Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Zakład Opiekuńczo Leczniczy2024-02-29T10:49:39+00:00

Aktualności

Miejsce stworzone dla pacjentów, którzy zakończyli proces leczenia szpitalnego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Swoim podopiecznym Zakład oferuje profesjonalną i serdeczną opiekę, ale też uczy samodzielności i przygotowuje do powrotu do warunków domowych. Naszym celem jest aby pacjent w czasie pobytu odzyskał jak największą sprawność i niezależność, która wpłynie na poprawę jakości życia.

Obok profesjonalnie przygotowanej kadry pielęgniarskiej i opieki lekarskiej, zapewniamy:

 • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne w tym psychologa i logopedy,
 • wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie,
 • edukację zdrowotną,
 • terapię zajęciową.

Zakład dysponuje specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym oraz ułatwiającym poruszanie się.

Jak dostać się do Zakładu?
Decyzję o przyjęciu chorego wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną dokumentację.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie skierowania do ZOL (załącznik nr 1 Regulaminu ZOL);
  Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego pacjent lub jego opiekun prawny występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku, gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL nie pozwala na świadome podjęcie decyzji o ubieganiu się o przyjęcie oraz nie posiada ona opiekuna prawnego, zgodę na umieszczenie w placówce może wyrazić Sąd Rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta.
 • Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarskie (załącznik nr 2 Regulaminu ZOL);
  Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych.
 • Skierowanie do ZOL (załącznik nr 3 Regulaminu ZOL);
  Podstawą przyjęcia jest skierowanie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych.
 • Oświadczenie dotyczące sposobu regulowania opłat za pobyt (załącznik nr 4 Regulaminu ZOL);
 • Karta oceny wg. Skali Barthel (załącznik nr 5 Regulaminu ZOL);
 • Ostatni wypis ze szpitala;
 • Aktualna lista przyjmowanych leków;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów;
  Może to być odcinek emerytury/renty lub decyzja emerytalna/rentowa.

Osoby niezdolne do świadomego decydowania o sobie dodatkowo:

 • Kopie postanowień Sądu: o ubezwłasnowolnieniu, o ustanowieniu opiekuna prawnego/kuratora dla osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy przekazać do kierownika naszego zakładu, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu pacjenta w zakładzie. W przypadku braku miejsc – pacjent umieszczany jest na liście oczekujących na przyjęcie. Umieszczenie w kolejce osób oczekujących na przyjęcie jest potwierdzane w formie pisemnej, na adres pacjenta/ jego opiekuna prawnego/ osoby upoważnionej przez pacjenta do kontaktów z Zakładem.

Ile kosztuje pobyt w zakładzie?
Pobyt w zakładzie jest odpłatny – zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opłata odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

W ramach tej opłaty pacjent otrzymuje głównie wyżywienie i zakwaterowanie. NFZ natomiast finansuje opiekę medyczną – lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty – niezbędne badania, leki i wyroby medyczne (np. pieluchomajtki).

Jak regulujemy płatność?
ZOL występuje do płatnika /ZUS, KRUS/ o regulowanie kosztów pobytu pacjenta w określonej wysokości.

Wypis

 • stan zdrowia pacjenta uległ poprawie w tak istotnym stopniu, że w ocenie według Skali Barthel otrzymał powyżej 40 punktów i nie wymaga on udzielania dalszych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie;
 • ubezpieczenie zdrowotne pacjenta straciło ważność;
 • w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zasady odwiedzin
Odwiedziny pacjentów mogą się odbywać w każdy dzień tygodnia w porze dziennej: w dni robocze od godz. 13.00 do godz. 20.00, w weekendy i dni świąteczne od godz. 10.00 do godz. 20.00. Ilość odwiedzających i konkretny czas odwiedzin pacjent lub odwiedzający winien uzgodnić z Kierownikiem Zakładu lub osobą odpowiedzialną w komórce organizacyjnej za przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Odwiedzanie ciężko chorych pacjentów odbywa się za zgodą lekarza.

Regulamin odwiedzin poniżej.

