Cennik Usług i Świadczeń Medycznych

Sor (cennik plik pdf do pobrania)

 • Cennik świadczeń zdrowotnych – Szpitalny Oddział Ratunkowy nie obejmuje produktów leczniczych, krwi i preparatów krwiopochodnych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (cennik do pobrania plik pdf)
Oddział Chirurgii Ogólnej
(cennik do pobrania plik pdf)
Oddział Ginekologiczno – Położniczy
(cennik do pobrania plik pdf)
Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
(cennik do pobrania plik pdf)
Oddział Neonatologiczny
(cennik do pobrania plik pdf)
Oddział Neurologiczny
(cennik do pobrania plik pdf)
Oddział Okulistyczny
(cennik do pobrania plik pdf)
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
(cennik do pobrania plik pdf)
Oddział Pediatryczny
(cennik do pobrania plik pdf)
Oddział Chorób Wewnętrznych
(cennik do pobrania plik pdf)

 

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska (cennik plik pdf do pobrania)

Przychodnia Specjalistyczna i Gabinet Zabiegowy (cennik plik pdf do pobrania)

Zakład Rehabilitacji (cennik plik pdf do pobrania)

Pracownie Diagnostyczne (cennik plik pdf do pobrania)

Stacja Dializ  (cennik plik pdf do pobrania)

Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne (cennik plik pdf do pobrania)

Medycyna Pracy  (cennik plik pdf do pobrania)

Administracja Prosektorium  (cennik plik pdf do pobrania)

Transport pacjentów

Rodzaj transportu Cena
Transport pacjenta do 5km 25 zł
Transport pacjenta 5-10km 35 zł
Transport pacjenta 10-20km 45 zł
Transport pacjenta powyżej 20km: 45,00 zł + 2,50 zł za każdy rozpoczęty km ponad 20 km
Transport pacjenta do 5km – odpłatność 60% 15 zł
Transport pacjenta 5-10km – odpłatność 60% 21 zł
Transport pacjenta 10-20km – odpłatność 60% 24 zł
Transport pacjenta powyżej 20km – odpłatność 60%: 27,00 zł + 1,50 zł za każdy rozpoczęty km ponad 20 km
Transport w asyście lekarza – dodatkowa opłata za każdą rozpoczęta godzinę 100 zł
Transport pacjenta, w promieniu 30 km od szpitala, do jednostki o wyższym stopniu referencyjności, celem konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia 600 zł
Transport pacjenta, w promieniu powyżej 30 km od szpitala, do jednostki o wyższym stopniu referencyjności, celem konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia wycena indywidualna

Cennik świadczeń dodatkowych
Zarządzenie Dyrektora Szpitala: nr 18/2015 z dnia 29.07.2015 r. (Załącznik) oraz nr 19/2015 z dnia 30.07.2015 r. (Załącznik):

 • W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wprowadza się za:

– pobyt osoby towarzyszącej podczas porodu
1) opłatę rekompensującą koszt pobytu osoby bliskiej podczas porodu
w wysokości 50 zł,
2) opłatę za korzystanie, na odcinku porodowym, z sali o podwyższonym
standardzie z obecności osoby towarzyszącej w wysokości 300 zł

– pobyt pacjentki na odcinku połogowym po porodzie z sali
ponadstandardowej, jednoosobowej z możliwością przebywania osób
najbliższych przez cały okres pobytu
1) opłatę za sale nr 1, 2 i 10 w wysokości 150 zł/dobę,
2) opłatę za sale nr 301, 302, 303 i 305 w wysokości 200 zł/dobę.

Cennik usług ponadstandardowych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, które nie są ujęte w umowach z NFZ.

 • Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok — 50 zł
 • Opłata za pobyt pacjenta w Szpitalu, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych za każdą rozpoczętą po ustalonym terminie kolejną dobę pobytu w szpitalu (doba hotelowa) — 200  zł
 • Opłaty dodatkowe za świadczenia lub usługi udzielane na prośbę pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego w przypadku pacjenta, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. — Naliczanie opłat dodatkowych następuje według obowiązującego w szpitalu cennika usług i świadczeń zdrowotnych.
 • Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom i innym podmiotom uprawnionym wynikające z ustawy — Szpital co kwartał aktualizuje i ustala opłatę za stronę kopii dokumentacji medycznej zgodnie z art. 28 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz.1318, 1524, z 2018 r. poz. 1115, 1515 z późn.zm.). * Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia nastepnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych- Za jedną stronę wyciągu lub odpisu — 9.50 zł
  – Za jedną stronę kopii albo wydruku — 0.34 zł
  – Za sporządzenie kopi, wyciągu lub odpisu na elektronicznym nośniku danych (o ile szpital dysponuje taką formą) — 1.90 zł
 • Opłata za przesyłki pocztowe realizowane na zamówienie klienta — Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 2/2017 z dnia 11.01.2017 r.
 • Opłata za możliwość skorzystania przez opiekuna dziecka z łóżka noclegowego w Oddziale Pediatrycznym:
  – W sali ogólnej — 20,00 zł za osobę
  – W sali jednoosobowej z łazienką — 70,00 zł za osobę.

Badania COVID-19  (cennik plik pdf do pobrania)

Prosektorium  (cennik plik pdf do pobrania)

 • Wszystkie wymienione ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
Skip to content