Przychodnie Specjalistyczne

  • KIEROWNIK  PRZYCHODNI  SPECJALISTYCZNEJ/KOORDYNATOR KARTY DiLO:

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:05
Telefon: 22 7633189

DZIAŁALNOŚĆ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH:

W przychodni sprawowana jest opieka zdrowotna z zakresu: alergologii, okulistyki dziecięcej, okulistyki dla dorosłych, kardiologii, otolaryngologii, diabetologii, reumatologii, urologii, dermatologii, nefrologii, ginekologii i położnictwa, logopedii, neurologii, chirurgii dla dorosłych, chirurgii dziecięcej, chirurgii urazowo – ortopedycznej oraz kontynuowanie leczenia chorych wypisanych ze szpitala, leczenie i diagnozowanie chorych kierowanych z innych placówek oraz orzecznictwo lekarskie.
Świadczenia zdrowotne w poradniach obejmują:

  • udzielanie fachowych, specjalistycznych świadczeń leczniczych i konsultacji w formie opieki ambulatoryjnej,
  • badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznym rozpoznaniem,
  • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
  • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
  • orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
  • niezbędna edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych,
  • wykonywanie badań profilaktycznych,
  • kierowanie na badania kontrolne oraz badania diagnostyczne, wykonywane na podstawie skierowania,
  • wykonywanie zabiegów, których przeprowadzenie możliwe jest w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga pobytu w szpitalu. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład przychodni.

 

Kierownik Przychodni Specjalistycznych

REJESTRACJA DO  PORADNI  SPECJALISTYCZNYCH  DLA DOROSŁYCH

Czynna w dni robocze
w godzinach
7:00 – 20:00

REJESTRACJA CZYNNA DODATKOWO W TRAKCIE PRZYJMOWANIA PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW
W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH NIE DŁUŻEJ NIŻ DO GODZINY 20:00.

Telefon:
22 7633292
22 7633220

REJESTRACJA  DO  PORADNI  SPECJALISTYCZNYCH  DLA  DZIECI
Czynna w dni robocze
w godzinach 7:00 – 20:00

PUNKT POBRAŃ
gabinet zabiegowy  czynny  7:00 – 18:00
punkt pobrań czynny 7:00 – 10:00

Telefon:
22 7633154