Oferty Pracy

2024

OGŁOSZENIE (powtórne)
DYREKTORA
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
O KONKURSIE

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska: Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek Oddziałowych; Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Chorób Wewnętrznych

OGŁOSZENIE (powtórne)
DYREKTORA
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
O KONKURSIE

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska: Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek Oddziałowych; Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Chorób Wewnętrznych

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 10 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1515)

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki ………………..”. W przypadku konkursu na stanowiska  pielęgniarek oddziałowych należy oznaczyć oddział.

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  w kancelarii Szpitala.

 – za pośrednictwem poczty na adres: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ul. Gdyńska 1/3 05-200 Wołomin

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 17  lipca   2024 roku.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie są udostępniane do wglądu  w sekretariacie Szpitala  w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel. 509-795-328

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@szpitalwolomin.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Ogłoszenie

W sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rentgenowskich i badań tomografii komputerowej w  Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

     Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie działając na podstawie:
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
Zarządzenia Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 jako Udzielający Zamówienia:

     ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie

W sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rentgenowskich i badań tomografii komputerowej w  Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

     Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie działając na podstawie:
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
Zarządzenia Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
jako Udzielający Zamówienia:

     ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

    Warunki udziału w postępowaniu konkursowym:

Udzielający Zamówienia:

     Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

Przedmiot konkursu ofert:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na rzecz pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
 2. Udzielający Zamówienia planuje zawarcie minimum dziesięć umów z oferentami na udzielanie świadczeń we wskazanym zakresie.
 3. Okres obowiązywania umowy obejmuje: 01-07-2024 r. do 31-12-2026 r.

     Miejsce Udzielania świadczeń zdrowotnych:

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin  Miejsce i czas zamieszczenia ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Szpitala: (http:www.szpitalwolomin.pl) oraz na tablicy informacyjnej Szpitala.

Obowiązki Oferenta:

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawa
o działalności leczniczej oraz ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej.

Sposób przygotowania oferty:

Sposób składania oferty został określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Warunki udzielania świadczeń.

 1. Świadczenia będą udzielanie zgodnie z harmonogramem określonym pomiędzy Przyjmującym Zamówienie oraz Udzielającym Zamówienia.
 2. Rozliczenia pomiędzy Stronami będą odbywały się wg stawek określonych w ofercie oraz umowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w kancelarii Szpitala w godzinach pracy tj. od godziny 8.00 do 15.00.
 2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeśli zostanie ona dostarczona do Szpitala w terminie nie późniejszym niż powyżej określony.
 3. Oferta złożona po terminie lub która wpłynęła po terminie drogą pocztową zostanie zwrócona do adresata bez otwierania.
 4. W celu dokonania zmian lub poprawek –Oferent może wycofać złożoną wcześniej ofertę i złożyć ponownie pod warunkiem zachowania ustalonego w ogłoszeniu terminu składania ofert.
 5. Można złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie każdej z nich.

Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 1. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w Dziale kadr.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w dziale kadr w każdy pierwszy czwartek miesiąca
   o godz.14.00.
 3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez komisję konkursową oraz  Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej 
 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w budynku administracji Szpitala w terminie związania ofertą.

Termin związania ofertą

 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

Środki odwoławcze zostały określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Wymagane dokumenty do pobrania

Ogłoszenie

W sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych lekarza Zakładu Diagnostyki Obrazowej

     Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie działając na podstawie:
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
Zarządzenia Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
jako Udzielający Zamówienia:

   ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie

W sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych lekarza Zakładu Diagnostyki Obrazowej

     Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie działając na podstawie:
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
Zarządzenia Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 jako Udzielający Zamówienia:

   ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

    Warunki udziału w postępowaniu konkursowym:

Udzielający Zamówienia:

     Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

Przedmiot konkursu ofert:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na rzecz pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
 2. Udzielający Zamówienia planuje zawarcie minimum dziesięć umów z oferentami na udzielanie świadczeń we wskazanym zakresie.
 3. Okres obowiązywania umowy obejmuje: 01-07-2024 r. do 31-12-2026 r.

     Miejsce Udzielania świadczeń zdrowotnych:

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin  Miejsce i czas zamieszczenia ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu ……………… na stronie internetowej Szpitala: (http:www.szpitalwolomin.pl) oraz na tablicy informacyjnej Szpitala.

Obowiązki Oferenta:

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawa
o działalności leczniczej oraz ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2015 poz 464 ze zm)..

Sposób przygotowania oferty:

Sposób składania oferty został określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Warunki udzielania świadczeń.

 1. Świadczenia będą udzielanie zgodnie z harmonogramem określonym pomiędzy Przyjmującym Zamówienie oraz Udzielającym Zamówienia.
 2. Rozliczenia pomiędzy Stronami będą odbywały się wg stawek określonych w ofercie oraz umowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w kancelarii Szpitala w godzinach pracy tj. od godziny 8.00 do r. do godz.15.00.
 2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeśli zostanie ona dostarczona do Szpitala w terminie nie późniejszym niż powyżej określony.
 3. Oferta złożona po terminie lub która wpłynęła po terminie drogą pocztową zostanie zwrócona do adresata bez otwierania.
 4. W celu dokonania zmian lub poprawek –Oferent może wycofać złożoną wcześniej ofertę i złożyć ponownie pod warunkiem zachowania ustalonego w ogłoszeniu terminu składania ofert.
 5. Można złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie każdej z nich.

Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 1. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w Dziale kadr.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w dziale kadr w każdy pierwszy czwartek miesiąca
   o godz.14.00.
 3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez komisję konkursową oraz  Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej 
 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w budynku administracji Szpitala w terminie związania ofertą.

Termin związania ofertą

 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

Środki odwoławcze zostały określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Wymagane dokumenty do pobrania

Ogłoszenie

W sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarki  Zakładu Diagnostyki Obrazowej

     Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie działając na podstawie:
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
Zarządzenia Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
jako Udzielający Zamówienia:
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Ogłoszenie

W sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarki  Zakładu Diagnostyki Obrazowej

     Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie działając na podstawie:

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),

Zarządzenia Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

     jako Udzielający Zamówienia:

   ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

    Warunki udziału w postępowaniu konkursowym:

Udzielający Zamówienia:

     Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

Przedmiot konkursu ofert:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na rzecz pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
 2. Udzielający Zamówienia planuje zawarcie minimum dziesięć umów z oferentami na udzielanie świadczeń we wskazanym zakresie.
 3. Okres obowiązywania umowy obejmuje: 01-07-2024 r. do 31-12-2025 r.

     Miejsce Udzielania świadczeń zdrowotnych:

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin  Miejsce i czas zamieszczenia ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Szpitala: (http:www.szpitalwolomin.pl) oraz na tablicy informacyjnej Szpitala.

Obowiązki Oferenta:

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawa
o działalności leczniczej oraz ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej.

Sposób przygotowania oferty:

Sposób składania oferty został określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Warunki udzielania świadczeń.

 1. Świadczenia będą udzielanie zgodnie z harmonogramem określonym pomiędzy Przyjmującym Zamówienie oraz Udzielającym Zamówienia.
 2. Rozliczenia pomiędzy Stronami będą odbywały się wg stawek określonych w ofercie oraz umowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w kancelarii Szpitala w godzinach pracy tj. od godziny 8.00 do do godz.15.00.
 2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeśli zostanie ona dostarczona do Szpitala w terminie nie późniejszym niż powyżej określony.
 3. Oferta złożona po terminie lub która wpłynęła po terminie drogą pocztową zostanie zwrócona do adresata bez otwierania.
 4. W celu dokonania zmian lub poprawek –Oferent może wycofać złożoną wcześniej ofertę i złożyć ponownie pod warunkiem zachowania ustalonego w ogłoszeniu terminu składania ofert.
 5. Można złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie każdej z nich.

Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 1. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w Dziale kadr.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w dziale kadr w każdy pierwszy czwartek miesiąca
   o godz.14.00.
 3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez komisję konkursową oraz  Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej 
 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w budynku administracji Szpitala w terminie związania ofertą.

Termin związania ofertą

 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

Środki odwoławcze zostały określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Wymagane dokumenty do pobrania

OGŁOSZENIE
DYREKTORA
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
O KONKURSIE

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska: Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek Oddziałowych; Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Chorób Wewnętrznych

OGŁOSZENIE
DYREKTORA
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
O KONKURSIE

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska: Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek Oddziałowych; Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Chorób Wewnętrznych

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 10 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1515)

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki ………………..”. W przypadku konkursu na stanowiska  pielęgniarek oddziałowych należy oznaczyć oddział.

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  w kancelarii Szpitala.

 – za pośrednictwem poczty na adres: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ul. Gdyńska 1/3 05-200 Wołomin

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 14 czerwca   2024 roku.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie są udostępniane do wglądu  w sekretariacie Szpitala  w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel. 509-795-328

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@szpitalwolomin.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko: 

pielęgniarki/pielęgniarza

do pracy  Pracowni Endoskopowej  

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko: 

pielęgniarki/pielęgniarza

do pracy  Pracowni Endoskopowej  

Do głównych obowiązków realizowanych na stanowisku będzie należało: 

udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w  Pracowni Endoskopii

wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe,
 • kursy kwalifikacyjny,

Oferujemy:

 • elastyczne formy zatrudnienia
 • pakiet socjalny,
 • kartę Multisport

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala

w przesłanych dokumentach proszę  o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

 technika elektroradiologii

ZATRUDNIENIE OD 1 LIPCA 2024 R.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

technika elektroradiologii

ZATRUDNIENIE OD 1 LIPCA 2024 R.

              Zakres głównych obowiązków:

 1. Wykonywanie badań RTG, TK.
 2. Przygotowywanie pacjentów do badań oraz udzielanie im informacji dotyczących procedury.
 3. Obsługa aparatury radiologicznej i utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym.
 4. Dbanie o zachowanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Współpraca z zespołem medycznym w celu zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych badań.
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi i badaniami.

              Od kandydatów oczekujemy:

 1. Wykształcenia kierunkowego i uprawnień do wykonywania zawodu technika elektroradiologii.
 2. Doświadczenia w zakresie samodzielnej obsługi tomografu komputerowego/aparatu rtg.
 3. Znajomości obsługi sprzętu radiologicznego.​
 4. Umiejętności pracy w zespole.
 5. Komunikatywności i odpowiedzialności w kontakcie z pacjentami

        Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej.
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • zespół i kierownictwo służące pomocą
 • kartę MultiSport
 • świadczenia socjalne

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

sanitariusza szpitalnego

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

sanitariusza szpitalnego

zakres głównych obowiązków:

 • transport pacjentów, materiału biologicznego, bielizny itp
 • pomoc w opiece nad chorymi,
 • prace pomocnicze.

          oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub inna forma zatrudnienia
 • świadczenia socjalne
 • wynagrodzenie zgodne z „Ustawą o wynagrodzeniu zasadniczym niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”
 • karta Multisport

wymagania:

 • badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracowitość
 • dobry stan zdrowia

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra fizjoterapii  ( umowa na zastępstwo min. 2-3 lata)

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra fizjoterapii  ( umowa na zastępstwo min. 2-3 lata)

 

Główny zakres obowiązków to udzielanie świadczeń zdrowotnych  pacjentom Zakładu Rehabilitacji

          oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma zatrudnienia
 • zatrudnienie na pełen etat,
 • pakiet socjalny
 • karta Multisport
 • praca w nowocześnie wyposażonych gabinetach
 • profesjonalne wsparcie zespołu

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

 Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki/pielęgniarza

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

 

pielęgniarki/pielęgniarza

 

Do głównych obowiązków realizowanych na stanowisku będzie należało:

udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów objętych opieką w oddziałach szpitalnych

 

wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe,
 • kursy kwalifikacyjny, specjalistyczny lub specjalizacja
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 • elastyczne formy zatrudnienia
 • pakiet socjalny,
 • kartę Multisport

 

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala

w przesłanych dokumentach proszę  o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP
w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

specjalisty ds. bhp

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

 

 specjalisty ds. bhp

 

Do głównych obowiązków realizowanych na stanowisku będzie należało:

 

 1. Odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakresie:
  1. przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w komórkach organizacyjnych Szpitala.
  2. sporządzania oraz współuczestniczenia w opracowywaniu procedur i instrukcji z zakresu bezpieczeństwa
   i higieny pracy.
  3. uczestniczenia w ustaleniach okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ora w drodze z/do pracy oraz chorób zawodowych, a także prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
  4. sporządzania okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczenie w dokonywaniu ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji.
  5. prowadzenia szkoleń z zakresu BHP nowo przyjętych pracowników lub zmieniających stanowisko pracy, studentów, wolontariuszy i innych pracowników wykonujących czasową pracę na terenie Szpitala, na innej podstawie niż stosunek pracy,
  6. prowadzenie rejestrów obwiązujących w podmiotach medycznych

 

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku, mile widziane w placówkach medycznych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych związanych z wykonywanymi obowiązkami,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 1. zatrudnienie z ramach umowy o pracę, pełny etat
 2. pakiet socjalny,
 3. karta Multisport

 

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala

w przesłanych dokumentach proszę  o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP
w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
pielęgniarki do pracy w Pracowni Endoskopowej

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
pielęgniarki do pracy w Pracowni Endoskopowej

 

zakres głównych obowiązków:

 asystowanie podczas wykonywania badań endoskopowych  

 ponadto mile widziane:

 • umiejętności i wiedza z zakresu samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni
 • kurs kwalifikacyjny endoskopia dla pielęgniarek

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

księgowej

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

księgowej

              Zakres głównych obowiązków:

 • Bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym, podatkowym oraz zgodności z procedurami wewnętrznymi,
 • Księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Analiza oraz zamykanie okresów sprawozdawczych,
 • Przygotowywanie analiz i zestawień na potrzeby wewnętrzne księgowanie i uzgadnianie sprzedaży, księgowanie faktur zakupowych, księgowanie wyciągów bankowych;
 • Uzgadnianie sald wybranych kont księgowych,

              Od kandydatów oczekujemy:

 • Dobrej znajomości Ustawy o VAT , Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy
  o rachunkowości,
 • Dobrej znajomości obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (głównie Excel),
 • Doświadczenie pracy w działach finansowo-księgowych (minimum 3 lata),
 • Mile widziana znajomość programu FK SIMPLE 
 • Wykształcenia średniego/ wyższego
 • Umiejętności pracy w zespole.

        Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • zespół i kierownictwo służące pomocą
 • kartę MultiSport
 • świadczenia socjalne

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pracownika socjalnego

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pracownika socjalnego

     Zakres głównych obowiązków:

 1. Udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych pacjentom leczonym w Szpitalu oraz ich rodzinom.
 2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych.
 3. Udzielanie pacjentom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 4. Współpraca i z innymi specjalistami w celu ograniczania problemów pacjentów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych.
 5. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych
  i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia pacjentów.
 6. Inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów pacjentów przebywających w Szpitalu.
 7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

     Od kandydatów oczekujemy:

 • Kwalifikacji zawodowych określonych w art. 116 Ustawy o pomocy społecznej
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • kartę MultiSport
 • świadczenia socjalne

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

2023

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

specjalisty ds. kodowania świadczeń zdrowotnych

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatek na stanowisko

specjalisty ds. kodowania świadczeń zdrowotnych

zakres głównych obowiązków:

 • monitorowanie prawidłowości rozliczeń udzielonych świadczeń realizowanych w oddziałach szpitalnych,
 • sporządzanie raportów dla potrzeb statystycznych,
 • prawidłowe kodowanie udzielanych przez lekarza i placówkę świadczeń zdrowotnych
  w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów,

 

od kandydatów oczekujemy:

 • doskonałej znajomości procedur rozliczania szpitalnych świadczeń zdrowotnych
 • bardzo dobrej znajomości przepisów i wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie rozliczania świadczeń z NFZ

  oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy,
 • elastyczny czas pracy,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • kartę MultiSport
 • świadczenia socjalne

 

             Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska
sprzątaczki

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatek na stanowisko

sprzątaczki

zakres głównych obowiązków:

 • wykonywanie czynności sprzątających w oddziałach szpitalnych
 • prace pomocnicze.

     oferujemy:

 • umowę o pracę
 • świadczenia socjalne

   wymagania:

  zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,

mile widziane doświadczenie zawodowe

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
 w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska
pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska
pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednią/-nim kandydatką/-tem, aby:

 • rozpocząć współpracę,
 • masz zapał do pracy,
 • masz nowe pomysły w zakresie organizacji pracy,
 • posiadasz oprócz wykształcenia medycznego kursy zawodowe, specjalizację i inne formy kwalifikacji zawodowych,
 • masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, posiadasz łatwość

    budowania pozytywnych relacji,

 • jesteś kreatywna/-ny, innowacyjna/-ny i potrafisz pracować  w zespole,

A równocześnie spełniasz następujące kryteria:

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
Zapraszamy do współpracy!

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pełną wyzwań pracę,
 • pakiet socjalny

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Ogłoszenie 
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza okulisty dziecięcego  do pracy w poradni okulistycznej dla dzieci

Ogłoszenie 
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza okulisty dziecięcego  do pracy w poradni okulistycznej dla dzieci

Wymagania:

Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki  – posiadanie specjalizacji lub
w trakcie specjalizacji z możliwością udzielania samodzielnych świadczeń zdrowotnych

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie 
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza pediatry  do pracy w poradni pediatrycznej

Ogłoszenie 
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza pediatry  do pracy w poradni pediatrycznej

Wymagania:

Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii  – posiadanie specjalizacji lub
w trakcie specjalizacji z możliwością udzielania samodzielnych świadczeń zdrowotnych

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie 
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza ortopedy dziecięcego   do pracy w poradni ortopedycznej dla dzieci

Ogłoszenie 
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza ortopedy dziecięcego   do pracy w poradni ortopedycznej dla dzieci

Wymagania:

Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu  – posiadanie specjalizacji lub w trakcie specjalizacji z możliwością udzielania samodzielnych świadczeń zdrowotnych

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl. 

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie 
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza dermatologa  do pracy w poradni dermatologicznej

Ogłoszenie 
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza dermatologa  do pracy w poradni dermatologicznej

Wymagania:

Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii  – posiadanie specjalizacji lub w trakcie specjalizacji z możliwością udzielania samodzielnych świadczeń zdrowotnych

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie 
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza diabetologa  do pracy w poradni diabetologicznej

Ogłoszenie 
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza diabetologa  do pracy w poradni diabetologicznej

Wymagania:

Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diabetologii  – posiadanie specjalizacji
lub w trakcie specjalizacji z możliwością udzielania samodzielnych świadczeń zdrowotnych

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza endokrynologa  do pracy w poradni endokrynologicznej

Ogłoszenie
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza endokrynologa  do pracy w poradni endokrynologicznej

Wymagania:

Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii  – posiadanie specjalizacji
lub w trakcie specjalizacji z możliwością udzielania samodzielnych świadczeń zdrowotnych

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

 II OGŁOSZENIE
DYREKTORA
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
O KONKURSIE

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych:  

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,  Chorób Wewnętrznych oraz Pediatrii.

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

NIEAKTUALNE

 II OGŁOSZENIE
DYREKTORA
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
O KONKURSIE

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych:  

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,  Chorób Wewnętrznych oraz Pediatrii.

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej”. W przypadku konkursu na stanowiska  pielęgniarek oddziałowych należy oznaczyć oddział.

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  w kancelarii Szpitala.

 – za pośrednictwem poczty na adres:. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ul. Gdyńska 1/3 05-200 Wołomin

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 9 listopada 2023 roku.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie są udostępniane do wglądu  w sekretariacie Szpitala  w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00.

 • kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
 • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem 509-795-328

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@szpitalwolomin.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

 Kierownika sekcji zamówień  publicznych i zaopatrzenia

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

 Kierownika sekcji zamówień  publicznych i zaopatrzenia

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednim kandydatem/-tką, zgłoś się do nas:

Do głównych obowiązków realizowanych na stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie i dokumentowanie zamówień publicznych zgodnie z procedurami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie w tym: zasad realizacji zamówień publicznych, regulaminu pracy komisji przetargowej, obiegu dokumentów przy realizacji zadań objętych ustawą Prawo zamówień publicznych, przygotowywanie projektów pełnomocnictw do wykonywania poszczególnych czynności w imieniu Dyrektora.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, w tym rejestrowanie wystąpień o zamówienie publiczne nieobjętych procedurą ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych oraz i ich weryfikacja z projektem budżetu na dany rok,
 • Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Weryfikacja pod względem formalnym, sporządzonej przez komórki organizacyjne Szpitala dokumentacji składającej się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Uczestniczenie i nadzorowanie prac wszystkich komisji przetargowych na każdym etapie postępowania.
 • Weryfikacja i akceptacja pod względem formalnym przedkładanych przez przewodniczących komisji przetargowych, projektów wszystkich dokumentów wymaganych zatwierdzenia przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość regulacji prawnych i przepisów  w  zakresie zamówień publicznych
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność organizacji pracy  zespołu pracowników,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel)
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 1. zatrudnienie z ramach umowy o pracę,
 2. pakiet socjalny

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP
w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

OGŁOSZENIE
DYREKTORA
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
O KONKURSIE

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych: Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Chorób Wewnętrznych oraz Pediatrycznego.

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 z dnia 10 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1515)

NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE
DYREKTORA
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
O KONKURSIE

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych: Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Chorób Wewnętrznych oraz Pediatrycznego.

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 z dnia 10 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1515)

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej”. W przypadku konkursu na stanowiska  pielęgniarek oddziałowych należy oznaczyć oddział.

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  w kancelarii Szpitala.

 – za pośrednictwem poczty na adres: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ul. Gdyńska 1/3 05-200 Wołomin

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 20 października   2023 roku.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie są udostępniane do wglądu  w sekretariacie Szpitala  w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel. 509-795-328

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@szpitalwolomin.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

specjalisty/referenta ds. kadr

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

specjalisty/referenta ds. kadr

       Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednim kandydatem/-tką, zgłoś się do nas:

Do głównych obowiązków realizowanych na stanowisku będzie należało:

 1. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji personalnej pracowników.
 2. Sporządzanie dokumentów z zakresu przebiegu stosunku pracy.
 3. Obsługa i wprowadzanie danych do programu kadrowo-płacowego.
 4. Ustalanie uprawnień urlopowych, absencji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 5. Kontrolowanie terminów ważności orzeczeń lekarskich pracowników.
 6. Sporządzanie umów cywilno-prawnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz świadczeniem usług.
 7. Weryfikacja poprawności sporządzanych harmonogramów czasu pracy zgodnie z rzeczywistym czasem pracy
  i nieobecnościami pracownika oraz ich zgodności z systemem rejestracji czasu pracy.
 8. Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów.
 9. Obsługa deklaracji w zakresie Pracowniczych Programów Kapitałowych.
 10. Udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy.
 11. Monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy.

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie/wyższe,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w podmiocie leczniczym
 • bardzo dobra znajomość regulacji prawnych i przepisów  w  zakresie prawa pracy
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w kadrach
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 1. zatrudnienie z ramach umowy o pracę,
 2. pakiet socjalny,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP
w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

OGŁOSZENIE

DYREKTORA

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

O KONKURSIE

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska:

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Chorób Wewnętrznych oraz Pediatrycznego.

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 z dnia 10 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1515)

NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE

DYREKTORA

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

O KONKURSIE

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska:

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Chorób Wewnętrznych oraz Pediatrycznego.

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 z dnia 10 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1515)

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

 

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej”. W przypadku konkursu na stanowiska  pielęgniarek oddziałowych należy oznaczyć oddział.

 

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  w kancelarii Szpitala.

 – za pośrednictwem poczty na adres: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ul. Gdyńska 1/3 05-200 Wołomin

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 10 października   2023 roku.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie są udostępniane do wglądu  w sekretariacie Szpitala  w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel. 509-795-328

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@szpitalwolomin.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisko:
Referenta ds. zamówień publicznych

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

ogłasza nabór na stanowisko:

Referenta ds. zamówień publicznych

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednim kandydatem/-tką, zgłoś się do nas:

Do głównych obowiązków realizowanych na stanowisku będzie należało:

 

 1. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań  o udzielenie zamówienia  publicznego     zgodnie z  Ustawą Prawo  Zamówień Publicznych, w szczególności:
 2. opracowanie, przygotowanie, bieżące uzupełnianie dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielania zamówienia w tym sporządzanie wniosku oraz weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia,
 3. przesyłanie sporządzonej dokumentacji w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Siedzibie Zamawiającego zgodnie z Ustawą o dostępie do Informacji Publicznej;
 4. nadzór nad prawidłowym, zgodnym z przepisami i terminowym przebiegiem podstępowań przetargowych.
 5. Udział w pracach komisji przetargowych oraz ich obsługa biurowo – organizacyjna w tym:
 6. sporządzanie protokołu z przeprowadzonego (zakończonego) postępowania przetargowego wraz z załącznikami;
 7. publikacja sporządzonej dokumentacji (ogłoszenia) po zakończonym postępowaniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Siedzibie Zamawiającego zgodnie z Ustawą o dostępie do Informacji Publicznej – procedura uproszczona;
 8. analiza złożonych ofert w postępowaniach przetargowych
 9. Przygotowanie umów na podstawie wcześniej uzgodnionego i załączonego do SIWZ wzoru oraz wybranej oferty.
 10. Koordynowanie i kontrolowanie czynność związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem.

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość regulacji prawnych i przepisów  w  zakresie zamówień publicznych,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych,
 • umiejętność organizacji pracy  pod presją czasy
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 1. zatrudnienie z ramach umowy o pracę,
 2. pakiet socjalny

Wymagania:

 • uprawnienia określone przepisami prawa,

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email: kadry@szpitalwolomin.pl

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP
w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowiska:

lekarza  do pracy  w Poradni Medycyny Pracy

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

ogłasza nabór na stanowiska:

lekarza  do pracy  w Poradni Medycyny Pracy

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza –specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy,
 • uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców na podst. obowiązujących przepisów w tym zakresie 
 • uprawnienia do wydawania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na stanowisku narażonym na działanie promieniowania jonizującego

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowiska:
lekarzy-specjalistów  do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

ogłasza nabór na stanowiska:

lekarzy-specjalistów  do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

zapraszamy do  podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

  w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym

 • lekarzy-specjalistów posiadających specjalizację z chorób  wewnętrznych, medycyny rodzinnej, geriatrii
 • oferujemy pracę w zespole lekarskim
 • wg elastycznego harmonogramu pracy

Wymagania:

 • uprawnienia określone przepisami prawa,

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email: kadry@szpitalwolomin.pl

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP
w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

Zakres obowiązków będzie zawierał m.in.:

 • przyjmowanie leków, wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych,
 • wykonywanie leków recepturowych i aptecznych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie procedur.
 • udzielanie wyczerpujących informacji wszystkim komórkom organizacyjnym Szpitala w zakresie dawek, działania, sposobu przechowywania leków.
 • bieżąca kontrola stanów magazynowych.
 • monitoring warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zakresie temperatury oraz wilgotności oraz bieżące uzupełnianie wyników pomiaru.
 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków.
 • dbałość o właściwe zabezpieczenie pomieszczeń, gdzie przechowywane są leki,
 • współuczestniczenie w racjonalizacji gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 • realizacja polityki zarządzania jakością poprzez koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości świadczonych usług,

od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w Aptece Szpitalnej

  oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w wymiarze pełnego etatu od pon. do pt.
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • liczba stanowisk-1

             Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

asystentka/asystent  Dyrektora

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

asystentka/asystent  Dyrektora

 

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednim kandydatem/-tką, zgłoś się do nas:

Do głównych obowiązków na stanowisku asystentki/asystenta będzie należało prowadzenie spraw  sekretariatu Dyrektora Naczelnego Szpitala

Wymagania konieczne:

 • 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem sekretariatu w dużej firmie,
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych,
 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 • zdolności komunikacyjne,
 • profesjonalna obsługa klienta (wewnętrznego i zewnętrznego)

Oferujemy:

 • zatrudnienie z ramach umowy o pracę,
 • rozwój zawodowy,
 • pakiet socjalny

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala

 w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
 w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta
 na stanowisko:

Specjalisty ds. płac

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta
 na stanowisko:

Specjalisty ds. płac

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 1. Sporządzanie list płac pracowników-umowa o pracę, umowa cywilnoprawna.
 2. Obliczanie zasiłków chorobowych i innych. 
 3. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządzanie list płac oraz terminowe wypłacanie wynagrodzeń.
 4. Sporządzenie przelewów wynagrodzeń dla pracowników oraz przelewów dotyczących potrąceń z list płac, rachunków oraz innych wynikających z potrzeb jednostki (ZFŚS).
 5. Sporządzanie deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami: ZUS, PDOF, GUS oraz sprawozdań z wynagrodzeń.
 6. Naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz należnych składek przy pomocy programu PŁATNIK.
 7. Sporządzanie raportów, analiz i symulacji kadrowo-płacowych.
 8. Współpraca z instytucjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi.
 9. Bieżące monitorowanie zmian w przepisach PDOF, ZUS oraz Kodeksie Pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • praktyczna znajomość zakresu zadań określonych w ogłoszeniu
 • doświadczenie zawodowe  na podobnym stanowisku
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji  pracy własnej,
 • wykształcenie : średnie lub wyższe, mile widziany kierunek związany z ekonomią /finansami/rachunkowością.
 • mile widziane doświadczenie  w pracy w zakresie objętym ogłoszeniem w podmiocie leczniczym

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii Szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.
w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
 w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

zatrudni
lekarzy do pracy  
w  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

zatrudni
lekarzy do pracy  
w  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • oferujemy pracę w 2-osobowym zespole po stronie internistycznej, ze wsparciem
   zespołu lekarzy chirurgów -ortopedów

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,  mile widziane posiadanie  kwalifikacje zawodowe określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym.