 

 

Odzież i bielizna osobista
– piżama lub koszula nocna (2 sztuki),
– dres (spodnie + bluza zapinana na suwak),
– bawełniana koszulka z krótkimi rękawami (4 sztuki, najlepiej większe o rozmiar niż dotychczas noszone),
– skarpety,
– kapcie,
– majtki (4 sztuki).

Środki higieny osobistej:
– szczoteczka do zębów, pasta do zębów,
– pojemnik na protezę, jeśli jest proteza,
– żel pod prysznic, mydło w płynie, szampon,
– gąbka kąpielowa, chusteczki nawilżane, balsam do ciała,
– dodatkowo mężczyźni: pianka do golenia, maszynka do golenia, ew. woda po goleniu lub żel,
– grzebień,
– ręcznik papierowy,
– koszyk plastikowy na środki higieny osobistej o wymiarach 15x 20 cm,
– ręcznik (2 sztuki),
– kubek do picia,
– sztućce,
– aktualnie przyjmowane leki (na czas jednego tygodnia).

Wymieniona odzież, bielizna osobista i środki higieny osobistej powinny być uzupełniane/ wymieniane w ramach potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Rozdział I
ZASADY OGÓLNE
§ 1.

1. Regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zwanego dalej także „ZOL”/ „Zakład”.
2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Szpitalu w Wołominie prowadzi działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.
3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy działa w oparciu i zgodnie z:
1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
5) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
6) ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta;
7) umową zawartą z NFZ;
8) niniejszym Regulaminem, a także Regulaminem Organizacyjnym oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
4. W Zakładzie obejmowane są opieką osoby, które: ukończyły 18 rok życia, przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, ale które ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoobsłudze i pielęgnacji oraz konieczność stałej kontroli lekarskiej, powinny przebywać w specjalistycznej placówce.
5. Do Zakładu nie są przyjmowane osoby: przed ukończeniem 18 roku życia, wymagające mechanicznej wentylacji; których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa (w takim przypadku wskazana jest opieka paliatywna lub hospicyjna), choroba psychiczna lub uzależnienie (należy korzystać z leczenia w oddziale opieki psychiatrycznej lub odwykowym).
6. Świadczenia Zakładu obejmują usługi z zakresu:
opieki lekarsko-pielęgniarskiej, rehabilitacji, świadczeń psychologa, logopedy, terapii zajęciowej, edukacji zdrowotnej.

§ 2.

1. Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym zarządza Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
2. Zakładem kieruje jego Kierownik, na podstawie i w ramach upoważnienia Dyrektora Szpitala i w tym zakresie podlega mu bezpośrednio.
3. W sprawach merytorycznych/medycznych Kierownik Zakładu podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
4. W czasie nieobecności Kierownika zastępuje go osoba przez niego upoważniona.
5. Szczegółowy zakres obowiązków Kierownika ZOL określa zakres obowiązków pracownika.

Rozdział II
ZASADY PRZYJĘCIA DO ZOL
§ 3.

1. Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (ZOL) mogą być przyjęte osoby, które w klasyfikacyjnej Skali Barthel nie przekraczają 40 punktów.
2. Podstawą przyjęcia jest skierowanie wydawane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego). Do skierowania dołącza się:
1) Wniosek o wydanie skierowania do ZOL,
2) Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarskie,
3) Kartę Oceny Świadczeniobiorcy wg. Skali Barthel,
4) Aktualna lista przyjmowanych leków potwierdzona pieczątką lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
5) Kopie postanowień Sądu: o ubezwłasnowolnieniu, o ustanowieniu opiekuna prawnego/kuratora dla osoby niepełnosprawnej – dotyczy osoby niezdolnej do świadomego decydowania o sobie,
6) Kopie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów,
7) Oświadczenie dotyczące sposobu regulowania opłat za pobyt pensjonariusza w ZOL,
8) Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wzory dokumentów są zamieszczone na stronie internetowej Szpitala w zakładce „Zakład Opiekuńczo-Leczniczy” .
4. Z wnioskiem o wydanie skierowania do ZOL przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego może wystąpić pacjent lub jego opiekun prawny.
5. W przypadku, gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL nie pozwala na świadome podjęcie decyzji o ubieganiu się o przyjęcie, a wnioskodawca nie posiada opiekuna prawnego, zgodę na umieszczenie w placówce może wyrazić Sąd Rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania.
6. Umieszczenie w kolejce osób oczekujących na przyjęcie jest potwierdzane w formie pisemnej, na adres pacjenta/ jego opiekuna prawnego/ osoby upoważnionej przez pacjenta do kontaktów z Zakładem.
7. Termin przyjęcia wyznaczany jest w zależności od liczby wolnych miejsc, zgodnie z kolejką osób oczekujących.
8. W przypadkach nagłych, wynikających ze zdarzeń losowych, uzasadnionych stanem zdrowia, na wniosek ordynatora oddziału Szpitala w Wołominie, w którym przebywa pacjent, istnieje możliwość skierowania do ZOL w trybie pilnym. 9. Przyjęcie w trybie pilnym oznacza: 1) przyjęcie pacjenta w przypadku nie planowanego zwolnienia się miejsca w ZOL, 2) przyjęcie pacjenta naprzemiennie, tzn.: jednej osoby z kolejki osób oczekujących w trybie zwykłym i jednej osoby z kolejki w trybie pilnym.
10. Osoba ustanowiona przez pacjenta do kontaktu z ZOL jest zobowiązana do poinformowania Zakładu o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie pacjenta do ZOL.
11. W przypadku rezygnacji z proponowanego terminu przyjęcia, pacjent zostaje skreślony z listy osób oczekujących (rezygnacja z proponowanego terminu wymaga zachowania formy pisemnej).
12. Zakład odmówi przyjęcia wniosku pacjenta, który zawiera braki formalne, tj. min.:
1) nie jest podpisany przez pacjenta (jego opiekuna prawnego) lub brak jest decyzji Sądu o wyrażeniu zgody na pobyt i leczenie w placówce opiekuńczej;
2) brak kwalifikacji w skali Bartel;
3) nie są dołączone aktualne informacje o dochodach pacjenta.

Rozdział III
ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W ZOL
§ 4.

1. Pobyt w ZOL jest współfinansowany przez pacjenta w części pokrywającej koszty zakwaterowania i wyżywienia w wysokości ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Koszty świadczeń zdrowotnych pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. Przepisy stanowiące o obowiązkach pacjenta dotyczące ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt w ZOL stosuje się odpowiednio do obowiązków opiekuna prawnego lub kuratora w przypadku działania za pacjenta tych osób.
3. Miesięczna opłata za pobyt w ZOL obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18, ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest ustalana przez kierownika Zakładu w oparciu o dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy.
4. Opłata odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
5. Wysokość opłaty jest ustalana na okres roku, z zastrzeżeniem, że opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w ZOL.
6. Korzystający ze świadczeń jest zobowiązany do poinformowania niezwłocznie Szpital w Wołominie o każdorazowej zmianie wysokości dochodu, która stanowi podstawę naliczenia opłaty.
7. Miesięczną opłatę za pobyt w ZOL, o której mowa w niniejszym paragrafie obniża się odpowiednio o liczbę dni udokumentowanej nieobecności w danym miesiącu (tj.: przepustki, pobyty w innym oddziale szpitalnym itp.), przy czym opłatę za dni nieobecności oblicza się w ten sposób, że za dni pobytu poza Zakładem opłata wynosi 70% opłaty pobieranej za dni obecności w Zakładzie.
8. Pacjent ma możliwość upoważnienia ZOL do występowania w swoim imieniu do instytucji/podmiotów, z których uzyskuje on dochód, z wnioskiem o informację o uzyskiwanych dochodach i uwzględnianiu pozyskanych informacji przy ustalaniu odpłatności.
9. Po wyrażeniu zgody przez świadczeniobiorcę, bądź jego przedstawiciela ustawowego, Zakład informuje daną instytucję, z której pobiera świadczenie rentowe, emerytalne, rentowo-emerytalne lub inne o jego umieszczeniu w Zakładzie, ze wskazaniem daty rozpoczęcia pobytu.
10. Opłata za pobyt w ZOL wnoszona jest poprzez wyrażenie zgody na dokonywanie potrąceń z dochodów wypłacanych przez właściwego świadczeniodawcę.

