Odwiedziny

ZASADY DOTYCZĄCE ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
OBOWIĄZUJĄCE OD 1 KWIETNIA 2022 ROKU

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach 14:00 – 18:00.
 2. W wyjątkowych sytuacjach osoby odwiedzające mogą przebywać poza wyznaczonymi godzinami po uzyskaniu zgody od ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.
 3. W wyjątkowych okolicznościach ordynator oddziału lub lekarz dyżurny w porozumieniu z ordynatorem oddziału może wyrazić zgodę na całodobowy pobyt osób odwiedzających, jeśli:
  – pacjent znajduje się w stanie terminalnym,
  – pacjentem jest dziecko unieruchomione lub wykazujące trudności w adaptacji do warunków szpitalnych.
 4. Pobyt osób odwiedzających nie może zakłócać toku planowanych badań i zabiegów przy pacjentach oraz ustalonego porządku pracy oddziału i w tym zakresie osoby te zobowiązane są podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego.
 5. Osoby odwiedzające są zobowiązane przed wejściem na sale chorych zapukać do drzwi i upewnić się czy mogą wejść, jednego pacjenta może odwiedzić jedna osoba dorosła.
 6. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo odwiedzać i przebywać z dzieckiem przez całą dobę. Inne osoby mogą odwiedzać dziecko na zasadach ogólnych pkt 1-7.
 8. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzin pacjentów.
 9. W czasie udzielania świadczeń medycznych może być obecna osoba, która może aktywnie uczestniczyć w procesie pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym, po uzyskaniu zgody pacjenta oraz po akceptacji i przeprowadzeniu instruktażu w tym zakresie od personelu medycznego.
 10. W przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta może mieć miejsce odmowa udziału innych osób przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 11. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, salach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych, odwiedzanie chorych jest ograniczone i może się odbyć za zgodą właściwego dla danego oddziału kierownika/ordynatora lub lekarza dyżurnego.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, odwiedzający zobowiązani są dodatkowo do:
  – zdezynfekowania rąk przed wejściem na salę w miejscu wskazanym przez personel,
  – nie podawania żywności i napojów pacjentom bez zgody personelu medycznego,
  – pozostawiania chorym tylko niezbędnych przedmiotów (np. przybory toaletowe, miękkie obuwie).
 13. Po zakończonej wizycie należy zdezynfekować ręce w miejscu wskazanym przez personel.
 14. Odwiedzający muszą zastosować się także do innych zaleceń personelu medycznego dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący osobom wskazanym przez pacjenta lub opiekunowi prawnemu. Lekarz dyżurny udziela informacji o aktualnym stanie zdrowia pacjenta osobie przez niego wskazanej lub przedstawicielowi prawnemu.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne pacjentów odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni oraz podporządkować się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego, szczególnie w odniesieniu do sal chorych z reżimem sanitarnym.
 2. Osoby odwiedzające są zobowiązane do zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu oraz zachowania czystości i porządku, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych.
 3. Osoby odwiedzające są zobowiązane także do przestrzegania zasad segregacji odpadów oraz zakazu wrzucania odpadów do czerwonych worków.
 4. W trakcie odwiedzin w szpitalu chorego zakażonego drobnoustrojami wymagającymi izolacji pacjenta lub nadzoru epidemiologicznego należy stosować się do obowiązujących zasad stosowania środków ochrony osobistej oraz zasad higieny rąk. Stosownych informacji udziela personel oddziału.
 5. Odwiedzający z podejrzeniem: choroby zakaźnej, bycia pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych nie mogą w żadnym przypadku odwiedzać pacjentów w szpitalu.
 6. Osobom odwiedzającym zabrania się:
 • przebywania w salach pacjentów podczas obchodów lekarskich i podczas udzielania świadczeń zdrowotnych o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym oraz w trakcie czynności porządkowych;
 • przynoszenia i przekazywania pacjentowi produktów spożywczych oraz leków bez zgody lekarza prowadzącego oraz dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu i środków odurzających;
 • przynoszenia kwiatów oraz przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu lub utrudniają pobyt w szpitalu innym pacjentom;
 • siadania na łóżkach pacjentów oraz wieszania czegokolwiek na łóżkach i stojakach;
 • spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych oraz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających;
 • uruchamiania aparatury medycznej, urządzeń i instalacji;
 • Przebywania w innych pomieszczeniach, poza miejscem pobytu pacjenta.

Osoby odwiedzające, niestosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu szpitala, nie będą wpuszczane na teren szpitala i mogą być z niego wyproszone.

Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów ze względu na możliwości organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego lub bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Skip to content