DZIAŁALNOŚĆ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ:

W przychodni sprawowana jest opieka zdrowotna z zakresu: pediatrii, alergologii, chirurgii, chirurgii urazowo – ortopedycznej, logopedii, okulistyki oraz kontynuowanie leczenia chorych wypisanych ze szpitala, leczenie i diagnozowanie chorych kierowanych z innych placówek oraz orzecznictwo lekarskie.

Świadczenia zdrowotne w poradniach obejmują:

  • udzielanie fachowych, specjalistycznych świadczeń leczniczych i konsultacji w formie opieki ambulatoryjnej,
  • w przypadku kontynuacji leczenia i zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego istnieje możliwość realizacji teleporad,
  • badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznym rozpoznaniem,
  • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi,
  • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
  • orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie,
  • niezbędna edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych,
  • wykonywanie badań profilaktycznych, w tym badanie wad postawy oraz badanie bioderek u niemowląt (preluksacja),
  • kierowanie na badania kontrolne oraz badania diagnostyczne, wykonywane na podstawie skierowania,
  • wykonywanie zabiegów, których przeprowadzenie możliwe jest w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga pobytu w szpitalu. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów w poradniach specjalistycznych oraz pracowniach diagnostycznych wchodzących w skład przychodni.
Poradnia Alergologiczna
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Logopedyczna
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia Preluksacyjna
Poradnia Pediatryczna
Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Ultrasonografii

REJESTRACJA
Czynna w dni robocze
7:00 – 20:00

☎️ Telefon:
22 76 33 200


POŁOŻENIE
Nowy Budynek Przychodni przy ulicy Gdyńskiej
PARTER
wejście od strony parkingu