Odwiedziny

ZASADY DOTYCZĄCE ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH OBOWIĄZUJĄCE
OD 5 LISTOPADA 2021 ROKU DO ODWOŁANIA

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz zwiększoną zapadalność na choroby dróg oddechowych w sezonie jesienno- zimowym,  z dniem 05.11.2021 r. wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w SMBNP w Wołominie.
Odwiedziny będą możliwe wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
1. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie w godzinach 15:00 – 18:00.
2. Ze względów epidemiologicznych, osoba odwiedzająca musi być zdrowa (nie może mieć objawów infekcji w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła) i spełniać jedno z poniższych kryteriów:
– pełne szczepienie przeciw COVID – 19 (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca – schemat dwu – dawkowy szczepionki / Johnson & Johnson
– schemat jedno – dawkowy) – i upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki
lub
– potwierdzone Unijnym Certyfikatem przechorowanie COVID – 19 do 6 miesięcy od daty dodatniego wyniku testu PCR potwierdzającego zachorowanie (ozdrowieńcy)
lub
– negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS – CoV-2 (test antygenowy, PCR) wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie w/w testu.
3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do okazania personelowi oddziału dokumentu potwierdzającego przechorowanie, szczepienie lub wynik negatywnego testu w kierunku COVID 19.
4. Do pacjenta może wejść jednoczasowo jedna, pełnoletnia osoba odwiedzająca.
5. Czas trwania odwiedzin max. 10 min.
6. Przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce.
7. W sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.
8. Podczas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala, jednorazowy fartuch ochronny na terenie oddziału, należy zachować dystans min. 1,5 m., artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
9. Osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego.
10. Ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze lekarz dyżurny oddziału, w którym przebywa pacjent.
11. Odwiedziny pacjentów poza ustalonymi wyżej zasadami są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z ordynatorem/lekarzem dyżurnym.
12. W przypadku oddziałów, w których hospitalizowani są tylko pacjenci zakażeni wirusem SARS COV-2 (oddziały „covidowe”)
– ograniczenie odwiedzin, do wyjątkowych przypadków po konsultacji z lekarzem dyżurnym.
 

 

ZASADY DOTYCZĄCE ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH OBOWIĄZUJĄCE
OD 8 CZERWCA 2021 ROKU DO ODWOŁANIA

Z pacjentami mogą spotykać się rodzina i krewni w godzinach 14.00-18.00.
 

ZASADY ODWIEDZIN:

 • Pacjenta w tym samym czasie może odwiedzać tylko jedna osoba.
 • Odwiedzającymi mogą być osoby powyżej 16. roku życia.
 • Osoby odwiedzające powinny być zdrowe, bez śladów infekcji.
 • Obowiązuje bezwzględna zasada noszenia maseczek zakrywających nos oraz usta i dezynfekowanie rąk.

 

 


 

INFORMACJA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SZPITALU

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach 14:00 – 19:00.

 2. W wyjątkowych sytuacjach osoby odwiedzające mogą przebywać poza wyznaczonymi godzinami po uzyskaniu zgody od ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.

 3. W wyjątkowych okolicznościach ordynator oddziału lub lekarz dyżurny w porozumieniu z ordynatorem oddziału może wyrazić zgodę na całodobowy pobyt osób odwiedzających, jeśli:
  – pacjent znajduje się w stanie terminalnym,
  – pacjentem jest dziecko unieruchomione lub wykazujące trudności w adaptacji do warunków szpitalnych.
 1. Pobyt osób odwiedzających nie może zakłócać toku planowanych badań i zabiegów przy pacjentach oraz ustalonego porządku pracy oddziału i w tym zakresie osoby te zobowiązane są podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego.
 2. Osoby odwiedzające są zobowiązane przed wejściem na sale chorych zapukać do drzwi i upewnić się czy mogą wejść, jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby.

 3. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

 4. Ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających zalecamy, aby pacjentów nie odwiedzały dzieci do lat 12, natomiast dzieci do lat 12 powinny odwiedzać pacjentów w towarzystwie osób dorosłych.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo odwiedzać i przebywać z dzieckiem przez całą dobę. Inne osoby mogą odwiedzać dziecko na zasadach ogólnych pkt 1-7.

 2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzin pacjentów.

 3. W czasie udzielania świadczeń medycznych może być obecna osoba, która może aktywnie uczestniczyć w procesie pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym, po uzyskaniu zgody pacjenta oraz po akceptacji i przeprowadzeniu instruktażu w tym zakresie od personelu medycznego.

 4. W przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta może mieć miejsce odmowa udziału innych osób przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

 5. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, salach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych, odwiedzanie chorych jest ograniczone i może się odbyć za zgodą właściwego dla danego oddziału kierownika/ordynatora lub lekarza dyżurnego.

 6. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, odwiedzający zobowiązani są dodatkowo do:
  – zdezynfekowania rąk przed wejściem na salę w miejscu wskazanym przez personel,
  – nie podawania żywności i napojów pacjentom bez zgody personelu medycznego,
  – pozostawiania chorym tylko niezbędnych przedmiotów (np. przybory toaletowe, miękkie obuwie).

 7.  Po zakończonej wizycie należy zdezynfekować ręce w miejscu wskazanym przez personel.

 8. Odwiedzający muszą zastosować się także do innych zaleceń personelu medycznego dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, w tym założenia fartucha ochronnego i ochraniaczy.


Informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący osobom wskazanym przez pacjenta lub opiekunowi prawnemu. Lekarz dyżurny udziela informacji o aktualnym stanie zdrowia pacjenta osobie przez niego wskazanej lub przedstawicielowi prawnemu.


16. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne pacjentów odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni oraz podporządkować się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego, szczególnie w odniesieniu do sal chorych z reżimem sanitarnym.

17. Osoby odwiedzające są zobowiązane do zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu oraz zachowania czystości i porządku, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych.

18. Osoby odwiedzające są zobowiązane także do przestrzegania zasad segregacji odpadów oraz zakazu wrzucania odpadów do czerwonych worków.

19. W trakcie odwiedzin w szpitalu chorego zakażonego drobnoustrojami wymagającymi izolacji pacjenta lub nadzoru epidemiologicznego należy stosować się do obowiązujących zasad stosowania środków ochrony osobistej oraz zasad higieny rąk. Stosownych informacji udziela personel oddziału.

20. Odwiedzający z podejrzeniem: choroby zakaźnej, bycia pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych nie mogą w żadnym przypadku odwiedzać pacjentów w szpitalu.

21. Osobom odwiedzającym zabrania się:

 • przebywania w salach pacjentów podczas obchodów lekarskich i podczas udzielania świadczeń zdrowotnych o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym
  oraz w trakcie czynności porządkowych;

 • przynoszenia i przekazywania pacjentowi produktów spożywczych oraz leków bez zgody lekarza prowadzącego oraz dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu i środków odurzających;

 • przynoszenia kwiatów oraz przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu lub utrudniają pobyt w szpitalu innym pacjentom;

 • siadania na łóżkach pacjentów oraz wieszania czegokolwiek na łóżkach i stojakach;

 • spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych oraz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających;

 • uruchamiania aparatury medycznej, urządzeń i instalacji;

 • Przebywania w innych pomieszczeniach, poza miejscem pobytu pacjenta.

Osoby odwiedzające, niestosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu szpitala, nie będą wpuszczane na teren szpitala i mogą być z niego wyproszone.

Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów ze względu na możliwości organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego lub bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Skip to content