REGULAMIN ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Cel Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych, w tym w szczególności:

 1. osoby odpowiedzialne za postępowanie ze zgłoszonymi naruszeniami;
 2. zasady dokonywania zgłoszeń podejrzenia naruszenia, w tym naruszeń prawa o charakterze korupcyjnym przez:
  – pracowników Szpitala,
  – pacjentów,
  – kontrahentów,
  – współpracowników Szpitala;
 1. zasady postępowania ze zgłoszonymi naruszeniami, w tym opis działań następczych podejmowanych w celu weryfikacji informacji o naruszeniach oraz środki jakie mogą być zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.

§ 2
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Naruszeniu – należy przez to rozumieć każde zachowanie, w wyniku którego doszło do podejrzenia naruszenia lub do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów aktów wewnętrznych, (np. Kodeksu Etyki) („Naruszenie”);
 1. Korzyści:
 • korzyścią materialną są w szczególności wszelkie korzyści, które posiadają wartość finansową, takie jak np. pieniądze, bony, przedmioty, rabaty, wycieczki, uzyskanie dokumentów, pozwoleń lub zaświadczeń, pozostające w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, diagnostycznych lub realizacji innych zadań Szpitala.
 • korzyścią osobistą są w szczególności takie korzyści, jak np. przyznanie odznaczeń, orderów, wyróżnień, dyplomów, obietnica pracy lub zlecenia, awansu, zmniejszenia obowiązków służbowych itp., pozostające w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, diagnostycznych lub realizacji innych zadań Szpitala.

      3. Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia Naruszenia.

ROZDZIAŁ 2
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 3
Osoba odpowiedzialna za Regulamin

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszego Regulaminu jest Koordynator ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym („Koordynator”).

§ 4
Obowiązki Koordynatora

Koordynator w ramach niniejszego Regulaminu odpowiada w szczególności za:

 1. organizację systemu przyjmowania zgłoszeń Naruszeń,
 2. przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy
  od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
 3. prowadzenie Rejestru Zgłoszeń,
 4. przedstawianie Dyrektorowi Szpitala Raportu, o którym mowa w 11.

a wraz z Komisją Etyki za:

 1. analizę zgłoszeń Naruszeń, w tym zebranie i ocenę materiału dowodowego,
 2. ocenę zgłoszeń Naruszeń,
 3. ocenę co do zasadności uznania zgłoszonego zdarzenia za Naruszenie,
 4. w przypadku stwierdzenia Naruszenia – proponowane działania naprawcze,

§ 5
Obowiązki Dyrektora Szpitala

Dyrektor Szpitala odpowiada w szczególności za:

 1. współdziałanie z Koordynatorem,
 2. zapewnienie warunków organizacyjnych niezbędnych do realizacji przez Koordynatora jego zadań,
 3. zatwierdzenie Raportu Koordynatora,
 4. podjęcie decyzji co do wdrożenia działań naprawczych proponowanych w Raporcie,
 5. powiadamianie organów ścigania o wystąpieniu Naruszenia,
 6. zapewnienie niemożności stosowania działań odwetowych w stosunku do Sygnalisty z powodu dokonania zgłoszenia,

 

ROZDZIAŁ 3
ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ

§ 6
Sygnaliści

 1. Każdy Pracownik Szpitala ma obowiązek zgłoszenia podejrzenia wystąpienia Naruszenia.
 2. Pacjenci, kontrahenci i współpracownicy Szpitala, a także inne osoby, mogą dokonywać zgłoszeń podejrzenia wystąpienia Naruszenia.

§ 7
Zgłoszenie

1. Zgłoszenia dokonuje się:
– osobiście, w rozmowie z Dyrektorem Szpitala lub wyznaczonym Koordynatorem,
– przesyłką listową na adres Szpitala,
– pismem złożonym w Kancelarii Dyrektora Szpitala,
– za pomocą poczty elektronicznej na adres: koordynator@szpitalwolomin.pl

2. Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia Naruszenia przez Pracownika Szpitala winno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po powzięciu wiadomości o możliwości jego wystąpienia.