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.             

Klauzula rekrutacyjna;

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta
 na stanowisko

Głównej księgowej/Głównego księgowego

(umowa na czas zastępstwa)

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta
 na stanowisko

Głównej księgowej/Głównego księgowego

(umowa na czas zastępstwa)

Główne zadania:

Wykonywanie obowiązków i ponoszenie odpowiedzialności w zakresie określonym art. 54 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w szczególności:

 • prowadzenia rachunkowości jednostki,
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli (zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych),
 • sporządzanie i sprawozdań finansowych oraz wszelkich innych, wymaganych przepisami prawa sprawozdań finansowych,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • organizowanie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający należyte wywiązywanie się z obowiązków dotyczących w szczególności wypłaty wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych danin publicznych,
 • ustalanie i regulowanie zobowiązań podatkowych Szpitala, sporządzanie oraz przesyłanie do właściwych organów deklaracji podatkowych, ubezpieczeń społecznych oraz z tytułu innych danin publicznych, sporządzanie i przesyłanie do właściwych organów odpowiednich deklaracji (do ZUS, PFRON, do innych organów lub instytucji),
 • przygotowywanie projektów planów finansowych Szpitala,
 • nadzorowanie realizacji planów finansowych,
 • przestrzeganie zasad dyscypliny finansowej,
 • sprawowanie stałego nadzoru nad realizacją kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych,
  w szczególności zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych i pracowników.

wymogi niezbędne:

 • kwalifikacje zawodowe określone w Ustawie o finansach publicznych,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w podmiocie leczniczym,

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (umowa na czas zastępstwa)
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pełną wyzwań pracę,
 • pakiet socjalny

    Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

   kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
   05-200 Wołomin

   w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych    zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

     Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy
 poszukuje kandydatów/-tki  na stanowisko:

opiekuna medycznego

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy
 poszukuje kandydatów/-tki  na stanowisko:

opiekuna medycznego


do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

zakres głównych obowiązków:

 • świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej,

oferujemy:

 • umowa o pracę
 • świadczenia socjalne

wymagania:

 • zawodowy kurs kwalifikacyjny opiekuna medycznego,
 • mile widziane doświadczenie,
 • badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
 w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska

pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska

pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

 

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednią/-nim kandydatką/-tem, aby:

 • rozpocząć współpracę,
 • masz zapał do pracy,
 • masz nowe pomysły w zakresie organizacji pracy,
 • posiadasz oprócz wykształcenia medycznego kursy zawodowe, specjalizację i inne formy kwalifikacji zawodowych,
 • masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, posiadasz łatwość

    budowania pozytywnych relacji,

 • jesteś kreatywna/-ny, innowacyjna/-ny i potrafisz pracować  w zespole,

A równocześnie spełniasz następujące kryteria:

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,

 Zapraszamy do współpracy!

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pełną wyzwań pracę,
 • pakiet socjalny

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
 w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko ORDYNATORA

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

ORDYNATORA

 Oddziału Neurologicznego

NIEAKTUALNE

Wołomin, 13-06-2023 r.

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko ORDYNATORA

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

ORDYNATORA

 Oddziału Neurologicznego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896), tj. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie neurologii oraz minimum 8 lat pracy
w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182 z 2012 r.).

Kandydaci powinni przedstawić: podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, odpis dyplomu, przebieg pracy zawodowej, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie
o posiadanych specjalizacjach, stopniach i tytułach naukowych.

Należy złożyć oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe, oraz inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, oraz dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych (merytoryczne).

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci dokumenty składają w sekretariacie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i nr telefonu,
w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym są dostępne
 w sekretariacie Szpitala ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, w godzinach pracy tj. od godz. 8.00 do 15.35 w dni powszednie.

O terminie posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko ORDYNATORA

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

ORDYNATORA

 Oddziału Neurologicznego

NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko ORDYNATORA

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

ORDYNATORA

 Oddziału Neurologicznego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. Nr 151 poz. 896),
tj. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie neurologii oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182 z 2012 r.).

Kandydaci powinni przedstawić: podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, odpis dyplomu, przebieg pracy zawodowej, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie o posiadanych specjalizacjach, stopniach i tytułach naukowych.

Należy złożyć oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe, oraz inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, oraz dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych (merytoryczne).

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci dokumenty składają w sekretariacie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i nr telefonu, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym są dostępne w sekretariacie Szpitala ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, w godzinach pracy tj. od godz. 8.00 do 15.35 w dni powszednie.

O terminie posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalisty ds. płac/księgowej

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalisty ds. płac/księgowej

Zakres podstawowych zadań na stanowisku pracy:

 1. Sporządzanie list płac pracowników-umowa o pracę, umowa cywilnoprawna.
 2. Obliczanie zasiłków chorobowych i innych. 
 3. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządzanie list płac oraz terminowe wypłacanie wynagrodzeń.
 4. Sporządzenie przelewów wynagrodzeń dla pracowników oraz przelewów dotyczących potrąceń z list płac, rachunków oraz innych wynikających z potrzeb jednostki (ZFŚS).
 5. Sporządzanie deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami: ZUS, PDOF, GUS oraz sprawozdań z wynagrodzeń.
 6. Naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz należnych składek przy pomocy programu PŁATNIK.
 7. Sporządzanie raportów, analiz i symulacji kadrowo-płacowych.
 8. Współpraca z instytucjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi.
 9. Bieżące monitorowanie zmian w przepisach PDOF, ZUS oraz Kodeksie Pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • asertywność,
 • uczciwość,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji  pracy własnej,
 • wykształcenie : średnie lub wyższe, mile widziany kierunek związany z ekonomią /finansami/rachunkowością.

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.
w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
 w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalisty  ds. budowlanych

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalisty  ds. budowlanych

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Minimum 5- letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 4. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office w szczególności Excel.
 6. Umiejętność sporządzania wycen i kosztorysów inwestorskich dla potrzeb realizacji inwestycji
  i remontów.
 7. Umiejętność posługiwania się programem kosztorysowym.
 8. Umiejętność posługiwania się programem Auto Cad.
 9. Mile widziane uprawnienie budowlane o specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres głównych  obowiązków:

 1. Koordynowanie i prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych i remontowych.
 2. Opracowywanie Opisów przedmiotu zamówienia na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz pełnieniem nadzoru autorskiego i realizację robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym lub remontowym oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru/inwestora zastępczego.
 3. Udział w spotkaniach w Biurami Projektowymi na etapie realizacji dokumentacji projektowej, udział w komisyjnych odbiorach dokumentacji projektowej i odbiorach czynności nadzoru autorskiego sprawowanego przez Biuro Projektowe lub Projektanta.
 4. Analiza przedkładanych dokumentów finansowych, protokołów konieczności i protokołów
  z Negocjacji pod kątem zgodności z zakresem robót budowlanych i rozbiórkowych, będących przedmiotem umów.
 5. Przygotowanie wniosków o aktualizację warunków technicznych, decyzji administracyjnych zgłoszeń robót budowalnych, niewymagających pozwolenia na budowę, niezbędnych dla realizacji inwestycji i remontów.
 6. Sprawowanie nadzoru nad realizacją prac budowlanych o charakterze inwestycyjnym lub remontowym.
 7. Analiza sporządzonych porozumień, opinii i warunków technicznych na podłączenie do sieci realizowanych inwestycji w ramach Projektów Szpitala.
 8. Kontrola i sprawozdawczość postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego inwestycji lub
 9. Pozyskiwanie od Wykonawców i inżyniera kontraktu wszelkiego rodzaju dokumentacji powykonawczej zrealizowanych inwestycji lub remontów, protokołów z odbytych narad, protokołów z odbiorów częściowych i końcowych i ich archiwizacja.
 10. Sporządzanie sprawozdań z zakresu wykonywanych prac inwestycyjnych i remontowych.
 11. Współpraca przy wyliczaniu efektu ekologicznego i ekonomicznego dla planowanej inwestycji w ramach Projektu Szpitala na podstawie dokumentów źródłowych i danych rzeczywistych.
 12. Udział w przeglądach obiektów budowlanych pod względem oceny ich stanu technicznego
  i potrzeb remontowych
 1. Udział w sporządzaniu i rozliczaniu dotacji z funduszy celowych.

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.
w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
 w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:
elektryk – konserwator

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

elektryk – konserwator

Od kandydatów oczekujemy:

 1. Posiadania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu, prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej wytwarzającej, przetwarzającej, przesyłającej i zużywającej energię elektryczną tj. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie większym niż 1 kV, urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym większym niż 1 kV, zespoły prądotwórcze
  o mocy wyższej niż 50 kW, sieci elektryczne oświetlenia ulicznego,  aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wyżej wymienionych.
 2. Minimum 3 letniego doświadczenia w pracy.

Główny zakres obowiązków:

 1. Konserwacja instalacji, urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz czuwanie nad ich prawidłowym funkcjonowaniem (drobne naprawy w/w instalacji i urządzeń elektrycznych, mechanicznych oraz  wymianę zużytych części).
 2. W przypadku zaniku energii elektrycznej natychmiastowe uruchomienie zastępczego źródła zasilania.
 3. Przekazanie pracownikowi następnej zmiany zauważonych i zabezpieczonych, a nie usuniętych usterek.
 4. Odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt, narzędzia oraz urządzenia elektryczne.,
 5. Inne czynności zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Oferujemy:

 1. Stabilne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę
 2. Pracę w systemie zmianowym
 3. Dopłatę do wypoczynku

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.
w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
 w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

2022

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:
Starszego specjalisty  ds. budowlanych

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Starszego specjalisty  ds. budowlanych

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Minimum 5- letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 4. Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office w szczególności Excel.
 6. Umiejętność sporządzania wycen i kosztorysów inwestorskich dla potrzeb realizacji inwestycji
  i remontów.
 7. Umiejętność posługiwania się programem kosztorysowym.
 8. Umiejętność posługiwania się programem Auto Cad.
 9. Mile widziane uprawnienie budowlane o specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres głównych  obowiązków:

 1. Koordynowanie i prowadzenie korespondencji z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych i remontowych.
 2. Opracowywanie Opisów przedmiotu zamówienia na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz pełnieniem nadzoru autorskiego i realizację robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym lub remontowym oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru/inwestora zastępczego.
 3. Udział w spotkaniach w Biurami Projektowymi na etapie realizacji dokumentacji projektowej, udział w komisyjnych odbiorach dokumentacji projektowej i odbiorach czynności nadzoru autorskiego sprawowanego przez Biuro Projektowe lub Projektanta.
 4. Analiza przedkładanych dokumentów finansowych, protokołów konieczności i protokołów
  z Negocjacji pod kątem zgodności z zakresem robót budowlanych i rozbiórkowych, będących przedmiotem umów.
 5. Przygotowanie wniosków o aktualizację warunków technicznych, decyzji administracyjnych zgłoszeń robót budowalnych, niewymagających pozwolenia na budowę, niezbędnych dla realizacji inwestycji i remontów.
 6. Sprawowanie nadzoru nad realizacją prac budowlanych o charakterze inwestycyjnym lub remontowym.
 7. Analiza sporządzonych porozumień, opinii i warunków technicznych na podłączenie do sieci realizowanych inwestycji w ramach Projektów Szpitala.
 8. Kontrola i sprawozdawczość postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego inwestycji lub
 9. Pozyskiwanie od Wykonawców i inżyniera kontraktu wszelkiego rodzaju dokumentacji powykonawczej zrealizowanych inwestycji lub remontów, protokołów z odbytych narad, protokołów z odbiorów częściowych i końcowych i ich archiwizacja.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu wykonywanych prac inwestycyjnych i remontowych.
 • Współpraca przy wyliczaniu efektu ekologicznego i ekonomicznego dla planowanej inwestycji
  w ramach Projektu Szpitala na podstawie dokumentów źródłowych i danych rzeczywistych.
 1. Udział w przeglądach obiektów budowlanych pod względem oceny ich stanu technicznego
  i potrzeb remontowych.
 • Udział w sporządzaniu i rozliczaniu dotacji z funduszy celowych.

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.
w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
 w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatek na stanowisko
sprzątaczki

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatek na stanowisko

sprzątaczki

zakres głównych obowiązków:

 • wykonywanie czynności sprzątających w oddziałach szpitalnych
 • prace pomocnicze.

     oferujemy:

 • umowę o pracę
 • świadczenia socjalne

   wymagania:

  zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,

mile widziane doświadczenie zawodowe

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
 w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatów na stanowisko:
młodszego asystenta w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatów na stanowisko:

młodszego asystenta w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym

Od kandydatów oczekujemy:

 • aktualnego Prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (warunek konieczny)
 • zaangażowania w wykonywane obowiązki
 • doskonałej organizacji pracy, dokładności i sumienności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dyspozycyjności i punktualności
 • znajomości obsługi komputera i urządzeń laboratoryjnych
 • Mile widziane również osoby bez doświadczenia zawodowego

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii Szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
 w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko
pracowników szatni

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisk
pracowników szatni

zakres głównych obowiązków:

 • Przyjmowanie/nadzór i wydawanie odzieży pacjentów
 • prace pomocnicze

          oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia
 • praca w dni powszednie od 7 do 20

wymagania:

 • zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe i pozytywne nastawienie do pracy

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie konkursowe

W sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

Ogłoszenie

W sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

     Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych
  (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
 3. Zarządzenia Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

     jako Udzielający Zamówienia:

   ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ( POZ)

    Warunki udziału w postępowaniu konkursowym:

Udzielający Zamówienia:

     Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

Przedmiot konkursu ofert:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) na rzecz pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
 2. Udzielający Zamówienia planuje zawarcie nie więcej niż dziesięć umów z oferentami na udzielanie świadczeń we wskazanym zakresie.
 3. Okres obowiązywania umowy obejmuje: 01-01-2023 r. do 31-12-2024 r.