Rozdział IV
ZASADY POBYTU
§ 5.

1. W trakcie pobytu pacjenta w ZOL raz w miesiącu dokonywana jest ocena jego stanu zdrowia wg klasyfikacyjnej skali Barthel.
2. Pacjent, którego stan zdrowia w ocenie według klasyfikacyjnej Skali Barthel przekroczy 40 punktów, nie może przebywać w Zakładzie po upływie jednego miesiąca od daty przekroczenia.
3. Pacjent zostanie wypisywany z Zakładu w przypadku gdy:
1) stan jego zdrowia i samoobsługi uległ poprawie w tak istotnym stopniu, że w ocenie według Skali Barthel otrzymał powyżej 40 punktów i nie wymaga on udzielania dalszych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w Zakładzie;
2) ubezpieczenie zdrowotne pacjenta straciło ważność;
3) w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
4. Opiekun prawny/opiekun faktyczny zobowiązuje się do odebrania świadczeniobiorcy w dniu wyznaczonym przez lekarza lub Kierownika ZOL.
5. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania całodobowych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od terminu określonego przez Kierownika ZOL, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział V
PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
§ 6.

1. Pacjent obowiązany jest stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy oraz innych pracowników udzielających świadczeń zdrowotnych oraz przestrzegać ustalonego regulaminu i zarządzeń porządkowych Zakładu.
2. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zalecenia lekarza / pielęgniarki / pracownika medycznego Zakładu w zakresie ich kompetencji.
3. Pacjent powinien posiadać własną odzież, bieliznę osobistą oraz środki higieny osobistej, które powinny być na bieżąco uzupełniane. Szczegółowy opis niezbędnej wyprawki pacjenta określa Załącznik nr 6.
4. Nie wolno przechowywać i spożywać na terenie Zakładu artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia i przeterminowanych (mogą one ulec konfiskacie i zniszczeniu).
5. Pacjent przebywający w ZOL ma prawo do korzystania z przepustek w wymiarze do 10% czasu pobytu w ZOL (tj. 3 dni w ciągu miesiąca). Przepustka udzielana jest przez lekarza prowadzącego. Lekarz może odmówić wydania przepustki, jeżeli opuszczenie Zakładu niesie za sobą ryzyko pogorszenia lub utraty zdrowia czy życia pacjenta.
6. Możliwe jest korzystanie przez pacjenta z własnego laptopa czy telefonu komórkowego w uzgodnieniu i pod nadzorem personelu medycznego. ZOL nie ponosi odpowiedzialności za ww. sprzęt.
7. Pacjent może posiadać przy sobie pieniądze tylko na drobne wydatki. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe będące w posiadaniu pacjenta, a nie złożone w depozycie.
8. W razie rażącego naruszenia przez pacjenta niniejszego regulaminu, pacjent może być wypisany z Zakładu, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala z tym, że wobec osób ubezwłasnowolnionych decyzje podejmowane są w porozumieniu z kuratorem lub opiekunem danej osoby albo właściwym sądem.
9. Pacjenci mają możliwość korzystania z opieki duszpasterskiej.

Rozdział VI
OBOWIĄZKI ODWIEDZAJĄCYCH
§ 7.