3. Koordynator jest odpowiedzialny za potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Sygnaliście (o ile znane są dane teleadresowe) najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

4. Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia Naruszenia zawiera co najmniej następujące informacje:

 • dane osoby zgłaszającej, z tym, że możliwe jest zgłoszenie anonimowe;
 • dane osoby, której działania lub zaniechania dotyczy zgłoszenie;
 • wskazanie komórki organizacyjnej, której zgłoszenie dotyczy;
 • opis Naruszenia.

5. Zgłoszenia zweryfikowane przez Koordynatora wraz z Komisją Etyki, po przedstawieniu Dyrektorowi Raportu Koordynatora są umieszczane w Rejestrze Zgłoszeń, z zachowaniem poufności personaliów osoby zgłaszającej. Wzór rejestru stanowi załącznik do Regulaminu.

6. Rejestr Zgłoszeń jest przechowywany przez Koordynatora.

§ 8
Postępowanie ze zgłoszeniem

 1. Zgłoszenie dokonane osobiście zostaje zaprotokołowane przez Koordynatora lub osobę wskazaną przez Dyrektora zobowiązaną do zachowania tajemnicy i podpisane przez Dyrektora Szpitala lub Koordynatora oraz Sygnalistę, o ile się ujawnił.
 2. Przesyłka listowa zawierająca zgłoszenie Naruszenia winna być skierowana do Koordynatora, a w przypadku skierowania jej bezpośrednio do Dyrektora Szpitala winna zawierać dopisek:
  ,,Zgłoszenie Naruszenia”. Przesyłki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie podlegają otwarciu w Kancelarii Szpitala i po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencyjnym trafiają odpowiednio do Dyrektora Szpitala lub Koordynatora – zgodnie ze wskazaniem nadawcy.
 3. W przypadku pisma zawierającego zgłoszenie Naruszenia w Kancelarii Szpitala, Sygnalista winien mieć możliwość złożenia pisma w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią pisma przez osoby postronne, zaś osoba przyjmująca zgłoszenie zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszystkich powziętych w tym przypadku informacji i niezwłocznego przekazania zgłoszenia odpowiednio Dyrektorowi Szpitala lub Koordynatorowi.
 4. Dyrektor Szpitala zapewni, aby dostęp do adresu poczty elektronicznej, na który można dokonywać zgłoszeń, miał wyłącznie Koordynator, w szczególności poprzez:
 • zapewnienie nadania hasła dostępu do komputera, na którym otwierana jest poczta elektroniczna dla tego adresu,
 • zapewnienie nadania takiego hasła do poczty, które znane będzie wyłącznie Koordynatorowi wraz z automatycznym wymuszeniem zmiany hasła co 30 dni,
 • stosowanie innych środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z polityką przyjętą
  w Szpitalu.

§ 9
Rejestr Zgłoszeń

 1. Zgłoszone Naruszenie, po jego ocenie przez Koordynatora dokonanej wraz z Komisją Etyki, są umieszczane w Rejestrze Zgłoszeń.

§10
Zakaz działań odwetowych

 1. Wobec Sygnalisty, w tym Pracownika Szpitala, który zgłosił Naruszenie w dobrej wierze oraz przestrzegał niniejszego Regulaminu, nie można wyciągnąć negatywnych konsekwencji służbowych.
 2. Sygnalista, który zgłosił Naruszenie, podlega ochronie przed działaniami odwetowymi. Ochronie podlegają również osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia, w szczególności poprzez dostarczenie Sygnaliście informacji o Naruszeniu, oraz osoby powiązane z Sygnalistą, o ile ich dane zostaną ujawnione w Zgłoszeniu.
 1. Za działania odwetowe uważa się w szczególności:
 • odmowę nawiązania stosunku pracy,
 • wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 • niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 • obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 • wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 • pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 • przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 • zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 • przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 • niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 • negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 • nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka
  o podobnym charakterze,
 • wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 • działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.