     Miejsce Udzielania świadczeń zdrowotnych:

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin  Miejsce i czas zamieszczenia ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 09-12-2022 r. na stronie internetowej Szpitala: (http:www.szpitalwolomin.pl) oraz na tablicy informacyjnej Szpitala.

Obowiązki Oferenta:

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawa
o działalności leczniczej oraz ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty(Dz.U. 2015 poz 464 ze zm)..

Sposób przygotowania oferty:

Sposób składania oferty został określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Warunki udzielania świadczeń.

 1. Świadczenia będą udzielanie zgodnie z harmonogramem określonym pomiędzy Przyjmującym Zamówienie oraz Udzielającym Zamówienia.
 2. Rozliczenia pomiędzy Stronami będą odbywały się wg stawek określonych w ofercie oraz umowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w kancelarii Szpitala w godzinach pracy tj. od godziny 8.00 do godz. 15.30 od dnia 09-12-2022 r.
 2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeśli zostanie ona dostarczona do Szpitala w terminie nie późniejszym niż powyżej określony.
 3. Oferta złożona po terminie lub która wpłynęła po terminie drogą pocztową zostanie zwrócona do adresata bez otwierania.
 4. W celu dokonania zmian lub poprawek –Oferent może wycofać złożoną wcześniej ofertę i złożyć ponownie pod warunkiem zachowania ustalonego w ogłoszeniu terminu składania ofert.
 5. Można złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie każdej z nich.

Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 1. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w Dziale kadr.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w dziale kadr w każdy pierwszy czwartek miesiąca
   o godz.14.00.
 3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez komisję konkursową oraz  Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej 
 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w budynku administracji Szpitala w terminie związania ofertą.

Termin związania ofertą

 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

Środki odwoławcze zostały określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie konkursowe

W sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki i położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie

W sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki i położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej

     Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 711 ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych
  (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
 3. Zarządzenia Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

     jako Udzielający Zamówienia:

   ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ( POZ)

    Warunki udziału w postępowaniu konkursowym:

Udzielający Zamówienia:

     Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

Przedmiot konkursu ofert:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) na rzecz pacjentów Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
 2. Udzielający Zamówienia planuje zawarcie nie więcej niż dziesięć umów z oferentami na udzielanie świadczeń we wskazanym zakresie.
 3. Okres obowiązywania umowy obejmuje: 01-01-2023 r. do 31-12-2024 r.

     Miejsce Udzielania świadczeń zdrowotnych:

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin  Miejsce i czas zamieszczenia ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 09-12-2022 r. na stronie internetowej Szpitala: (http:www.szpitalwolomin.pl) oraz na tablicy informacyjnej Szpitala.

Obowiązki Oferenta:

Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawa
o działalności leczniczej oraz ustawą o Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o  zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz.U. 2022 poz. 551 ze zm).

Sposób przygotowania oferty:

Sposób składania oferty został określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Warunki udzielania świadczeń.

 1. Świadczenia będą udzielanie zgodnie z harmonogramem określonym pomiędzy Przyjmującym Zamówienie oraz Udzielającym Zamówienia.
 2. Rozliczenia pomiędzy Stronami będą odbywały się wg stawek określonych w ofercie oraz umowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w kancelarii Szpitala w godzinach pracy tj. od godziny 8.00 do godz. 15.30 od dnia 09-12-2022 r. do godz.15.00
 2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeśli zostanie ona dostarczona do Szpitala w terminie nie późniejszym niż powyżej określony.
 3. Oferta złożona po terminie lub która wpłynęła po terminie drogą pocztową zostanie zwrócona do adresata bez otwierania.
 4. W celu dokonania zmian lub poprawek –Oferent może wycofać złożoną wcześniej ofertę i złożyć ponownie pod warunkiem zachowania ustalonego w ogłoszeniu terminu składania ofert.
 5. Można złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie każdej z nich.

Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 1. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w Dziale kadr.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w dziale kadr w każdy pierwszy czwartek miesiąca
   o godz.14.00.
 3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez komisję konkursową oraz  Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej 
 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w budynku administracji Szpitala w terminie związania ofertą.

Termin związania ofertą

 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.

Środki odwoławcze zostały określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Dokumenty do pobrania

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

specjalisty ds. kodowania świadczeń zdrowotnych

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

specjalisty ds. kodowania świadczeń zdrowotnych

zakres głównych obowiązków:

 • monitorowanie prawidłowości rozliczeń udzielonych świadczeń realizowanych w oddziałach szpitalnych,
 • sporządzanie raportów dla potrzeb statystycznych,
 • prawidłowe kodowanie udzielanych przez lekarza i placówkę świadczeń zdrowotnych
  w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów,

od kandydatów oczekujemy:

 • doskonałej znajomości procedur rozliczania szpitalnych świadczeń zdrowotnych
 • bardzo dobrej znajomości przepisów i wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie rozliczania świadczeń z NFZ

  oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy,
 • elastyczny czas pracy,
 • wynagrodzenie za wyniki w pracy,
 • bardzo dobrą organizację pracy,

             Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

Zakres obowiązków będzie zawierał m.in.:

 • przyjmowanie leków, wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych,
 • wykonywanie leków recepturowych i aptecznych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie procedur.
 • udzielanie wyczerpujących informacji wszystkim komórkom organizacyjnym Szpitala w zakresie dawek, działania, sposobu przechowywania leków.
 • bieżąca kontrola stanów magazynowych.
 • monitoring warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zakresie temperatury oraz wilgotności oraz bieżące uzupełnianie wyników pomiaru.
 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków.
 • dbałość o właściwe zabezpieczenie pomieszczeń, gdzie przechowywane są leki,
 • współuczestniczenie w racjonalizacji gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 • realizacja polityki zarządzania jakością poprzez koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości świadczonych usług,

od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w Aptece Szpitalnej

  oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • liczba stanowisk-1

             Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

sprzątaczki

NIEAKTUALNE

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

sprzątaczki

zakres głównych obowiązków:

 • wykonywanie czynności sprzątających w oddziałach szpitalnych oraz w przychodni
 • prace pomocnicze

oferujemy:

 • umowa o pracę
 • świadczenia socjalne

wymagania:

 • zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe i pozytywne nastawienie do pracy

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
zatrudni:

lekarzy
do pracy w powstającej od 1 stycznia 2023 r.
w
Podstawowej Opiece Zdrowotnej dla Dorosłych i dla Dzieci

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
zatrudni:

lekarzy
 do pracy w powstającej od 1 stycznia 2023 r.
w
 Podstawowej Opiece Zdrowotnej dla Dorosłych i dla Dzieci

Wymagania:
Posiadanie tytułu zawodowego lekarza i   tytułu specjalisty lub specjalisty I i II stopnia w dziedzinach  medycyny:

 • medycyny rodzinnej,
 • chorób wewnętrznych,
 • pediatrii,
 • medycyny ogólnej

Oferujemy:

 • doskonale warunki finansowe,
 • pracę w nowo oddanym do użytku budynku,
 • elastyczny harmonogram pracy

zatrudnienie od 1 stycznia 2023 r.
Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

 specjalisty ds. bhp

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

 specjalisty ds. bhp

 

Do głównych obowiązków realizowanych na stanowisku będzie należało:

 1. Odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakresie:
 2. przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w komórkach organizacyjnych Szpitala.
 3. sporządzania oraz współuczestniczenia w opracowywaniu procedur i instrukcji z zakresu bezpieczeństwa
  i higieny pracy.
 4. uczestniczenia w ustaleniach okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ora w drodze z/do pracy oraz chorób zawodowych, a także prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
 5. sporządzania okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczenie w dokonywaniu ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji.
 6. prowadzenia szkoleń z zakresu BHP nowo przyjętych pracowników lub zmieniających stanowisko pracy, studentów, wolontariuszy i innych pracowników wykonujących czasową pracę na terenie Szpitala, na innej podstawie niż stosunek pracy.

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku, mile widziane w placówkach medycznych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych związanych z wykonywanymi obowiązkami,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 1. zatrudnienie z ramach umowy o pracę, min. 3 dni w tygodniu
 2. pakiet socjalny,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala

w przesłanych dokumentach proszę  o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP
w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
zatrudni
Kierownika  Sekcji Obsługi Systemów Informatycznych

NIEAKTUALNE

Ogłoszenie
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
zatrudni
Kierownika  Sekcji Obsługi Systemów Informatycznych

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja i nadzór nad utrzymaniem działania sieci, odtworzeniem działania po awarii i rozwojem infrastruktury teleinformatycznej przy wsparciu zewnętrznym.
 • Organizacja pracy z wykorzystywaniem technologii informacyjnych.
 • Określanie standardów w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.
 • Odpowiedzialność za tworzenie i aktualizację dokumentacji.
 • Zapewnienie ciągłości działania Systemów Informatycznych oraz łączy teleinformatycznych.
 • Tworzenie kopii systemu i baz danych oraz odtwarzanie ich na wypadek awarii.
 • Instalacja nowych programów i współdziałanie przy instalacji lub aktualizacji programów będących do użytkowania.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez regularne monitorowanie sieci.
 • Tworzenie i kształtowanie środowiska pracy dla poszczególnych użytkowników.
 • Uaktualnianie aplikacji funkcjonujących u użytkownika.
 • Kontrola i nadzór nad umowami w zakresie działalności Sekcji.
 • Nadzór nad zakupami sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych w zakresie IT.
 • Stały nadzór nad siecią komputerową i nad sprzętem komputerowym

Nasze wymagania:

 • wykształcenia II stopnia kierunkowe
 • min 3-letniego doświadczenia zawodowego,
 • administracja Firewall typu UTM
 • doświadczenie z SonicWall – mile widziane
 • administracja vmWare esxi 
 • administracja Veeam Backup
 • administracja Biblioteka taśmowa LTO6
 • administracja Active Directory, GPO
 • administracja Serwer DNS, konfiguracja
 • administracja środowiskiem linux
 • administracja środowiskiem Windows Serwer 2016-2019
 • administracja bazami danych postgresSQL

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

LEKARZ DO PRACY
 W ODDZIALE NEUROLOGII I PORADNI NEUROLOGICZNEJ

LEKARZ DO PRACY
 W ODDZIALE NEUROLOGII I PORADNI NEUROLOGICZNEJ

Miejsce  pracy: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy  w Wołominie

Kwalifikacje: posiadana specjalizacja z neurologii lub w trakcie specjalizacji, mile widziani lekarze rezydenci

Kontakt: kadry@szpitalwolomin.pl, tel. 509-795-328

Staż pracy: nie jest wymagany

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej  Nieustającej Pomocy w Wołominie

zaprasza
lekarzy po odbyciu stażu podyplomowego do odbywania specjalizacji z neurologii w ramach posiadanej akredytacji na podstawie umowy rezydenckiej.

Szpital Matki Bożej  Nieustającej Pomocy w Wołominie

zaprasza
lekarzy po odbyciu stażu podyplomowego do odbywania specjalizacji z neurologii w ramach posiadanej akredytacji na podstawie umowy rezydenckiej.

Miejsce  pracy: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy  w Wołominie

Oferujemy: merytoryczny zespół specjalistów, bardzo dobrą bazę leczniczą, pracę w zmodernizowanym i  nowo  oddanym do użytku oddziale, wsparcie kadry zarządzającej.

Kontakt: kadry@szpitalwolomin.pl, tel. 509-795-328

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko ORDYNATORA

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

ORDYNATORA Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Nieaktualne

OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko ORDYNATORA

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

ORDYNATORA Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. Nr 151 poz. 896),
tj. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182 z 2012 r.).

Kandydaci powinni przedstawić: podanie, odpis dyplomu, przebieg pracy zawodowej, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie o posiadanych specjalizacjach, stopniach i tytułach naukowych.

Należy złożyć oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe, oraz inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, oraz dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych (merytoryczne).

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone  na stronie  podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego, na stronie www.szpitalwolomin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku administracji Szpitala.

Kandydaci dokumenty składają w kancelarii jednostki organizującej konkurs w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

O terminie posiedzenia  komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko ORDYNATORA

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

ORDYNATORA  Oddziału Neurologicznego
w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Nieaktualne

OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko ORDYNATORA

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin,
ul. Gdyńska 1/3, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko

ORDYNATORA  Oddziału Neurologicznego
w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. Nr 151 poz. 896),
tj. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie neurologii oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182 z 2012 r.).

Kandydaci powinni przedstawić: podanie, odpis dyplomu, przebieg pracy zawodowej, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie o posiadanych specjalizacjach, stopniach i tytułach naukowych.

Należy złożyć oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe, oraz inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, oraz dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych (merytoryczne).

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone  na stronie  podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego, na stronie www.szpitalwolomin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku administracji Szpitala.

Kandydaci dokumenty składają w kancelarii jednostki organizującej konkurs w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

O terminie posiedzenia  komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
zatrudni
specjalistę chirurgii dziecięcej  do pracy w poradni chirurgii dla dzieci

Ogłoszenie 
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
zatrudni
specjalistę chirurgii dziecięcej  do pracy w poradni chirurgii dla dzieci

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza i/lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii  lub w trakcie specjalizacji 

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia w ramach umowy cywilno-prawnej
 • czas pracy oraz warunki finansowe do uzgodnienia

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
zatrudni
lekarza do wykonywania badań usg stawów biodrowych u dzieci

Ogłoszenie
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
zatrudni
lekarza do wykonywania badań usg stawów biodrowych u dzieci

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • warunki finansowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,
 • doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań usg

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021.poz 711 ze zm.) oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2021, r. poz. 1285 ze zm.).

 

OGŁASZA KONKURS  OFERT NA:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego  w oddziałach szpitalnych.

 

Informacje ogólne

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje okres od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń do 31-12-2024 r.
 2. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem kwalifikacji zawodowych zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz zasadami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 3. Oferty należy składać w godzinach pracy kancelarii Szpitala.
 4. Oferty będą otwierane i rozpatrywane 15-go. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli wyznaczony dzień będzie dniem wolnym od pracy, terminem składania ofert jest pierwszy dzień roboczy po tym terminie.
 5. Informacje szczegółowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu konkursowym, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia procedur udostępnione są na stronie internetowej Szpitala.
 6. Oferty przesłane na adres Udzielającego Zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego Zamówienia przed terminem otwarcia ofert.
 7. Termin związania ofertą wynosi do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 8. O rozstrzygnięciu postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia ogłosi niezwłocznie – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otwarcia ofert – na tablicy ogłoszeń w Budynku Administracji.
 9. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny, szczególnie w przypadku uzupełnienia dokumentów przez Oferenta oraz prawo do negocjacji  wynagrodzenia wskazanego w ofercie.
 10. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru Oferenta lub nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny.
 11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych wskutek okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jej zawarcie.
 12. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Wanda Wasilewska -Kierownik Działu Kadr.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021.poz 711 ze zm.) oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2021, r. poz. 1285 ze zm.).

