Dla pacjenta

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W RAMACH PLANOWEJ HOSPITALIZACJI I ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach planowej hospitalizacji i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane są w danym dniu według kolejności zgłoszeń.
 2. Podstawą przyjęcia (pacjenta na: leczenie w ramach planowej hospitalizacji oraz na świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej) jest skierowanie do szpitala/poradni wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane w poradni onkologicznej, ginekologiczno-położniczej.
 3. Zapisy w PRZYCHODNI odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni, podanych na Tablicy informacyjnej, która znajduje się przy Rejestracji Przychodni Specjalistycznej dla dorosłych i Rejestracji Przychodni Specjalistycznej dla Zapisu można dokonać osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej oraz telefonicznie. Podstawą do zapisu jest skierowanie. Świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania od lekarza.
 4. Zapisy na planowaną HOSPITALIZACJĘ odbywają się od poniedziałku do piątku w sekretariacie Oddziału, który prowadzi kolejkę pacjentów oczekujących w danym zakresie. W przypadkach, gdzie wymagana jest kwalifikacja do operacji, pacjenci ze skierowaniem do szpitala są kwalifikowani w ramach Punktów Konsultacyjnych, które znajdują się na terenie oddziałów szpitalnych lub w Przychodni Specjalistycznej dla dorosłych. Podstawą do zapisu jest skierowanie do szpitala. Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia i zdrowia. W tym przypadku Pacjenci mają udzielaną pomoc doraźną w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). W razie potrzeby pacjenci SOR są kwalifikowani przez lekarza dyżurnego SOR do jednego z trzech trybów przyjęcia do szpitala określonych w przepisach (nagły, pilny, stabilny).
 5. Pacjent, który zostaje wpisany na listę oczekujących na hospitalizację lub na świadczenie specjalistyczne udzielane w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na podstawie skierowania ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni od dnia wpisania pacjenta na listę oczekujących. Oryginał można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
 6. Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub do ustania przyczyny jego wystawienia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia – wtedy lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania. W przypadku skierowań na cykl zabiegów w zakresie fizjoterapii pacjent jest obowiązany zarejestrować skierowanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia.
 7. Skierowanie może być wystawione przez lekarza wykonującego zawód w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej. Traktuje je się jako skierowanie w rozumieniu ustawy, jeżeli spełnia określone w niej wymagania. Do skierowania, wystawionego w języku obcym, dołącza się jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 8. W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie powiadomić o tym oddział lub poradnię. Oddział lub poradnia otrzymując taką informację wyznacza mu nowy planowany termin na udzielanie świadczenia. W przeciwnym razie pacjent bez uzasadnienia przyczyny takiego zachowania, powinien liczyć się z tym, że może zostać wykreślony z listy oczekujących lub wypisany z planu leczenia.
 9. Prawo pacjenta do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych weryfikowane są drogą elektroniczną za pomocą systemu e-WUŚ, po podaniu numeru pesel osoby ubezpieczeniowej oraz potwierdzeniu jej tożsamości na podstawie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej/studenckiej (w przypadku osób w wieku 18-26 lat). W przypadku braku potwierdzenia do świadczeń drogą elektroniczną ubezpieczony może okazać dowód uprawniający go do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia m.in.:
  • dla emeryta legitymacja emeryta,
  • dla rencisty ostatni miesięczny odcinek wypłaconych świadczeń,
  • dla osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zamieszkania,
  • dla osób w trudnej sytuacji życiowej na przykład bezdomnych zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o opłacaniu składki ubezpieczenia zdrowotnego,
  • dla pozostałych osób Decyzja Wójta lub Burmistrza dotycząca przyznania prawa do świadczeń zdrowotnych na okres nie dłuższy niż 90 dni.
  • pozostali, inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych np. potwierdzenie opłaty ubezpieczenia zdrowotnego
 10. Jeśli pacjent posiada, to powinien okazać ostatnie wyniki badań oraz listę aktualnie przyjmowanych leków.

 

Skip to content