1. Odwiedziny pacjentów mogą się odbywać w każdy dzień tygodnia w porze dziennej: w dni robocze od godz. 13.00 do godz. 20.00, w weekendy i dni świąteczne od godz. 10.00 do godz. 20.00. Ilość odwiedzających i konkretny czas odwiedzin pacjent lub odwiedzający winien uzgodnić z Kierownikiem Zakładu lub osobą odpowiedzialną w komórce organizacyjnej za przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Odwiedzanie ciężko chorych pacjentów odbywa się za zgodą lekarza.
2. Osoby odwiedzające, upoważnione przez pacjenta, mogą zwracać się o informacje dotyczące jego stanu zdrowia wyłącznie za pośrednictwem lekarza. Mają także obowiązek wylegitymowania się na prośbę pracownika udzielającego świadczeń zdrowotnych.
3. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Lekarz może zezwolić na samodzielne odwiedzanie pacjenta osobie z najbliższej jego rodziny, która nie osiągnęła pełnoletniości.
4. Pacjentów mogą odwiedzać wyłącznie osoby zdrowe (nie dotknięte chorobą zakaźną). Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom mogącym spowodować zagrożenie stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
5. Odwiedzającym nie wolno: zakłócać procesu pracy, przebywać w pomieszczeniach służb medycznych, gospodarczych i technicznych (gabinetach zabiegowych, kuchni, itp.).
6. Odwiedzający są zobowiązani poinformować osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie komórki organizacyjnej, w której pacjent jest leczony, o pozostawionych rzeczach i żywności.
7. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się: dostarczenia chorym artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia i przeterminowanych (mogą one ulec konfiskacie i zniszczeniu) oraz leków i artykułów, które zostały zabronione przez lekarza, przynoszenia przedmiotów niebezpiecznych, wprowadzania zwierząt, zachowań mogących wprowadzić pacjenta w stan niepokoju.
8. Ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn może być okresowo wprowadzony zakaz odwiedzania pacjentów.
9. Osoba odwiedzająca pacjenta jest obowiązana zapoznać się z niniejszym regulaminem, zachowywać się w czasie pobytu w Zakładzie kulturalnie, podporządkować się poleceniom i wskazówkom personelu.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie zarządzenia w sprawie jego wprowadzenia.
2. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie bezpośrednio lub za pośrednictwem Kierownika ZOL.
3. Załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu:
1) Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego,
2) Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarskie,
3) Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego;
4) Oświadczenie pacjenta,
5) Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu wg. Skali Barthel,
6) Niezbędna wyprawka pacjenta.

1. Odwiedziny pacjentów mogą się odbywać w każdy dzień tygodnia w porze dziennej: w dni robocze od godz. 13.00 do godz. 20.00, w weekendy i dni świąteczne od godz. 10.00 do godz. 20.00. Ilość odwiedzających i konkretny czas odwiedzin pacjent lub odwiedzający winien uzgodnić z Kierownikiem Zakładu lub osobą odpowiedzialną w komórce organizacyjnej za przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Odwiedzanie ciężko chorych pacjentów odbywa się za zgodą lekarza.
2. Osoby odwiedzające, upoważnione przez pacjenta, mogą zwracać się o informacje dotyczące jego stanu zdrowia wyłącznie za pośrednictwem lekarza. Mają także obowiązek wylegitymowania się na prośbę pracownika udzielającego świadczeń zdrowotnych.
3. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. Lekarz może zezwolić na samodzielne odwiedzanie pacjenta osobie z najbliższej jego rodziny, która nie osiągnęła pełnoletniości.
4. Pacjentów mogą odwiedzać wyłącznie osoby zdrowe (nie dotknięte chorobą zakaźną). Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom mogącym spowodować zagrożenie stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
5. Odwiedzającym nie wolno: zakłócać procesu pracy, przebywać w pomieszczeniach służb medycznych, gospodarczych i technicznych (gabinetach zabiegowych, kuchni, itp.).
6. Odwiedzający są zobowiązani poinformować osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie komórki organizacyjnej, w której pacjent jest leczony, o pozostawionych rzeczach i żywności.
7. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się: dostarczenia chorym artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia i przeterminowanych (mogą one ulec konfiskacie i zniszczeniu) oraz leków i artykułów, które zostały zabronione przez lekarza, przynoszenia przedmiotów niebezpiecznych, wprowadzania zwierząt, zachowań mogących wprowadzić pacjenta w stan niepokoju.
8. Ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn może być okresowo wprowadzony zakaz odwiedzania pacjentów.
9. Osoba odwiedzająca pacjenta jest obowiązana zapoznać się z niniejszym regulaminem, zachowywać się w czasie pobytu w Zakładzie kulturalnie, podporządkować się poleceniom i wskazówkom personelu.

Zespół Kierujący Zakładem
Kierownik: Ewa Partyka-Kaczmarska


☎️️ Dyżurka pielęgniarek 22 76 35 974

☎️️Kierownik 22 76 35 972, 453 070 105


Skip to content