ROZDZIAŁ 4
POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIEM PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA NARUSZENIA

§ 11
Ocena zgłoszenia

1. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem podejrzenia wystąpienia Naruszenia, Koordynator wraz
z Komisją Etyki:

 • dokonuje analizy przedstawionych w zgłoszeniu informacji,
 • w najbliższym możliwym terminie spotyka się z Dyrektorem Szpitala przedstawiając mu zgłoszenie oraz proponowane działania mające na celu ustalenie faktycznego wystąpienia Naruszenia,
 • zbiera materiał dowodowy wewnątrz Szpitala,
 • w przypadku gdy w celu ustalenia okoliczności faktycznych konieczne jest podjęcie działań
  na zewnątrz Szpitala, Koordynator podejmuje takie działania w zakresie ustalonym
  z Dyrektorem Szpitala,
 • przedstawia Dyrektorowi Szpitala w formie pisemnego Raportu (dalej jako „Raport Koordynatora”) ocenę zgłoszonego Naruszenia wskazując, czy w ocenie przygotowanej wspólnie przez Koordynatora i Komisję Etyki zdarzenie miało niedozwolony charakter. Raport zawiera w szczególności:
  – informacje o treści zgłoszenia;
  – datę zaistnienia sytuacji oraz dokonania zgłoszenia;
  – ocenę materiału dowodowego;
  – wspólną ocenę Koordynatora i Komisji Etyki co do zasadności uznania zdarzenia za Naruszenie,
  – w przypadku stwierdzenia wystąpienie Naruszenia, proponowane działania naprawcze.

2. Raport winien być sporządzony niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni
od dnia zgłoszenia Naruszenia.

3. Sygnalista jest informowany przez Koordynatora o przyjęciu zgłoszenia oraz o wyniku postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia.

§ 12
Ocena Raportu Koordynatora

Dyrektor Szpitala zatwierdza Raport Koordynatora lub nakazuje wprowadzić do niego zmiany poprzez osobiste naniesienie zmian w treści Raportu.

§ 13
Poufność

 1. Całość dokumentacji dotyczącej Naruszeń przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Za przygotowanie miejsca przechowywania dokumentów odpowiada Dyrektor Szpitala.
 2. Do Raportu Koordynatora oraz Rejestru Zgłoszeń dostęp ma wyłącznie Koordynator i Komisja Etyki oraz Dyrektor Szpitala, a także osoby pisemnie upoważnione przez Dyrektora do wglądu w treść Raportu i zobowiązane do zachowania poufności.

§ 14
Kontakt z organami ścigania

W przypadku, gdy zdarzenie zostało zakwalifikowane jako Naruszenie oraz:

 • nie nosi znamion czynu zabronionego ściganego z urzędu – Dyrektor Szpitala może wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec osoby, której Naruszenie dotyczy i podjąć decyzję o dokonaniu zgłoszenia Naruszenia organom ścigania,
 • nosi znamiona czynu zabronionego ściganego z urzędu – Dyrektor Szpitala dokonuje niezwłocznie zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa.

 ROZDZIAŁ 5
ANALIZA ZGŁOSZEŃ PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA NARUSZEŃ
ORAZ DZIAŁANIA NAPRAWCZE

§ 15
Działania naprawcze

 1. Koordynator dokonuje do końca pierwszego kwartału każdego roku analizy zgłoszeń i Naruszeń.
 2. Analiza obejmuje między innymi rodzaje zgłoszonych zdarzeń, grupy zawodowe, których zgłoszenia dotyczą, komórek organizacyjnych, w których wystąpiły zdarzenia podlegające zgłoszeniu, osoby dokonujące zgłoszeń, z uwzględnieniem podziału na pracowników Szpitala
  i osoby trzecie.
 3. Koordynator przeprowadza identyfikację ryzyk w oparciu o analizę aktualnego stanu prawnego.
 4. Koordynator sporządzając pisemną analizę przedstawia Dyrektorowi Szpitala propozycję systemowych działań naprawczych.

ROZDZIAŁ 6
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16
Komunikacja

 1. Informacje o możliwości i sposobie zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Szpitala
  a także w intranecie.
 2. Pracownicy Szpitala obowiązani są przestrzegać przepisów niniejszego Regulaminu.
 3. Pracownik Szpitala ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Regulaminu.