Składanie Skarg i Wniosków

Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw. Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany lub twoje prawa zostały naruszone albo chcesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania Szpitala możesz złożyć skargę lub wniosek u:

 • Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta;
 • Ordynatora Oddziału lub Kierownika danej komórki organizacyjnej;
 • Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;
 • Dyrektora Szpitala.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: ustnie, pisemnie, składane osobiście, telefonicznie, pocztą lub elektronicznie.

Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się w Kancelarii Szpitala lub Biurze Dyrektora. Dyrektor Szpitala lub Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki w godzinach 14:00-15:00.

Biuro Dyrektora na spotkanie osobiste prowadzi zapisy i wyznacza termin. Zapisu można dokonać osobiście, telefonicznie/faxem pod numerem telefonu: 22 763 32 59 lub drogą elektroniczną sekretariat@szpitalwolomin.pl.

Pacjenci i ich rodziny, którzy samodzielnie nie potrafią rozwiązać swoich trudności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie Szpitala, mogą zgłosić się ze swoimi sprawami do Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta, gdzie uzyskają niezbędne informacje, które w sposób łatwy i przystępny pozwolą zrozumieć zasady funkcjonowania systemu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta Pani mgr Iwona Śledź przyjmuje interesantów codziennie w godzinach 8.15-15:00 w budynku głównym Szpitala na I piętrze, nr telefonu 22 763 33 21.

Jeśli uważasz, że prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla Ciebie zadowalający, możesz także złożyć skargę do:

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta http://www.rpp.gov.pl/ w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej.
 • Rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej, do której lekarz należy https://www.nil.org.pl/ w sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy.
 • Rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych http://nipip.pl/ w sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej.
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych https://www.giodo.gov.pl/ w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą.
 • Narodowego Funduszu Zdrowia http://www.nfz.gov.pl/.
 • Organu założycielskiego Powiat Wołomiński http://powiat-wolominski.pl/.
 • Organów samorządowych zawodów medycznych.

Mgr Iwona Śledź
Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta

Skip to content