 

OGŁASZA KONKURS  OFERT NA:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/położną w oddziałach szpitalnych i poradniach.

 

Informacje ogólne

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje okres od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń do 31-12-2024 r.
 2. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem kwalifikacji zawodowych zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz zasadami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 3. Oferty należy składać w godzinach pracy kancelarii Szpitala.
 4. Oferty będą otwierane i rozpatrywane 15-go. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli wyznaczony dzień będzie dniem wolnym od pracy, terminem składania ofert jest pierwszy dzień roboczy po tym terminie.
 5. Informacje szczegółowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu konkursowym, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia procedur udostępnione są na stronie internetowej Szpitala.
 6. Oferty przesłane na adres Udzielającego Zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego Zamówienia przed terminem otwarcia ofert.
 7. Termin związania ofertą wynosi do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 8. O rozstrzygnięciu postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia ogłosi niezwłocznie – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otwarcia ofert – na tablicy ogłoszeń w Budynku Administracji.
 9. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny, szczególnie w przypadku uzupełnienia dokumentów przez Oferenta oraz prawo do negocjacji wynagrodzenia wskazanego w ofercie.
 10. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru Oferenta lub nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny.
 11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych wskutek okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jej zawarcie.
 12. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Wanda Wasilewska -Kierownik Działu Kadr.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021.poz 711 ze zm.) oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2021, r. poz. 1285 ze zm.).

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel lekarski w oddziałach szpitalnych i poradniach.

 

Informacje ogólne

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje okres od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń do 31-12-2024 r.
 2. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem kwalifikacji zawodowych zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz zasadami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 3. Oferty należy składać w godzinach pracy kancelarii Szpitala.
 4. Oferty będą otwierane i rozpatrywane 15-go. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli wyznaczony dzień będzie dniem wolnym od pracy, terminem składania ofert jest pierwszy dzień roboczy po tym terminie.
 5. Informacje szczegółowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu konkursowym, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia procedur udostępnione są na stronie internetowej Szpitala.
 6. Oferty przesłane na adres Udzielającego Zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego Zamówienia przed terminem otwarcia ofert.
 7. Termin związania ofertą wynosi do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 8. O rozstrzygnięciu postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia ogłosi niezwłocznie – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otwarcia ofert – na tablicy ogłoszeń w Budynku          
 9. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania          przyczyny, szczególnie w przypadku uzupełnienia dokumentów przez Oferenta oraz prawo do           negocjacji wynagrodzenia wskazanego w ofercie.
 10. udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru Oferenta lub nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny.
 11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych wskutek okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które            uniemożliwiają jej zawarcie.
 12. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Wanda Wasilewska -Kierownik Działu Kadr.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje:
lekarzy do pracy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje:
lekarzy do pracy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza i/lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii  lub w trakcie lub inne

Oferujemy:

 • pracę w zespole dyżurowym jako drugi członek zespołu,
 • forma zatrudnienia do ustalenia,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • mile widziani lekarze-rezydenci

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje:
lekarzy do pracy w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje:
lekarzy do pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza i/lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i  ginekologii   lub w trakcie specjalizacji

Oferujemy:

 • pracę w zespole dyżurowym jako drugi członek zespołu,
 • forma zatrudnienia do ustalenia,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • mile widziani lekarze-rezydenci

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2021

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki do pracy w poradni dziecięcej

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki do pracy w poradni dziecięcej

zakres głównych obowiązków:

 • doświadczenie w wykonywaniu wstrzyknięć podskórnych, domięśniowych, dożylnych
  w gabinecie zabiegowym
 • praktyczna umiejętność pobierania krwi dziecku od 3 m.ż. (warunek niezbędny)
 • wykonanie opatrunków wg wskazań lekarza oraz innych zabiegów zleconych przez lekarza
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej
 • wykonywanie bilansów zdrowia
 • wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego, temperatury, tętna, ostrości wzroku, słuchu, masy ciała i wzrostu

 ponadto mile widziane:

 • niezbędne  doświadczenie  zawodowe,
 • kurs szczepień

 

 • oferujemy:
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy
  • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021.poz 711 ze zm.) oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2020, r. poz. 1398 ze zm.).

 

OGŁASZA KONKURS  OFERT NA:

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich i położniczych w Oddziałach Szpitala oraz
  w poradniach i pracowniach specjalistycznych.
 2. w czasie podstawowym i/lub w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Szpitala,
 3. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
 4. w Zakładzie Patomorfologii,
 5. w Poradni Medycyny Pracy,
 6. w Pracowni Endoskopii,
 7. w Poradni Echokardiografii,
 8. w Poradniach Specjalistycznych w  Przychodni Specjalistycznej.

 

 

Informacje ogólne

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2024 r.
 2. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem kwalifikacji zawodowych zgodnie
  z przedmiotem zamówienia oraz zasadami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 3. Oferty należy składać do 22 listopada 2021 r. do godz. 15.00 w kancelarii Szpitala.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada. 2021 r. o godz13.00 w Dziale Kadr, pok. 32.
 5. Informacje szczegółowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu konkursowym, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia procedur udostępnione są na stronie internetowej Szpitala.
 6. Oferty przesłane na adres Udzielającego Zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone
  w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego Zamówienia przed terminem otwarcia ofert.
 7. Termin związania ofertą wynosi do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 8. Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty złożone Udzielającemu Zamówienia wraz
  z dołączonymi do oferty dokumentami nie podlegają zwrotowi.
 9. O rozstrzygnięciu postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia ogłosi niezwłocznie – nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty otwarcia ofert – na tablicy ogłoszeń w Budynku Administracji.
 10. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny,  szczególnie
  w przypadku uzupełnienia dokumentów przez Oferenta oraz prawo do negocjacji  wynagrodzenia wskazanego
  w ofercie.
 11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru Oferenta lub nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny.
 12. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.
 13. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do niezawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych wskutek okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jej zawarcie.
 14. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Wanda Wasilewska, kierownik Działu Kadr.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 51/2021 Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
z dnia 12.11.2021 r.

informuje, że rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki, położne oraz  ratowników medycznych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  zostało przesunięte na dzień 14.12.2021r.

 

Załączniki:

Oferta

Załącznik nr 1 do Umowy

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna dla Oferentów

Umowa pielęgniarka/położna

Pielęgniarka/położna SWKO

Zal. Nr 2 wykaz dokumentów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDORWOTNYCH

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021.poz 711 ze zm.) oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2020, r. poz. 1398 ze zm.).

 

OGŁASZA KONKURS  OFERT NA:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w oddziałach szpitalnych.

 

Informacje ogólne

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2024 r.
 2. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem kwalifikacji zawodowych zgodnie
  z przedmiotem zamówienia oraz zasadami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 3. Oferty należy składać do 22 listopada 2021 r. do godz. 15.00 w kancelarii Szpitala.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2021 r. o godz13.00 w Dziale Kadr, pok. 32.
 5. Informacje szczegółowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu konkursowym, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia procedur udostępnione są na stronie internetowej Szpitala.
 6. Oferty przesłane na adres Udzielającego Zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego Zamówienia przed terminem otwarcia ofert.
 7. Termin związania ofertą wynosi do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 8. Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty złożone Udzielającemu Zamówienia wraz
  z dołączonymi do oferty dokumentami nie podlegają zwrotowi.
 9. O rozstrzygnięciu postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia ogłosi niezwłocznie – nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty otwarcia ofert – na tablicy ogłoszeń w Budynku Administracji.
 10. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny,  szczególnie
  w przypadku uzupełnienia dokumentów przez Oferenta oraz prawo do negocjacji  wynagrodzenia wskazanego
  w ofercie.
 11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru Oferenta lub nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny.
 12. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.
 13. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do niezawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych wskutek okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jej zawarcie.
 14. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Wanda Wasilewska, kierownik Działu Kadr.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 51/2021 Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
z dnia 12.11.2021 r.

informuje, że rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki, położne oraz  ratowników medycznych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  zostało przesunięte na dzień 14.12.2021r.

 

Załączniki:

Oferta

Załącznik nr 1 do Umowy

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna dla Oferentów

Umowa ratownik medyczny

Zal nr. 2 wykaz dokumentów – ratownik medyczny

Ratownik SWKO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021.poz 711 ze zm.) oraz ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2020, r. poz. 1398 ze zm.).

 

OGŁASZA KONKURS  OFERT NA:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich:
 2. w czasie podstawowym i/lub w ramach dyżuru medycznego w Oddziałach Szpitala,
 3. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
 4. w Zakładzie Patomorfologii,
 5. w Poradni Medycyny Pracy,
 6. w Pracowni Endoskopii,
 7. w Pracowni Echokardiografii,
 8. w Pracowni USG,
 9. w Poradniach Specjalistycznych w  Przychodni Specjalistycznej.

 

Informacje ogólne

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje okres od 01-01-2022 r. do 31-12-2024 r.
 2. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem kwalifikacji zawodowych zgodnie
  z przedmiotem zamówienia oraz zasadami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
 3. Oferty należy składać do 22 listopada 2021 r. do godz. 15.00 w kancelarii Szpitala
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2021 r. o godz13.00 w Dziale Kadr, pok. 32.
 5. Informacje szczegółowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu konkursowym, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia procedur udostępnione są na stronie internetowej Szpitala.
 6. Oferty przesłane na adres Udzielającego Zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego Zamówienia przed terminem otwarcia ofert.
 7. Termin związania ofertą wynosi do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 8. Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty złożone Udzielającemu Zamówienia wraz
  z dołączonymi do oferty dokumentami nie podlegają zwrotowi.
 9. O rozstrzygnięciu postępowania konkursowego Udzielający Zamówienia ogłosi niezwłocznie – nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty otwarcia ofert – na tablicy ogłoszeń w Budynku Administracji.
 10. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz przesunięciu terminu o rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny,  szczególnie
  w przypadku uzupełnienia dokumentów przez Oferenta oraz prawo do negocjacji  wynagrodzenia wskazanego w ofercie.
 11. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wyboru Oferenta lub nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny.
 12. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.
 13. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do niezawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych wskutek okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jej zawarcie.
 14. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Wanda Wasilewska, kierownik Działu Kadr.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 51/2021 Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
z dnia 12.11.2021 r.

informuje, że rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki, położne oraz  ratowników medycznych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  zostało przesunięte na dzień 14.12.2021r.

 

Załączniki:

Oferta

Załącznik nr 1 do Umowy

Ogłoszenie

Wymogi dla oferentów

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Umowa lekarz oddział

Umowa lekarz poradnia

Klauzula informacyjna dla Oferentów

OGŁOSZENIE
DYREKTORA
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
O KONKURSIE
Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska:

Naczelnej  Pielęgniarki oraz Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego Ogólnego, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego oraz Pielęgniarki/Położnej Oddziału Neonatologicznego

Nieaktualne

OGŁOSZENIE
DYREKTORA
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
O KONKURSIE
Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska:

Naczelnej  Pielęgniarki oraz Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego Ogólnego, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego oraz Pielęgniarki/Położnej Oddziału Neonatologicznego

 

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej  Pielęgniarki oraz Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki lub Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej”. W przypadku konkursu na stanowiska  pielęgniarek/położnych oddziałowych należy oznaczyć oddział.

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  w kancelarii Szpitala.

 – za pośrednictwem poczty na adres:. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ul. Gdyńska 1/3 05-200 Wołomin

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 5 listopada  2021 roku.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

 • termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur zależny będzie od sytuacji epidemiologicznej,
 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie są udostępniane do wglądu  w sekretariacie Szpitala  w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00.

 • wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
 • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem 509-795-328

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@szpitalwolomin.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:
inspektora/specjalisty ds. bhp

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:
inspektora/specjalisty ds. bhp

 

Do głównych obowiązków realizowanych na stanowisku będzie należało:

 1. Odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakresie:
 2. przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w komórkach organizacyjnych Szpitala.
 3. sporządzania oraz współuczestniczenia w opracowywaniu procedur i instrukcji z zakresu bezpieczeństwa
  i higieny pracy.
 4. uczestniczenia w ustaleniach okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ora w drodze z/do pracy oraz chorób zawodowych, a także prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
 5. sporządzania okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczenie w dokonywaniu ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji.
 6. prowadzenia szkoleń z zakresu BHP nowo przyjętych pracowników lub zmieniających stanowisko pracy, studentów, wolontariuszy i innych pracowników wykonujących czasową pracę na terenie Szpitala, na innej podstawie niż stosunek pracy.

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku, mile widziane w placówkach medycznych,
 • umiejętność organizacji pracy  pod presją czasu
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z wykonywanymi obowiązkami,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 1. zatrudnienie z ramach umowy o pracę
 2. pakiet socjalny,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala

w przesłanych dokumentach proszę  o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP
w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydata
na stanowisko:
pracownika gospodarczego

Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydata
na stanowisko:
pracownika gospodarczego

Główne obowiązki :

 • utrzymanie w należytym stanie terenu wokół szpitala i innych budynków (w tym dróg dojazdowych,
  chodników,
 • pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, nawożenie, podlewanie, przycinanie, nawożenie i podlewanie roślin)
 • konserwacja wykorzystywanego sprzętu technicznego,
 • dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy,
 • w okresie zimowym: odśnieżanie i usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych, a także posypywanie ich solą
  i piaskiem

mile widziane:

 • pracowitość
 • umiejętność pracy  w zespole,
 • dobry stan zdrowia

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

zatrudni 
 lekarzy do pracy  

w  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

zatrudni

lekarzy do pracy  

w  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • oferujemy pracę w 2-osobowym zespole po stronie internistycznej, ze wsparciem
   zespołu lekarzy pionu chirurgiczno-oropedycznego

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,  mile widziane posiadanie  kwalifikacje zawodowe określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym.

