Dokumentacja Medyczna

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOWI, JEGO PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA
Dokumentacja medyczna jest udostępniana osobom lub instytucjom wskazanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i na określonych w niej zasadach.

Pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta może otrzymać dokumentację medyczną:

 • do wglądu w Szpitalu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii, wydruków;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, o ile Szpital ma taką możliwość;
 • na informatycznym nośniku danych (płyta CD);
 • przez wydanie oryginału kliszy RTG za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Pacjent może otrzymać dokumentację medyczną na wniosek ustny, pisemny lub elektroniczny.

Wniosek ustny lub pisemny można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30 w  Kancelarii Szpitala znajdującej się na II piętrze w nowym budynku Przychodni przy ul. Gdyńskiej, w Sekretariacie na Oddziale, gdzie pacjent przebywa, w Dziale Dokumentacji Medycznej ze Składnicą Akt w głównym budynku Szpitala, na I pietrze.

Osoby zainteresowane odebraniem wydruku lub kopii dokumentów medycznych proszone są o wcześniejsze złożenie Wniosku oraz o telefon kontaktowy 22 76 33 247 lub e-mail: dokumentacja@szpitalwolomin.pl w celu potwierdzenia terminu odbioru wnioskowanych dokumentów.


 • Wniosek elektroniczny można przesłać na adres e-mail: dokumentacja@szpitalwolomin.pl
 • Wniosek może złożyć dowolna osoba, natomiast dokumentację może odebrać osobiście tylko pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta lub osoba upoważniona przez pacjenta.
 • Pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta lub osoba upoważniona przez pacjenta może odebrać udostępnioną dokumentację medyczną w Dziale Dokumentacji Medycznej ze Składnicą Akt w głównym budynku Szpitala, na I piętrze lub na Oddziale, gdzie pacjent przebywa.
 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ponosi koszty związane ze sporządzeniem kopii lub odpisu udostępnionej dokumentacji medycznej.

Po śmierci pacjenta

 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 • W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnianiu dokumentacji medycznej lub kiedy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnianiu dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnianie wyraża sąd na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. W postępowaniu nieprocesowym sąd na wniosek osoby bliskiej może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta lub dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

 

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

.

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I INNEJ DOKUMENTACJI
Maksymalna wysokość opłaty brutto (PLN) za udostępnienie dokumentacji medycznej na wniosek w formie przewidzianej w Ustawie o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1318, 1524, z 2018 r. poz. 1115, 1515.) za:

– jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002,
– jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
– udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (o ile Szpital ma taką możliwość) nie może przekraczać 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Akty prawne:

 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.1545 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zakresu i wzorów dokumentacji oraz sposobów jej przetwarzania (dz. U. Z 2015 r. poz.2069 z późn. zm.)

Przepisy wewnętrzne Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie:

 • Statut Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

 

CENNIK ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

– jedna strona wyciągu lub odpisu – 15,08 zł

– jedna strona kopii albo wydruku – 0,53 zł

– kopia, wyciąg lub odpis na elektronicznym nośniku danych – 3,02 zł

– środek komunikacji elektronicznej – 0,00 zł

-udostępnienie po raz pierwszy w żądanym zakresie – 0,00 zł

Aktualizacja 01.03.2024 r.

.

Informacja dla pacjenta dotycząca brakowania dokumentacji medycznej

.

Kierownik Działu Dokumentacji Medycznej
ze Składnicą Akt

mgr Iwona Śledź


☎️ 22 76 33 247
📧 dokumentacja@szpitalwolomin.pl


Skip to content