Regulamin Odwiedzin

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID-19, działając na podstawie stanowiska Konsultant Wojewódzkiej w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa mazowieckiego ograniczam odwiedziny dla pacjentów w całym szpitalu:

a) godziny odwiedzin: od 15.00 do 18.00 (codziennie) – jedna osoba do pacjenta na 15 min.,

b) w przypadku pacjentów podejrzanych o zakażenie/zarażonych wirusem SARS CoV-2 (COVID-19) – odwiedziny do decyzji lekarza prowadzącego/dyżurnego,

c) osoby odwiedzające pacjentów podejrzanych o zakażenie/zarażonych wirusem SARS CoV-2 (COVID-19) – są zobligowne do stosowania maseczki medycznej jednorazowego użycia.

Zarządzenie Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy nr 47/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.

ZASADY DOTYCZĄCE ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
OBOWIĄZUJĄCE OD 1 KWIETNIA 2022 ROKU

I. Godziny odwiedzin

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach 14:00 – 18:00.
 2. W wyjątkowych sytuacjach (np. stan ciężki, terminalny) ordynator oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić zgodę
  na przebywanie odwiedzającego poza wyznaczonymi godzinami, w tym na całodobowy pobyt.
 3. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, salach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych, odwiedzanie chorych jest ograniczone i może się odbyć za zgodą właściwego dla danego oddziału kierownika/ordynatora lub lekarza dyżurnego.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo odwiedzać i przebywać z dzieckiem przez całą dobę. Inne osoby mogą odwiedzać dziecko na zasadach ogólnych.

II. Zasady odwiedzin

 1. Jednego pacjenta może odwiedzić jedna osoba dorosła.
 2. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła) oraz być pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne pacjentów, odwiedzający zobowiązany jest do:
 • pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni, która znajduje się przy wejściu głównym do Szpitala,
 • stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Szpitala,
 • zdezynfekowania rąk przed wejściem na salę w miejscu wskazanym przez personel.
 1. Ze względu na dobro i bezpieczeństwo pacjentów, odwiedzający zobowiązani są do:
 • niepodawania żywności i napojów pacjentom bez zgody personelu medycznego,
 • pozostawiania chorym tylko niezbędnych przedmiotów (np. przybory toaletowe, miękkie obuwie),
 • zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu oraz zachowania czystości i porządku,
 • stosowania się do zaleceń i wskazań personelu Szpitala,
 • w trakcie odwiedzin chorego zakażonego drobnoustrojami, wymagającymi izolacji lub nadzoru epidemiologicznego, należy przestrzegać obowiązujących zasad stosowania środków ochrony osobistej oraz zasad higieny rąk. Stosownych informacji udziela personel oddziału.
 1. Pobyt osób odwiedzających nie może zakłócać toku planowanych badań i zabiegów przy pacjentach oraz ustalonego porządku pracy oddziału.
 2. Osoba odwiedzająca może brać czynny udział w czasie udzielania świadczeń medycznych takich jak procesy pielęgnacyjne
  czy rehabilitacyjne, wyłącznie po uzyskaniu zgody pacjenta oraz po akceptacji i przeprowadzeniu instruktażu w tym zakresie
  od personelu medycznego.
 3. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 4. Informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny udziela osobom wskazanym przez pacjenta lub opiekunowi prawnemu.
 5. Osobom odwiedzającym zabrania się:
 • przebywania w salach pacjentów podczas obchodów lekarskich, podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
  o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym oraz w trakcie czynności porządkowych,
 • siadania na łóżkach pacjentów oraz wieszania czegokolwiek na łóżkach i stojakach,
 • spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych oraz spożywania alkoholu, palenia tytoniu,
  używania środków odurzających,
 • dotykania aparatury medycznej, urządzeń i instalacji,
 • przebywania w innych pomieszczeniach, poza miejscem pobytu pacjenta,
 • przekazywania pacjentowi produktów spożywczych oraz leków bez zgody lekarza prowadzącego bądź dostarczania używek,
 • przynoszenia kwiatów bądź innych przedmiotów, które utrudniają pobyt w szpitalu innym pacjentom, bądź zagrażają bezpieczeństwu.

III. Postanowienia końcowe

 1. Osoby odwiedzające, niestosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu szpitala, nie będą wpuszczane
  na oddział i mogą być z niego wyproszone.
 2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów lub możliwości organizacyjne odwiedziny pacjentów mogą zostać ograniczone.
Skip to content