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Klauzula rekrutacyjna;

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

zatrudni  

lekarzy-rezydentów do pełnienia dyżurów w Oddziale Pediatrycznym

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

zatrudni

lekarzy-rezydentów do pełnienia dyżurów w Oddziale Pediatrycznym

           Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • w trakcie specjalizacji z pediatrii,
 • pozwolenie kierownika specjalizacji do pełnienia samodzielnych dyżurów

           Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie!
 • zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

pielęgniarka/pielęgniarz/położnej

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

pielęgniarka/pielęgniarz/położnej


 do pracy w oddziałach szpitalnych oraz w poradniach

Wymagania:
aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza/położnej
mile widziane dodatkowe kwalifikacje, np. kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, specjalizacja oraz doświadczenie w pracy, znajomość obsługi komputera,

Oferujemy:

            praca w systemie: od pon do pt 7.00-14.35 lub zmianowym

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie!
 • możliwość rozwoju zawodowego.
 • formę zatrudnienia wg preferencji: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata/-tki  na stanowisko

Logopedy do pracy w Poradni Logopedycznej

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata/-tki  na stanowisko 

Logopedy do pracy w Poradni Logopedycznej

 

Główny zakres obowiązków  związany jest z diagnozowaniem  oraz  leczeniem różnych wad wymowy lub słuchu, a w szczególności: 

 • przyjmowanie pacjentów
 • przeprowadzanie badań logopedycznych
 • ocena wyników terapii,
 • wprowadzanie rozwiązań mających na celu likwidację lub zmniejszenie zaburzeń mowy bądź słuchu u danej osoby
 • praca terapeutyczna w zakresie pisania i czytania

od kandydata-/tki oczekujemy:

 • ukończenia  studiów na kierunku logopedia lub studia magisterskie i studia podyplomowe
  z logopedii
 • mile widziane doświadczenie zawodowe.
 • wzorcowej wymowy, komunikatywności, uprzejmości, otwartości, cierpliwości
   oraz przyjaznego  usposobienia

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

Poszukuje lekarza do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

Poszukuje lekarza do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

Wymagania:

 • tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz nefrologii
 • tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz rozpoczęta specjalizacja w dziedzinie nefrologii
 • mile widziane doświadczenie w pracy w oddziale chorób wewnętrznych i nefrologii.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia do ustalenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul: Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
 w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza medycyny pracy do pracy w Poradni Medycyny Pracy

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza medycyny pracy do pracy w Poradni Medycyny Pracy

Wymagania:

Uprawnienia do pracy w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
 z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie 
Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Ogłoszenie 
Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza, oraz  posiadający kwalifikacje zawodowe określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym.
– mile widziane doświadczenie na stanowisku kierownika SOR
– zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania i zarządzania pracą zespołu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl. Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.  Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

”2.Klauzula rekrutacyjna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:„

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

 

Zakres obowiązków będzie zawierał m.in.:

 • przyjmowanie leków, wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych,
 • wykonywanie leków recepturowych i aptecznych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie procedur.
 • udzielanie wyczerpujących informacji wszystkim komórkom organizacyjnym Szpitala w zakresie dawek, działania, sposobu przechowywania leków.
 • bieżąca kontrola stanów magazynowych.
 • monitoring warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zakresie temperatury oraz wilgotności oraz bieżące uzupełnianie wyników pomiaru.
 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków.
 • dbałość o właściwe zabezpieczenie pomieszczeń, gdzie przechowywane są leki,
 • współuczestniczenie w racjonalizacji gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 • realizacja polityki zarządzania jakością poprzez koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości świadczonych usług,

od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w Aptece Szpitalnej

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • liczba stanowisk-2

             Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatów  na stanowisko:

młodszego asystenta w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym

Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatów
na stanowisko:

młodszego asystenta w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym

Od kandydata oczekujemy:

 • aktualnego PWZDL,
 • zaangażowania w wykonywane obowiązki
 • doskonałej organizacji pracy, dokładności i sumienności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dyspozycyjności i punktualności,
 • znajomości obsługi komputera i sprzętu  laboratoryjnego,
 • mile widziane również osoby bez doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatów  na stanowisko:

  kierowcy  transportu sanitarnego

Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatów na stanowisko:

  kierowcy  transportu sanitarnego  

 

Jeśli uważasz, że jesteś odpowiednim kandydatem, zgłoś się do nas!

Do głównych obowiązków kierowcy będzie należało:

 • wykonywanie czynności w zakresie transportu chorych, przewozów medycznych,
 • utrzymanie ambulansu sanitarnego w należytym stanie technicznym umożliwiającym natychmiastowe świadczenie usług.
 • prawidłowe sporządzanie dokumentacji przewozowej.

Wymagania:

 • doświadczenie na stanowisku pracy w zawodzie kierowcy, mile widziane w transporcie sanitarnym,
 • wykształcenie min. średnie,
 • prawo jazdy,
 • zaświadczenie lekarskie oraz aktualne badania psychotechniczne,
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Oferujemy:

 • zatrudnienie z ramach umowy cywilno-prawnej
 • możliwość dostosowania harmonogramów pracy do indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy do współpracy.

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres: kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala.

W przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
pielęgniarka/pielęgniarz/położnej
do pracy w oddziałach szpitalnych

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
pielęgniarka/pielęgniarz/położnej
do pracy w oddziałach szpitalnych

Wymagania:
– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza/położnej
– mile widziane dodatkowe kwalifikacje, np. kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, specjalizacja oraz doświadczenie w pracy, znajomość obsługi komputera.

Oferujemy: pracę w systemie: od pon do pt 7.00-14.35 lub zmianowym

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • formę zatrudnienia wg preferencji: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.”

Ogłoszenie
Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
oferuje pracę:
lekarzom
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie
Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
oferuje pracę:
lekarzom
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • oferujemy pracę w 2-osobowym zespole po stronie internistycznej, ze wsparciem
   zespołu lekarzy chirurgów -ortopedów

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza,  mile widziane posiadanie  kwalifikacje zawodowe określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym.

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

p.o. Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

p.o. Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednią kandydatką, aby:

 • sprawnie zarządzać procesem udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespól pielęgniarski
 • potrafisz efektywnie koordynować pracę personelu pomocniczego (opiekunów medycznych, sprzątaczek),
 • masz pomysły na  podniesienie jakości udzielanych świadczeń oraz rozwój placówki w zakresie dostosowania do zmieniającego się otoczenia społecznego,
 • doskonale znasz przepisy dotyczące zachowania należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego,
 • żywienia chorych innych niezbędnych do sprawnego zarządzania,

A równocześnie spełniasz następujące kryteria:

wymagania niezbędne:

 • posiadasz wykształcenie określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
 • uważasz że masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, posiadasz łatwość

      budowania pozytywnych relacji,

 • jesteś kreatywna, innowacyjna i potrafisz pracować  w zespole,

 ponadto mile widziane:

 • doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami,
 • zdolność motywowania pracowników oraz łagodzenia konfliktów,

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pełną wyzwań pracę,

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata/tki ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

sprzątaczki

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

sprzątaczki

zakres głównych obowiązków:

 • wykonywanie czynności sprzątających w oddziałach szpitalnych oraz w przychodni
 • prace pomocnicze.

          oferujemy:

 • umowa o pracę
 • świadczenia socjalne

wymagania:

 • książeczka/badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe i pozytywne nastawienie do pracy

 

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

preparatora medycznego

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

preparatora medycznego

zakres głównych obowiązków:

 • przyjmowanie zwłok z oddziałów szpitala,
 • przygotowanie zwłok do badania sekcyjnego,
 • pomoc podczas wykonywania sekcji zwłok,
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej
 • przygotowanie zwłok do wydania firmie pogrzebowej

          oferujemy:

 • pracę w ramach umowy-zlecenia
 • przeszkolenie zawodowe

wymagania:

 • wykształcenie podstawowe
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • zdolności manualne
 • odpowiedzialność
 • odporność na stres

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza medycyny pracy do pracy w Poradni Medycyny Pracy

Ogłoszenie
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza medycyny pracy do pracy w Poradni Medycyny Pracy

Wymagania:

Uprawnienia do pracy w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

Warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).”

Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza pediatry do pracy w Oddziale Pediatrii

Ogłoszenie
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza pediatry do pracy w Oddziale Pediatrii

Wymagania:

posiadanie specjalizacji z pediatrii lub  w trakcie specjalizacji

Warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).”

Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje:

pielęgniarka/pielęgniarz do pracy w oddziale chorób wewnętrznych

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje:

pielęgniarka/pielęgniarz do pracy w oddziale chorób wewnętrznych

Wymagania:
aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza;
mile widziane dodatkowe kwalifikacje, np. kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, specjalizacja oraz doświadczenie w pracy, znajomość obsługi komputera,

Oferujemy:

 •  praca w systemie: od pon do pt 7.00-14.35
 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie!
 • możliwość rozwoju zawodowego.
 • formę zatrudnienia wg preferencji: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje:
lekarzy do pracy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje:
lekarzy do pracy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym

 

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza i/lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii  lub w trakcie lub inne

Oferujemy:

 • pracę w zespole dyżurowym jako drugi członek zespołu,
 • forma zatrudnienia do ustalenia,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • mile widziani lekarze-rezydenci

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska

Położnej do pracy w Oddziale Położnictwa i Ginekologii

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska

Położnej do pracy w Oddziale Położnictwa i Ginekologii

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednią kandydatką, aby:

 • rozpocząć współpracę na oddziale położnictwa i ginekologii,
 • masz zapał do pracy,
 • masz nowe pomysły w zakresie organizacji pracy,
 • posiadasz oprócz wykształcenia medycznego kursy zawodowe, specjalizację i inne formy wysokich kwalifikacji zawodowych  w szczególności kursy:

„Resuscytacji krążeniowo-oddechowej”

„Kurs przetaczania krwi i jej składników”

 • masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, posiadasz łatwość

    budowania pozytywnych relacji,

 • jesteś kreatywna, innowacyjna i potrafisz pracować  w zespole,

A równocześnie spełniasz następujące kryteria:

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
Zapraszamy do współpracy!

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w miarę możliwości finansowych pokrywany w ( całości lub znacznej części)  koszty kursów zawodowych, studiów licencjackich, magisterskich lub specjalizacje
 • pełną wyzwań pracę,
 • pakiet socjalny

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

pielęgniarka/pielęgniarz do pracy w oddziale chirurgii ogólnej

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

pielęgniarka/pielęgniarz do pracy w oddziale chirurgii ogólnej

Wymagania:
aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza;
mile widziane dodatkowe kwalifikacje, np. kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, specjalizacja oraz doświadczenie w pracy, znajomość obsługi komputera,

Oferujemy:
Formę zatrudnienia wg preferencji: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna

praca w systemie: od pon do pt 7.00-14.35 lub zmianowa 7.00-19.00; 19-7.00
możliwość rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl
Wiadomość prosimy zatytułować: ”CV pielęgniarka/pielęgniarz na oddział chirurgii ogólnej”

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- instrumentariuszki do pracy w na bloku operacyjnym

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- instrumentariuszki do pracy w na bloku operacyjnym

 

zakres głównych obowiązków:

 przygotowanie  do zabiegów operacyjnych, asysta i instrumentowanie podczas zabiegu,

 ponadto mile widziane:

 •  doświadczenie  zawodowe,
 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz
na oddział chirurgii ogólnej z kursem endoskopowym

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz
na oddział chirurgii ogólnej z kursem endoskopowym

Wymagania:
aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza;
kurs specjalistyczny z endoskopii oraz doświadczenie w pracy, znajomość obsługi komputera

Oferujemy:
Formę zatrudnienia wg preferencji: umowę o pracę, kontrakt, umowa zlecenie

Praca w systemie: od pon do pt 7.00-14.35 lub 7.00-19.00
Możliwość rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl 

Wiadomość prosimy zatytułować: ”CV pielęgniarka/pielęgniarz na oddział chirurgii ogólnej”. 

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

Zakres obowiązków będzie zawierał m.in.:

 • przyjmowanie leków, wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych,
 • wykonywanie leków recepturowych i aptecznych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie procedur.
 • udzielanie wyczerpujących informacji wszystkim komórkom organizacyjnym Szpitala w zakresie dawek, działania, sposobu przechowywania leków.
 • bieżąca kontrola stanów magazynowych.
 • monitoring warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zakresie temperatury oraz wilgotności oraz bieżące uzupełnianie wyników pomiaru.
 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków.
 • dbałość o właściwe zabezpieczenie pomieszczeń, gdzie przechowywane są leki,
 • współuczestniczenie w racjonalizacji gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 • realizacja polityki zarządzania jakością poprzez koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości świadczonych usług,

od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w Aptece Szpitalnej

  oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • liczba stanowisk-2

             Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
 lekarzy do pracy w Poradni chirurgii ogólnej

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
 lekarzy do pracy w Poradni chirurgii ogólnej

 

Wymagania:

Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub  lekarzy w trakcie specjalizacji
w dziedzinie chirurgii ogólnej

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • harmonogram pracy do uzgodnienia,
 • ciekawą pracę pełną wyzwań zawodowych
 • współpracę z wykwalifikowanym zespołem lekarskim i pielęgniarskim

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza neurologa do pracy w Poradni Neurologicznej

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza neurologa do pracy w Poradni Neurologicznej

 

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie neurologii lub w trakcie,

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowiska:

lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowiska:

lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
                          w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • lekarzy-specjalistów z doświadczeniem w pracy w SOR, lub lekarzy bez specjalizacji
 • oferujemy pracę w 3-osobowym zespole (internista, ortopeda, neurolog)

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,  mile widziane posiadanie  kwalifikacje zawodowe określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym,

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje

lekarza okulisty

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje

lekarza okulisty

 

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie okulistyki lub w  trakcie,

Praca w poradni okulistycznej  oraz w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Okulistycznym

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza neurologa do pracy w Oddziale Neurologicznym

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza neurologa do pracy w Oddziale Neurologicznym

 

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie neurologii lub w trakcie,

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza reumatologa do pracy w Poradni Reumatologicznej

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza reumatologa do pracy w Poradni Reumatologicznej

 

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie reumatologii lub w  trakcie, inne dziedziny medycyny umożliwiające pracę w poradni

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza laryngologa do pracy w Poradni Laryngologicznej

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza laryngologa do pracy w Poradni Laryngologicznej

 

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie otorynolaryngologii  lub w  trakcie,

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisku:
Kierownika
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisku:
Kierownika
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie kierowania Oddziałem,
 • udzielania świadczeń zdrowotnych,

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,  posiadanie  kwalifikacji zawodowych określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym.

