katarzyna Kamińska,
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Staneta

 
☎️Rejestracja/Fax: 22 76 33 215

 

Skip to content