Regulamin Wjazdu i Parkowania na Terenie Szpitala

DZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin określa zasady korzystania z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych będących w zarządzie Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3.

§ 2.
Drogi wewnętrzne i miejsca postojowe stanowią integralną część infrastruktury Szpitala Powiatowego w Wołominie, zwanego dalej Szpitalem.

§ 3.
Zarząd drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, w imieniu Szpitala, sprawuje kierownik Sekcji Gospodarczej Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego.

§ 4.
W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
1) użytkownikiem jest osoba korzystająca z dróg wewnętrznych i stanowisk postojowych,
2) drogą wewnętrzną jest droga będąca w zarządzie Szpitala,
3) miejscem postojowym jest wydzielona powierzchnia gruntu przylegająca do dróg wewnętrznych Szpitala, przeznaczona na postój pojazdów,
4) parkingiem jest zespół przylegających do siebie miejsc postojowych,
5) pojazd to samochód, motocykl, przyczepa bądź inny pojazd, korzystający z dróg wewnętrznych Szpitala.

§ 5.
1. Użytkownik dróg wewnętrznych i miejsc postojowych zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych oraz poleceń Zarządcy parkingu (kierownika Sekcji Gospodarczej Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego).
2. Ruch pojazdów na terenie dróg wewnętrznych Szpitala odbywa się zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym, na zasadach powszechnie obowiązujących na drogach publicznych oraz określonych niniejszym Regulaminem, a także w oparciu o decyzje i polecenia wydawane przez Zarządcę parkingu.

§ 6.
Każdy Użytkownik poprzez wjazd na teren parkingu zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.

§ 7.
1. Teren Szpitala dostępny jest całodobowo.
2. Parking na terenie Szpitala ma status parkingu niestrzeżonego.
3. Umożliwienie wjazdu na teren Szpitala nie jest tożsame z zagwarantowaniem Użytkownikowi wolnego miejsca do parkowania.

DZIAŁ II – Zasady wjazdu na teren Szpitala

§ 8.
1. Wjazd na teren Szpitala możliwy jest przez bramę główną od strony ulicy Gdyńskiej, obok Portierni Szpitala.
2. Brama główna przeznaczona jest do wjazdu dla:
1) pracowników Szpitala, posiadających aktualne przepustki wjazdowe,
2) pojazdów zaopatrzenia Szpitala,
3) pojazdów podmiotów świadczących usługi na rzecz Szpitala na podstawie zawartych umów, bądź dokumentu poświadczającego dostawę lub zlecenie wykonania usługi,
4) podmiotów dzierżawiących obiekty na terenie Szpitala, posiadających aktualne przepustki wjazdowe,
5) karawanów pogrzebowych,
6) gości zaproszonych przez kierownictwo Szpitala (dyrektora i jego zastępców),
7) wszelkich pojazdów uprzywilejowanych,
8) pozostałych pojazdów – jedynie w przypadku dowozu lub odbioru pacjentów w czasie łącznym nie przekraczającym 20 min.

§ 9.
Zabrania się wjazdu na teren Szpitala:
1) pojazdów niedopuszczonych do ruchu po drogach publicznych,
2) pojazdów nauki jazdy,
3) pojazdów szczególnie dużych (w tym TIRów), których poruszanie się po terenie Szpitala może być utrudnione – chyba, że wjazd takim pojazdem był wcześniej uzgodniony i jest niezbędny dla działania Szpitala,
4) pojazdów uciążliwych dla pacjentów i pracowników Szpitala, w szczególności pojazdów bardzo głośnych,
5) pojazdów nie posiadających aktualnych przepustek wjazdowych.

§ 10.
W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Użytkownikowi może zostać odebrana przepustka wjazdowa i nałożony zakaz wjazdu na teren Szpitala.

DZIAŁ III – Zasady korzystania z parkingu

§ 11.
1. Na terenie dróg wewnętrznych Szpitala zlokalizowane są wydzielone miejsca postojowe dla:
1) samochodów osobowych,
2) samochodów osobowych osób niepełnosprawnych,
3) karetek Zespołów Ratownictwa Medycznego,
4) pojazdów dostawy i obsługi technicznej.
2. Użytkownik parkingu posiadający aktualną przepustkę wjazdową zobowiązany jest do parkowania pojazdu wyłącznie w miejscach postojowych nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania i drogi przejazdowe.
3. Zabrania się:
1) parkowania pojazdów na chodnikach, zieleńcach, drogach dojazdowych przy budynkach i bramach,
2) ustawiania pojazdów niezgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym na terenie dróg wewnętrznych, poza stanowiskami postojowymi,
3) pozostawiania pojazdów na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych oraz przejściach dla pieszych.
4. Zabronione jest parkowanie pojazdów w miejscach oznaczonych jako miejsca zarezerwowane.
5. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do okazania ważnej przepustki wjazdowej na każde wezwanie Zarządcy parkingu.

§ 12.
W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie:
1) jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej,
Zarządca parkingu uprawniony jest do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika.

DZIAŁ IV – Odpowiedzialność Użytkownika

§ 13.
1. Użytkownik parkingu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone Szpitalowi oraz osobom trzecim, spowodowane przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców.
2. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane pojazdem na terenie Szpitala odpowiada sprawca, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
3. Koszt naprawy uszkodzeń jakiegokolwiek elementu infrastruktury parkingowej pokrywa sprawca.

§ 14.
Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.

§ 15.
W przypadku zdarzenia na terenie dróg wewnętrznych lub miejsc postojowych, które skutkowałyby jakąkolwiek odpowiedzialnością Użytkownika z tego tytułu, zobowiązany on jest przed opuszczeniem terenu Szpitala do niezwłocznego poinformowania Zarządcy parkingu o tym zdarzeniu i złożenia stosownego oświadczenia.

§ 16.
Użytkownik jest obowiązany do zabezpieczenia pojazdu przed użyciem go przez osoby niepowołane.

§ 17.
Szpital nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej (np. piorun, gradobicie itp.) oraz nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

DZIAŁ V – Odpowiedzialność Szpitala

§ 18.
1. Pozostawienie pojazdu na miejscu postojowym na terenie Szpitala nie stanowi umowy pomiędzy Użytkownikiem a Szpitalem o przechowywanie pojazdu.
2. Szpital nie odpowiada za szkody powstałe z winy innych Użytkowników bądź osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

DZIAŁ VI – Przepisy bezpieczeństwa

§ 19.
Na terenie parkingu i dróg wewnętrznych obowiązuje maksymalna prędkość do 30 km/h.

§ 20.
Na terenie parkingu i dróg wewnętrznych bezwzględnie zabronione jest:
1) używanie otwartego ognia,
2) spożywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
3) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
4) tankowanie,
5) nieuzasadnione pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem,
6) wyprowadzanie zwierząt.

§ 21.
Na miejscach postojowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, uzupełnianie/wymiana płynu chłodzącego, paliwa lub oleju jak również inne zanieczyszczanie.

DZIAŁ VII – Postanowienia końcowe

§ 22.
1. Zarządca parkingu wydaje i rejestruje przepustki pojazdów i ich Użytkowników.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szpitala oraz w Sekcji Gospodarczej Szpitala.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu wprowadza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 23.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

Skip to content