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza kardiologa do pracy w Poradni Kardiologicznej

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza kardiologa do pracy w Poradni Kardiologicznej

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie kardiologii lub w  trakcie,

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza ginekologa-położnika

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza ginekologa-położnika

 

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub w  trakcie,

Praca w poradni ginekologicznej   oraz w ramach dyżurów medycznych
w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
 lekarzy do pracy w oddziale chirurgicznym ogólnym

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

 lekarzy do pracy w oddziale chirurgicznym ogólnym

 

Wymagania:

Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub  lekarzy w trakcie specjalizacji
w dziedzinie chirurgii ogólnej

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • harmonogram pracy do uzgodnienia,
 • ciekawą pracę pełną wyzwań zawodowych
 • współpracę z wykwalifikowanym zespołem lekarskim i pielęgniarskim

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta
na stanowisko:
pielęgniarki- instrumentariuszki do pracy w na bloku operacyjnym

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- instrumentariuszki do pracy w na bloku operacyjnym

 

zakres głównych obowiązków:
przygotowanie  do zabiegów operacyjnych, asysta i instrumentowanie podczas zabiegu,

 ponadto mile widziane:

 •  doświadczenie  zawodowe,
 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta
na stanowisko:
Technika sterylizacji medycznej

Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

                        technika sterylizacji medycznej

Do  głównych obowiązków pracownika  będzie należało:

 • Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi
 • Przygotowywanie roztworów preparatów do mycia i dezynfekcji
 • Obsługa specjalistycznych maszyn, służących do mycia i dezynfekcji, kontrola obu procesów
 • Demontaż narzędzi przed myciem i sterylizacją oraz ich późniejszy montaż
 • Kontrola jakościowa i ilościowa sprzętu medycznego
 • Pakietowanie umytych i zdezynfekowanych narzędzi, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych
 • Obsługa urządzeń do sterylizacji oraz kontrola procesu
 • Prowadzenie dokumentacji wszystkich przeprowadzanych czynności

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie kwalifikacji zawodowych technika sterylizacji medycznej,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe

oczekiwania od kandydata:

 • Odpowiedzialność i obowiązkowość
 • Dokładność i rzetelność
 • Dobry stan zdrowia, przede wszystkim dobry wzrok
 • Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Samodzielność

          oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • pakiet socjalny

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta
na stanowisko:
Lekarza Neurologa

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza neurologa

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie neurologii lub w  trakcie,

Praca w poradni neurologicznej oraz w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

 poszukuje

lekarza do wykonywania badań  ustrasonograficznych

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,  05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza do wykonywania badań  ustrasonograficznych

 

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza, uprawnienia/doświadczenie w wykonywaniu badań usg (w  tym Dopplera)

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki do pracy w Pracowni Endoskopowej

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki do pracy w Pracowni Endoskopowej

 

zakres głównych obowiązków:

 asystowanie podczas wykonywania badań endoskopowych  

 ponadto mile widziane:

 • umiejętności i wiedza z zakresu samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni
 • kurs kwalifikacyjny endoskopia dla pielęgniarek

 

 • oferujemy:
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy,
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

  inspektora/specjalisty ds. bhp

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

  inspektora/specjalisty ds. bhp

 

Do głównych obowiązków realizowanych na stanowisku będzie należało:

 1. Odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakresie:
 2. przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w komórkach organizacyjnych Szpitala.
 3. sporządzania oraz współuczestniczenia w opracowywaniu procedur i instrukcji z zakresu bezpieczeństwa
  i higieny pracy.
 4. uczestniczenia w ustaleniach okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ora w drodze z/do pracy oraz chorób zawodowych, a także prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
 5. sporządzania okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczenie w dokonywaniu ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji.
 6. prowadzenia szkoleń z zakresu BHP nowo przyjętych pracowników lub zmieniających stanowisko pracy, studentów, wolontariuszy i innych pracowników wykonujących czasową pracę na terenie Szpitala, na innej podstawie niż stosunek pracy.

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku, w tym min.  1 rok pracy w placówkach medycznych,
 • umiejętność organizacji pracy  pod presją czasu
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z wykonywanymi obowiązkami,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 1. zatrudnienie z ramach umowy o pracę na czas zastępstwa
 2. pakiet socjalny,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala

w przesłanych dokumentach proszę  o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w Wołominie poszukuje

Fizjoterapeuty do pracy w oddziałach szpitalnych

 

 

 

 

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

                        Fizjoterapeuty do pracy w oddziałach szpitalnych

 

 • min 3-letnie doświadczenie w pracy, mile widziane w szpitalu

          oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • zatrudnienie na pełen etat,
 • pakiet socjalny

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w Wołominie poszukuje

lekarza laryngolog

 

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

 poszukuje

lekarza laryngolog 

 

Wymagania:

Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie laryngologii

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w Wołominie poszukuje

lekarza diabetologa

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza diabetologa

 

Wymagania:

Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diabetologii

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w Wołominie poszukuje

wolontariuszy

Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w Wołominie poszukuje

wolontariuszy

do wykonywania czynności pomocniczych w  Szpitalu

 • jeśli masz trochę wolnego czasu,
 • chcesz pomóc w sprawnym funkcjonowaniu Szpitala,

zapraszamy

liczymy na pomoc i  zrozumienie trudnej sytuacji epidemicznej w kraju

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolommin.pl

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3 zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

 poszukuje

lekarza do wykonywania badań  ustrasonograficznych

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

 poszukuje

lekarza do wykonywania badań  ustrasonograficznych

 

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza, uprawnienia/doświadczenie w wykonywaniu badań usg (w  tym Dopplera)

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

 

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta

na stanowisko

elektryka

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydata
na stanowisko:

elektryka

Główne obowiązki:

 • montaż instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacją techniczną
 • diagnozowanie i naprawa instalacji, wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacja
 • naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych

wymagania niezbędne:

 • średnie/zawodowe  elektryczne/techniczne/elektroniczne,
 • posiadanie świadectwa kwalifikacji “E” do 1 kV uprawniające do obsługi maszyn i urządzeń energetycznych

mile widziane:

 • doświadczenie w pracy,
 • umiejętność pracy  w zespole,
 • dobry stan zdrowia

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pakiet socjalny

 

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza do pracy  w Oddziale Pediatrii

 

 

 

Ogłoszenie

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
 

poszukuje

lekarza do pracy  w Oddziale Pediatrii

 

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza –specjalizacja w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji,

warunki i forma zatrudnienia oraz  wynagrodzenia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

 

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie

poszukuje kandydatów  na stanowisko:

lekarza do pracy w Poradni Chirurgicznej

 

 

Dyrektor

 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

ogłasza nabór na stanowisko:

lekarza do pracy w Poradni Chirurgicznej

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • warunki finansowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia

 Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja z chirurgii ogólnej lub w trakcie specjalizacji po pierwszym roku specjalizacji z poświadczeniem kierownika specjalizacji o możliwości samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • mile widziane doświadczenie,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

 

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie

poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- specjalisty ds. epidemiologii /nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie

poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- specjalisty ds. epidemiologii

 

Zakres głównych obowiązków:

 • kontrola stanu sanitarnego szpitala,
 • nadzór nad realizacją procedur związanych z kontrolą oraz zwalczaniem zakażeń,
 • identyfikację, rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych,
 • współpracę z członkami Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie realizacji programu profilaktyki i kontroli zakażeń, a także z Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu medycznego i pomocniczego
  w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń,

 

wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie

poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- instrumentariuszki do pracy  na bloku operacyjnym

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie

poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- instrumentariuszki do pracy  na bloku operacyjnym

 

zakres głównych obowiązków:

 przygotowanie  do zabiegów operacyjnych, asysta i instrumentowanie podczas zabiegu,  czynności po zakończonym zabiegu.

 ponadto mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowe,
 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja

 

 • oferujemy:
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy
  • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

 

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 

Ogłoszenie 

 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

Lekarzy-specjalistów do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Ogłoszenie 
Dyrektor
 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowiska:
lekarzy-specjalistów do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
                          w Oddziale Chorób Wewnętrznych
 • lekarzy-specjalistów posiadających specjalizację z chorób  wewnętrznych lub innych specjalistów spełniających wymagania do pracy w oddziale
 • oferujemy pracę w wieloosobowym zespole lekarskim
 • wg elastycznego harmonogramu pracy

Wymagania:

 • uprawnienia określone przepisami prawa,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w oddziale szpitalnym

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email: wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska:

pielęgniarki/położnej

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska

pielęgniarki/położnej

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednią kandydatką, aby:

 • rozpocząć współpracę na jednym z oddziałów Szpitala,
 • masz zapał do pracy,
 • masz nowe pomysły w zakresie organizacji pracy,
 • posiadasz oprócz wykształcenia medycznego kursy zawodowe, specjalizację i inne formy wysokich kwalifikacji zawodowych,
 • masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, posiadasz łatwość

    budowania pozytywnych relacji,

 • jesteś kreatywna, innowacyjna i potrafisz pracować  w zespole,

A równocześnie spełniasz następujące kryteria:

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,

                                               Zapraszamy do współpracy!

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pełną wyzwań pracę,
 • pakiet socjalny

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowiska:

Lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie 

Dyrektor

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

ogłasza nabór na stanowiska:

lekarzy w  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym

 

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
  w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

 • lekarzy-specjalistów z doświadczeniem w pracy w SOR
  (szczególnie do pracy w strefie czerwono-pomarańczowej SOR)

 

 • oferujemy pracę w 4-osobowym zespole (internista, chirurg, ortopeda, neurolog)

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,  mile widziane posiadanie  kwalifikacje zawodowe określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym,

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email: wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie 

 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

 poszukuje

lekarzy do pracy  w  Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ogłoszenie 

 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

poszukuje

lekarzy do pracy  w  Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

 

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza – mile widziane posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej/pediatrii lub w trakcie specjalizacji (medycyna rodzinna/pediatria)

warunki wynagrodzenia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

Pielęgniarki w poradni medycyny pracy

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

Pielęgniarki w poradni medycyny pracy

oferujemy pracę w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni  medycyny pracy

wymagania:

ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia

oferujemy:

 • forma zatrudnienia do uzgodnienia

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisko:

Położnej  do pracy w przychodni przyszpitalnej:

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

położnej  do pracy w przychodni przyszpitalnej:

oferujemy pracę w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni ginekologicznej dwa razy w tygodniu (terminy do uzgodnienia),

ponadto mile widziane:

 • posiadanie uprawnień do pobierania wymazów do badań cytologicznych

oferujemy:

 • forma zatrudnienia do uzgodnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisko:

Lekarzy do pracy w Poradni Chirurgii Dziecięcej:

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisko:

Lekarzy do pracy w Poradni Chirurgii Dziecięcej:

Wymagania:

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięce,

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej,

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej

 

 

forma  zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.
Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 zakres głównych obowiązków:

 przygotowanie  do zabiegów operacyjnych, asysta i instrumentowanie podczas zabiegu,  czynności po zakończonym zabiegu.

 ponadto mile widziane:

 •  doświadczenie  zawodowe,
 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja
 • oferujemy:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

sanitariusza szpitalnego (noszowego)

 

 

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

sanitariusza szpitalnego (noszowego)

zakres głównych obowiązków:

 • transport materiałów biologicznych, posiłków, bielizny i odpadów
 • pomoc w opiece nad chorymi,
 • prace pomocnicze.

          oferujemy:

 • umowa o pracę
 • świadczenia socjalne

wymagania:

książeczka/badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki na stanowisko

 lekarz- psychiatra

 

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza- psychiatry

 

 

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza i/lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub w  trakcie specjalizacji

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia do ustalenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

”2.Klauzula rekrutacyjna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:„

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia 29sierpnia1997r.o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ch poprawiania .Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki na stanowisko

analityka finansowego

Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

analityka finansowego

zakres głównych obowiązków:

 • kontrola realizacji planów finansowych
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,
 • kontrola kosztów,
 • współpraca z działem księgowości,

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • kursy i szkolenia dot. kontrolingu,   analizy finansowej najlepiej w branży medycznej,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość funkcjonowania podmiotów branży medycznej.
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 • umiejętność zarządzania czasem własnej pracy i zadaniami,

          oferujemy:

 • rodzaj zatrudnienia do uzgodnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

terapeuta środowiskowy do pracy w Ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży / Nieaktualne

 

 

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
terapeuta środowiskowy do pracy w Ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży od kandydatów oczekujemy:

doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

wymagania niezbędne:

kwalifikacje w zakresie terapeuty środowiskowego, posiadanie certyfikatu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
osoby w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej z dziećmi i młodzieżą,
oferujemy:
rodzaj zatrudnienia do uzgodnienia,
atrakcyjne wynagrodzenie
Zapraszamy do współpracy,
Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą mailową na adres:
wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.
w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
lekarza do wykonywania badań usg stawów biodrowych u dzieci

 

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
lekarza do wykonywania badań usg stawów biodrowych u dzieci

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • warunki finansowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia

 Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza,  mile widziane doświadczenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
magistra fizjoterapii do pracy w poradni fizjoterapii/nieaktualne

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
magistra fizjoterapii do pracy w poradni fizjoterapii

od kandydatów oczekujemy:

 • sprawnej, profesjonalnej i życzliwej obsługi pacjenta,
 • znajomości obsługi sprzętu medycznego niezbędnego do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • edukacji pacjentów w zakresie profilaktyki zdrowia,
 • otwartości, wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
 • zaangażowania w wykonywaną pracę, empatii i cierpliwości,
 • wykształcenia wyższego magistra fizjoterapii (warunek niezbędny) z wpisem do KIF,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe

          oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
p.o. Naczelnej Pielęgniarki/nieaktualne

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
p.o. Naczelnej Pielęgniarki

Jeśli uważasz, że jesteś odpowiednią kandydatką, aby:
sprawnie zarządzać procesem udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespól pielęgniarski i położniczy),
potrafisz efektywnie koordynować pracę personelu pomocniczego (opiekunów medycznych, sprzątaczek),
masz pomysły na podniesienie jakości udzielanych świadczeń oraz rozwój placówki w zakresie dostosowania do zmieniającego się otoczenia społecznego,doskonale znasz przepisy dotyczące zachowania należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego,
żywienia chorych innych niezbędnych do sprawnego zarządzania,
A równocześnie spełniasz następujące kryteria:
wymagania niezbędne:
posiadasz wykształcenie określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
uważasz że masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, posiadasz łatwość
budowania pozytywnych relacji,
jesteś kreatywna, innowacyjna i potrafisz pracować w zespole,

ponadto mile widziane:
doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami,
zdolność motywowania pracowników oraz łagodzenia konfliktów,
oferujemy:
zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
możliwość rozwoju zawodowego,
pełną wyzwań pracę,

Zapraszamy do współpracy,
Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą mailową na adres:
wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
do dnia 29 lutego 2020 r.
w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista/technik ds. budownictwa w sekcji budowlanej/nieaktualne

 

 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 Specjalista/technik ds. budownictwa w sekcji budowlanej

Zakres obowiązków:

1. Współpraca z dostawcami i podwykonawcami oraz kierownictwem w ramach prowadzonych robót.
2. Prowadzenie monitoringu kosztów budowy, rozliczeń personelu, materiałów, sprzętu
i środków transportu.
3. Przygotowanie raportów oraz sprawozdań.
4. Kontrola stopnia zaawansowania prac, zgodności z harmonogramem, przyjętymi założeniami projektowymi.
5. Bieżące zgłaszanie potencjalnych problemów wynikających z realizacji projektów oraz proponowanie rozwiązań.
6. Dbałość o utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym (bieżące naprawy, konserwacje, przeglądy),
7. Uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych.
8. Aktywne poszukiwanie podwykonawców.
9. Sporządzanie kalkulacji i kosztorysów.
10. Weryfikacja dokumentacji wykonawczej.
11. Kontrola robót podwykonawców i ich rozliczanie.
12. Stała kontrola stanu BHP.

Nasze wymagania:

1. Wykształcenie średnie lub wyższe preferowane techniczne, budowlane,
1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2. wiedza z zakresu prawa budowlanego i polskich norm budowlanych,
3. znajomość dokumentacji technicznej,
4. sumienność, odpowiedzialność, terminowość.
5. umiejętności negocjacyjne,
6. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

Oferujemy:

1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
2. Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych realizacjach.
3. Samodzielną i pełną wyzwań pracę.
4. Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą mailową na adres:
wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć osobiście w kancelarii szpitala, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki na stanowisko
sekretarki Dyrektora – Nieaktualne

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki na stanowisko
sekretarki Dyrektora

jeśli uważasz, że jesteś odpowiednią kandydatką, aby:

 • zapewnić sprawne funkcjonowanie sekretariatu w zakresie: prowadzenia kalendarza spotkań biznesowych, kontaktu z interesantami, dbania o skrzynkę pocztową (zarządzanie mailami oraz raportowanie
  o najważniejszych wiadomościach),
 • nie masz problemu z poprawnym redagowaniem pism,
 • doskonale organizujesz pracę własną (umiejętność planowania, koordynacji działań, umiejętność ustalania priorytetów, terminowość),
 • potrafisz zapewnić sprawny przepływ informacji i dokumentacji,
 • potrafisz sprawnie obsłużyć  korespondencję (przyjmowanie, wysyłanie, rejestracja, archiwizacja),
 • potrafisz budować dobre relacje z ludźmi,

ponadto posiadasz:

 • wykształcenie wyższe lub doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą klienta,
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne.
 • jesteś rzetelna i zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań, o wysokiej kulturze osobistej oraz dyskretna.
 • jesteś komunikatywna, koncentrujesz się na zadaniu, planowaniu, zarządzaniu swoim czasem oraz pracą), dobrze radzisz  sobie ze stresem i presją czasu,

zapraszamy do pracy w naszym zespole

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę pełną wyzwań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • miłą atmosferę w pracy.

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa / Nieaktualne

 

 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa

Kandydaci spełniający wymagane kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów wymienionych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r,. poz. 182 ze zm.).
Kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem:
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa”
Kandydat zgłaszający się do konkursu winien również złożyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy udostępnione będą kandydatom w Sekretariacie Szpitala po uprzednim umówienieniu terminu pod numerem tel. 22-763-32-59
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin). Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych
w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. marketingu i promocji/ Nieaktualne

 

 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 Specjalista ds. marketingu i promocji

Jeśli uważasz, że jesteś odpowiednim kandydatem aby:
tworzyć i realizować strategię marketingową dla Szpitala,
tworzyć strategie promocji – czyli kreować wizerunek Szpitala, monitorować i zbierać opinie na temat Szpitala,
planować, tworzyć, wdrażać, utrzymywać i usprawniać narzędzi komunikacji,
tworzyć i realizować plany marketingowe,
rozwijać oferty medycznych usług komercyjnych,
wyszukiwać nowych dróg rozwoju usług komercyjnych,
aktualizować tablice, oznaczenia informacyjnych na terenie Szpitala,
zarządzać treścią strony internetowej Szpitala oraz na bieżąco aktualizować,
A równocześnie spełniasz następujące kryteria:
masz ukończone studia wyższe (preferowane Public Relations, marketing i reklama,
nowe media),
posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku,
uważasz że masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, łatwość
budowania pozytywnych relacji

Ponadto:
posiadasz umiejętność redagowania tekstów informacyjno-promocyjnych,
jesteś kreatywny, innowacyjny i potrafisz pracować w zespole,
oferujemy:
zatrudnienie w formie do uzgodnienia,
możliwość rozwoju zawodowego,
pełną wyzwań pracę

Zapraszamy do współpracy,
Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą mailową na adres:
wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.
w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Inspektora ochrony danych osobowych / Nieaktualne

 

 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 Inspektora ochrony danych osobowych

Jeśli uważasz, że jesteś odpowiednim kandydatem aby współpracować z nami w zakresie:
– pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych, zgodnie z art. 37 RODO,
prowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa, procedur, standardów,
monitorowania zgodności działań Szpitala z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
– identyfikowania, analizowania i oceniania procesów przetwarzania danych osobowych,
– budowania świadomości pracowników w zakresie przepisów związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych i ochroną informacji,
weryfikowania zgodności stanu rzeczywistego z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa IT,
– monitorowania otoczenia prawnego, w szczególności zmian w przepisach, wytycznych, w zakresie ochrony danych oraz informowanie o nich dyrektora Szpitala i adresowanie odpowiednich zmian w organizacji z tym związanych,
bieżącego wsparcia merytorycznego wszystkich komórek organizacyjnych w realizowanych przez nie procesach, w których przetwarzane są dane osobowe.
A równocześnie spełniasz następujące kryteria:
masz wykształcenie wyższe, mile widziane ukończone prawo,
masz doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych,
znasz przepisy, standardy i dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych,
posiadasz wiedzę na temat zarządzania danymi i informacjami,
posiadasz zdolności analitycznego myślenia,

Ponadto:
posiadasz umiejętność redagowania tekstów informacyjno-promocyjnych,
jesteś kreatywny, innowacyjny i potrafisz pracować w zespole,
uważasz że masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, oraz z łatwością budujesz pozytywne relacje
oferujemy:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (lub możliwość wyboru formy współpracy), możliwość rozwoju zawodowego,
bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów sektora finansowego,
pełną wyzwań pracę

Zapraszamy do współpracy,
Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą mailową na adres:
wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć osobiście w kancelarii Szpitala, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
W przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej / Nieaktualne

 

 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza, oraz posiadający specjalizację z ortopedii
i traumatologii narządu ruchu
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl. Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.  Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć jedną z poniższych klauzul:
Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
”2.Klauzula rekrutacyjna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:„
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej / Nieaktualne

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej  

Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza – mile widziane posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej/pediatrii lub w trakcie specjalizacji (medycyna rodzinna/pediatria),
praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Oferujemy:
forma zatrudnienia do ustalenia,
harmonogram pracy do ustalenia,
bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć jedną z poniższych klauzul:
Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
”2.Klauzula rekrutacyjna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:„
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia 29sierpnia1997r.o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ch poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym / Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (rodzaj umowy do uzgodnienia)

Wymagania:
– tytuł zawodowy lekarza,
– ukończona specjalizacja w zakresie medycyny ratunkowej,
– min. 8 lat pracy w zawodzie,
– mile widziane doświadczenie na stanowisku kierownika SOR lub innego oddziału szpitalnego,
– zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania i zarządzania pracą zespołu,
– umiejętność współpracy z podległym personelem.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Kierownik SOR”.  Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.  Jednocześnie informujemy, że będziemykontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojejofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 922 z póź.zm.).

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza nabór na stanowisko:
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa / Nieaktualne

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza nabór na stanowisko:
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Opis stanowiska:

nadzór nad jakością oraz zarządzanie procesem świadczenia usług pielęgniarskich/położniczych oraz personelu pomocniczego;
koordynowanie i nadzór merytorycznych zadań wykonywanych przez podległy personel Szpitala;
opracowywanie nowych koncepcji realizacji opieki pielęgniarskiej/położniczej;
planowanie programów zapewniających wysoką jakość udzielanych świadczeń pielęgniarskich/położniczych;
prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników oraz określanie poziomu kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach;
umiejętność dostosowywania bieżącej działalności do obserwowanych trendów zmian na rynku usługobiorców;
nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad rozliczania czasu pracy;
nadzór nad realizowanymi procedurami medycznymi, doradztwo w zakresie doboru sprzętu i aparatury medycznej;
nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym Szpitala;
nadzór nad przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które wchodzą w zakres zadań na tym stanowisku;
nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległy personel.
Wymagania:
wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki – pielęgniarstwo, zarządzanie; prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
min. 7-letnie doświadczenie ( w tym min. 5 lat w zarządzaniu dużym zespołem);
znajomość przepisów dotyczących działalności sektora ochrony zdrowia, w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki     i położnej;
praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem personelem, organizacją pracy w szpitalu;
bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
umiejętność sprawnej organizacji pracy, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i budowania relacji;
samodzielność w działaniu, odporność na stres, proaktywne podejście nastawione na poszukiwanie nowych rozwiązań;
wysoka kultura osobista, uczciwość i dyskrecja.
Oferujemy:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
możliwość zdobycia cennego doświadczenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: sekretariat@szpitalwolomin.pl
Wiadomość prosimy zatytułować: ”p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa”. Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie przez Szpital MBNP  w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Lekarz okulista
w Przychodni Specjalistycznej – Poradnia Okulistyczna dla dzieci

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Lekarz okulista
w Przychodni Specjalistycznej – Poradnia Okulistyczna dla dzieci

WYMAGANIA:
– tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki
lub lekarz w trakcie specjalizacji (minimum 2 lata) w dziedzinie okulistyki,
– mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz okulista dziecięcy”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital MBNP w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 922.).

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:
Kierownik Działu Służb Pracowniczych / Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata na stanowisko:
Kierownik Działu Służb Pracowniczych

Opis stanowiska:
zapewnienie obsługi w zakresie polityki personalnej Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami;
nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy, absencji w pracy, akt osobowych;
nadzór nad prawidłowym rozliczaniem czasu pracy pracowników przez kadrę kierowniczą poszczególnych komórek organizacyjnych;
prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników oraz spraw dot. szkoleń;
nadzór nad sprawami administracyjnymi związanymi z praktykami, stażami ect;
sprawowanie nadzoru nad trybem postępowania przy przechodzeniu pracowników na świadczenia emerytalne, rentowe;
analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych;
nadzór nad prawidłowym i terminowym zgłaszaniem zmian do NFZ w zakresie zasobów personelu medycznego;
przygotowywanie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursów na świadczenia usług zdrowotnych oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentów w tym zakresie;
nadzór nad prawidłową i terminową sprawozdawczością związaną z zakresem działalności podległej komórki;
współdziałanie w opracowywaniu i uaktualnianiu regulaminów obowiązujących w Szpitalu;
nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;

Wymagania:
wykształcenie wyższe kierunkowe;
min. 5-letnie doświadczenie w pełnej obsłudze kadrowej na samodzielnym stanowisku, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym;
bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień z zakresu: prawa pracy, umów cywilnoprawnych, ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi;
znajomość przepisów dotyczących ZFŚS;
praktyczna znajomość metod i narzędzi rekrutacyjnych;
bardzo dobra znajomość obsługi komputera; mile widziana znajomość programu SimpleERP, XPrimer,
pożądane doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr  w  jednostce ochrony zdrowia,
umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji i ustalania priorytetów zadań do wykonania;
kreatywność, otwartość na nowe pomysły, samodzielność w działaniu,
odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
wysoka dokładność, samodzielność i rzetelność w wywiązywaniu się z powierzonych zadań,
wysoka kultura osobista, uczciwość i dyskrecja.

Oferujemy:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
możliwość zdobycia cennego doświadczenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl
Wiadomość prosimy zatytułować: ”Kierownik Działu Służb Pracowniczych”. Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie przez Szpital MBNP  w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata na stanowisko:

Technik elektroradiologii
z uprawnieniami wykonywania badań EMG, EEG / Nieaktualne

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata na stanowisko:

Technik elektroradiologii

z uprawnieniami wykonywania badań EMG, EEG

WYMAGANIA:
– dyplom Medycznej Szkoły Zawodowej,
– uprawnienia do wykonywania badań EMG, EEG,
–  znajomość obsługi komputera,
– dobra organizacja pracy własnej,
– doświadczenie zawodowe w szpitalu będzie dodatkowym atutem.
OFERUJEMY:
– rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenie – ustalane indywidualnie,
–  możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   kadry@szpitalwolomin.pl
Wiadomość prosimy zatytułować: „Technik emg”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie przez Szpital MBNP  w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie / Nieaktualne
pilnie zatrudni kandydata do pracy na stanowisko:
Technik elektroradiologii z uprawnieniami wykonywania badań EMG, EEG w Oddziale Neurologii
 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie / Nieaktualne
pilnie zatrudni kandydata do pracy na stanowisko:

Technik elektroradiologii z uprawnieniami wykonywania badań EMG, EEG w Oddziale Neurologii

   WYMAGANIA:
•    dyplom Medycznej Szkoły Zawodowej
•    uprawnienia do wykonywania badań EMG, EEG,
•    doświadczenie zawodowe w szpitalu będzie dodatkowym atutem,
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Technik EMG, EEG ”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym / Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (rodzaj umowy do uzgodnienia)

Wymagania:
– tytuł zawodowy lekarza,
– ukończona specjalizacja w zakresie medycyny ratunkowej,
– min. 8 lat pracy w zawodzie,
– mile widziane doświadczenie na stanowisku kierownika SOR lub innego oddziału szpitalnego,
– zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania i zarządzania pracą zespołu,
– umiejętność współpracy z podległym personelem.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Kierownik SOR”.  Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.  Jednocześnie informujemy, że będziemykontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojejofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 922 z póź.zm.).

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wołominie / Rozstrzygnięto

Ogłoszenie: Konkurs na Dyrektora, 06 maja

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wołominie

Ogłoszenie PDF | Oświadczenie PDF

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wołominie / Nieaktualne

Ogłoszenie: Konkurs na Dyrektora, 06 maja

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wołominie

Ogłoszenie PDF | Oświadczenie PDF

Skip to content